جزئیات نویسندگان

غرائی, اقبال, دانشجوی دکتری ، گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشکده علوم انسانی و اجتماعی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران

  • دوره 13، شماره 1: 1396 - مقاله پژوهشی اصيل
    حساسیت و ویژگی فرم کوتاه آزمون تبحرحرکتی Bruininks–Oseretsky ویرایش دوم در کودکان دارای اختلال هماهنگی رشدی
    چکیده  PDF