جزئیات نویسندگان

کاظم نژاد, انوشيروان, استاد، گروه آمار حياتي،دانشکده علوم پزشکي،دانشگاه تربيت مدرس،تهران،ايران

  • ویژه نامه توانبخشی :1392 - مقاله پژوهشی اصيل
    تغییر پوسچر لگن در وضعیت ایستاده و تاثیرآن بر شاخص‌های اولتراسونیک کنترل ادرار در دوگروه زنان با و بدون بی اختیاری استرسی ادراری
    چکیده  PDF