جزئیات نویسندگان

قطبی ورزنه, احمد, دانشجوی دکتری، گروه تربیت بدنی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه تهران، تهران، ایران