جزئیات نویسندگان

عابدي, احمد, استاديار گروه روان‌شناسي، دانشکده علوم تربيتي و روان‌شناسي، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ايران

  • دوره 8، شماره 3: 1391 - مقاله پژوهشی اصيل
    اثربخشي روش مداخله‌اي شن‌بازي درماني بر رشد ادراک حرکتي- بينایي کودکان ناتوان ذهني آموزش‌پذير
    چکیده  PDF  XML