جزئیات نویسندگان

لطافت کار, امير, دانشجوي دکتري طب ورزشي و بهداشت دانشکده تربيت بدني دانشگاه تهران- تهران ايران

  • دوره 7، شماره 2: 1390 - مقاله پژوهشی اصيل
    رابطه بين ناهنجاري زانوي پرانتزي با عملكرد و قدرت اندام تحتاني در فوتبالیست های نوجوان
    چکیده  PDF  XML