جزئیات نویسندگان

لطافت‌کار, امير, دکتري، گروه طب ورزشي و بهداشت، دانشگاه تهران، تهران، ايران