جزئیات نویسندگان

کريمي, الهام, كارشناس ارشد، گروه كاردرماني،دانشکده توانبخشي، دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي،تهران،ايران, ایران

  • دوره 10، شماره 1: 1393 - مقاله پژوهشی اصيل
    بررسی پایایی بین دو آزمونگرAction Research Arm Testو قسمت اندام فوقانی آزمون فوگل مایر در افراد با سكته مغزي شهر قزوين
    چکیده  PDF