جزئیات نویسندگان

معماريان, آصفه, کارشناس ارشد، گروه گفتار درماني، دانشکده علوم توان‌بخشي، دانشگاه علوم پزشکي اصفهان، اصفهان، ايران

  • دوره 7، شماره 3: 1390 - مقاله پژوهشی اصيل
    مقایسه بسامد پایه گفتار و دامنه آن در افراد فارسی زبان ایرانی با سنین متفاوت از هر دو جنس در حین خواندن متن
    چکیده  PDF  XML