جزئیات نویسندگان

مهنام, امين, استاديار مهندسي پزشکي، دانشکده¬ي فني و مهندسي، دانشگاه اصفهان،اصفهان، ايران, ایران