جزئیات نویسندگان

مجرد کاهاني, اميرحسين, کارشناس ارشد، گروه روان‌شناسي باليني، دانشکده علوم تربيتي و روان‌شناسي، دانشگاه فردوسي مشهد، مشهد، ايران