جزئیات نویسندگان

عبدلي, بهروز, دانشيار، دانشکده تربيت بدني و علوم ورزشي، دانشگاه شهيد بهشتي. تهران، تهران، ايران

  • دوره 9، شماره 6: 1392 - مقاله پژوهشی اصيل
    تأثیر یادگیری کم خطا و پرخطا بر متغیرهای کینماتیکی اجرا در یک تکلیف پرتابی: یک مطالعه مقدماتی
    چکیده  PDF