جزئیات نویسندگان

موحدي, احمدرضا, استاديار، گروه رفتار حرکتي، دانشکده تربيت بدني و علوم ورزشي، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ايران

  • دوره 9، شماره 3: 1392 - مقاله پژوهشی اصيل
    تاثیر تمرین دو تکنیک دست در کاراته برکاهش حرکات کلیشه‌ای دست یک پسر اتیستیک خاص: پژوهش موردی
    چکیده  PDF  XML