جزئیات نویسندگان

آزاد, اکرم, دانشجوي دکتراي کاردرماني، هيات علمي گروه کاردرماني دانشکده توانبخشي، دانشگاه علوم پزشکي ايران،تهران، ايران

  • دوره 9، شماره 5: 1392 - مقاله پژوهشی اصيل
    پایایی آزمون– بازآزمون نسخه فارسی شده «شاخص استقلال در فعالیت های روزمره زندگی کَتز» در افراد سکته مغزی حاد ایرانی
    چکیده  XML  PDF