جزئیات نویسندگان

لطافت کار, امير, دانشجوي دکتري طب ورزشي و بهداشت- دانشکده تربيت بدني و علوم ورزشي دانشگاه تهران، تهران، ايران

  • دوره 7، شماره 1: 1390 - مقاله پژوهشی اصيل
    بررسي تاثير یکدوره برنامه تمريني بر ميزان دامنه حركتي گردن و گردن درد افراد غيرورزشكار
    چکیده  PDF  XML