جزئیات نویسندگان

معماريان, آصفه, کارشناس ارشد گفتار درماني، دانشکده توانبخشي، دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني اصفهان, ایران

  • دوره 4، شماره 2: 1387 - مقاله پژوهشی اصيل
    ساخت متن فارسی برای ارزیابی صوت بزرگسالان و تعیین پایایی و روایی آن در اندازه‌گیری بسامد پایه و شدت گفتار
    چکیده  PDF  XML