جزئیات نویسندگان

معصومی, الهام, دانشجوي كارشناسي ارشد، گروه گفتاردرماني، دانشكده علوم توانبخشي، دانشگاه علوم پزشكي ایران، تهران، ایران