جزئیات نویسندگان

محمدعلي نسب, ابراهيم, کارشناس ارشد حرکات اصلاحي و آسيب‌شناسي ورزشي، دانشگاه شهيد باهنر کرمان، کرمان، ايران

  • دوره 8، شماره 1: 1391 - مقاله پژوهشی اصيل
    مقایسه استئوآرتریت زانو در ورزشکاران نخبه بازنشسته فوتبال و افراد غیر ورزشکار
    چکیده  PDF  XML