جزئیات نویسندگان

عرب عامری, الهه, دانشیار، گروه رفتار حرکتی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

  • دوره 14، شماره 2: 1397 - مقاله پژوهشی اصيل
    تأثیر انواع تمرینات چشم ساکن بر اجرای مهارت ضربه زدن با پای کودکان دارای تبحر حرکتی بالا
    چکیده  PDF