جزئیات نویسندگان

آقاياري, آذر, استاديار، گروه تربيت بدني و علوم ورزشي، دانشگاه پيام نور، تهران، ايران

  • دوره 11، شماره 3: 1394 - مقاله پژوهشی اصيل
    تأثیر تمرینات ثبات دهنده تنه بر تعادل پویای ورزشکاران مبتلا به پیچ خوردگی مزمن مچ پا
    چکیده  PDF