جزئیات نویسندگان

قنبري هاشم آبادي, بهرامعلي, دانشيار، گروه روان‌شناسي، دانشکده علوم تربيتي و روان‌شناسي، دانشگاه فردوسي مشهد، مشهد، ايران