جزئیات نویسندگان

کاوياني, اکرم, دانشجوي دکتري، گروه رفتار حرکتي، دانشکده تربيت بدني و علوم ورزشي، دانشگاه شهيد بهشتي، تهران، ايران

  • دوره 11، شماره 6: 1394 - مقاله پژوهشی اصيل
    اثر زمینه بینایی بر ظهور مهارت ویژه در پرتاب آزاد بسکتبال بازیکنان ماهر و کم‌تجربه
    چکیده  PDF