جزئیات نویسندگان

گندمکار, امین, کارشناس ارشد بیومکانیک ورزشی، دانشگاه مازندران، مازندران، ایران