جزئیات نویسندگان

قطبی ورزنه, احمد, مربی گروه رفتار حرکتی دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران