جزئیات نویسندگان

علي پور, احمد, دانشيار ، دانشکده روانشناسي ، دانشگاه پيام نور ، تهران ، ايران