جزئیات نویسندگان

گلپريان, امير, دانشجوي کارشناسي ارشد بيومکانيک ورزشي، دانشکده تربيت بدني، دانشگاه شهيد باهنر کرمان، کرمان، ايران

  • دوره 10، شماره 5: 1393 - مقاله پژوهشی اصيل
    تأثیر پروتکل تمرینی، بر تعادل پویا در هنگام راه رفتن بر روی چوب موازنه در دانش آموزان 11 تا 13 سال
    چکیده  PDF