جزئیات نویسندگان

مهدي‌پور, الهام, دانشجوي دکتري، گروه رفتار حرکتي، دانشکده تربيت بدني و علوم ورزشي، دانشگاه شهيد بهشتي، تهران، ايران

  • دوره 12، شماره 1: 1395 - مقاله پژوهشی اصيل
    تأثیر مداخله حسی و بار شناختی بر انتقال فاز نسبی در تکلیف هماهنگی دو دستی زنان سالمند
    چکیده  PDF