جزئیات نویسندگان

لطافت‌کار, امير, مربي، گروه آسيب‌شناسي ورزشي و حرکات اصلاحي، دانشگاه خوارزمي، تهران، ايران

  • دوره 9، شماره 3: 1392 - مقاله پژوهشی اصيل
    مقايسه تأثير تمرینات بدنی، ذهنی و ذهنی- بدنی بر قابليت تعادل دانش‌آموزان نابينا
    چکیده  PDF  XML