جزئیات نویسندگان

قمرانی, امیر, استادیار، گروه روان‌شناسی و آموزش کودکان با نیازهای خاص، دانشکده روان‌شناسی و علوم تربیتی، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران

  • دوره 13، شماره 2: 1396 - مقاله پژوهشی اصيل
    اثربخشی آموزش قصه‌های مبتنی بر دیالوگ بر مهارت‌های زبانی کودکان دختر کم‌توان هوشی آموزش‌پذیر مقطع دبستان
    چکیده  PDF