جزئیات نویسندگان

کريمي, الهام, دانشجوي كارشناسي ارشد، گروه كاردرماني، دانشکده توانبخشي، دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي، تهران، ايران

  • دوره 9، شماره 2: 1392 - مقاله پژوهشی اصيل
    بررسی تأثیر استفاده هم‌زمان از تمرینات تکلیف محور و روش محدودیت درمانی اجباری بر روی عملکرد حرکتی اندام فوقانی بیماران همی‌پلژی بزرگسال
    چکیده  PDF  XML