جزئیات نویسندگان

محمودزاده, اشرف, دانشجوي کارشناس ارشد، گروه فيزيوتراپي، دانشکده علوم توان‌بخشي، دانشگاه علوم پزشکي اصفهان، اصفهان، ايران