جزئیات نویسندگان

مجرد کاهاني, امير حسين, دانشجوي کارشناسي ارشد، گروه روان‌شناسي، دانشگاه فردوسي مشهد، مشهد، ايران