جزئیات نویسندگان

غباری بناب, باقر, دانشیار، گروه روان شناسی و آموزش کودکان استثنایی، دانشکده روان‌شناسی و علوم تربیتی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

  • دوره 9، شماره 6: 1392 - مقاله پژوهشی اصيل
    تأثیر آموزش مهارت‌های اجتماعی بر بهبود عزت نفس نوجوانان با کم‌توانی ذهنی
    چکیده  PDF