جزئیات نویسندگان

لطافت کار, امير, استاديار، بهداشت و طب ورزشي، دانشگاه خوارزمي، تهران- ايران, ایران

  • دوره 10، شماره 3: 1393 - مقاله پژوهشی اصيل
    بررسی تاثیر حداکثر اکسیژن مصرفی بر شاخص¬های پويايي اكسيژن دوره ريكاوري پس از فعاليت بيشينه پیوسته در زنان بسکتبالیست
    چکیده  PDF