مرور اندکس نویسندگان

آ ا ب پ ت ث ج چ ح خ د ذ ر ز س ش ص ض ط ظ ع غ ف ق ک گ ل م ن و ه ی همه

s

sadeghi, ebrahim, ارتوپدي فني

Y

Yousefpour, Keyvan, دانشيار، گروه حرکات اصلاحي و آسيب‌شناسي ورزشي، دانشكده تربيت بدني، دانشگاه خوارزمي تهران، تهران، ايران

آ

آب روشن, وجیهه, كارشناس فيزيوتراپي
آتشکار, ریحانه, کارشناس ارشد، گروه مهندسی پزشکی، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران
آثاري جامي, ستار, کارشناس ارشد، گروه تربيت بدني، دانشگاه شهيد بهشتي، تهران، ايران
آثاري جامي, ستار, دانشجوي کارشناسي ارشد، گروه رفتار حرکتي، دانشکده تربيت بدني، دانشگاه شهيد بهشتي، تهران، ايران
آخوندزاده, گلبهار, استاديار، گروه پرستاري، دانشکده پرستاری، واحد علي‌آباد كتول، دانشگاه آزاد اسلامي، علي‌آباد كتول، ايران
آخوندزاده, گلبهار, استاديار، گروه پرستاري، دانشکده علوم پزشکی، واحد علي‌آباد كتول، دانشگاه آزاد اسلامي، علي‌آباد كتول، ايران
آذغاني, محمود رضا, استاديار دانشکده مهندسي مکانيک، دانشگاه صنعتي سهند
آذغاني, محمود رضا, استاديار، گروه بيومکانيک، دانشكده مكانيك، دانشگاه سهند، تبريز، ايران
آذغاني, محمودرضا, استاديار، گروه بيومکانيک، دانشگاه صنعتي سهند، تبريز، ايران
آذغاني, محمودرضا, دكتراي بيومکانيک- عضو هيات علمي دانشکد? مهندسي مکانيک دانشگاه صنعتي سهند –شهر جديد سهند- تبريز-ايران (ایران)
آراني کاشاني, زهره
آرانی کاشانی, زهره, دانشجوی دکتری، عضو هیأت علمی، گروه گفتاردرمانی، دانشکده علوم توانبخشی، دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران
آرش پور, حسين, متخصص ارتوپدی، دانشگاه تهران، تهران، ايران
آرمک, معصومه, دانشجوي فيزيوتراپي، گروه فيزيوتراپي، دانشکده علوم توان‎ بخشي، دانشگاه علوم پزشكي اصفهان، اصفهان، ايران
آريانفر, عليرضا, کارشناس ارشد،گروه مهندسي پزشکي،دانشکده فني مهندسي، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ايران
آزاد, اکرم, دانشجوي دکتري، عضو هيأت علمي، گروه کاردرماني، دانشکده توانبخشي، دانشگاه علوم پزشکي ايران، تهران، ايران
آزاد, اکرم, دانشجوي دکتراي کاردرماني، هيات علمي گروه کاردرماني دانشکده توانبخشي، دانشگاه علوم پزشکي ايران،تهران، ايران
آزاده, حميد, دکتراي تخصصي الكتروفيزيولو‍ژي، عضو هيأت علمي گروه فيزيوتراپي، دانشکده توانبخشي،دانشگاه علوم پزشکي اصفهان،اصفهان،ايران.
آزاده, حميد, استاديار، گروه فيزيوتراپي، دانشکده علوم توان‌بخشي، دانشگاه علوم پزشکي اصفهان، اصفهان، ايران
آزاده‌فر, محمدرضا, دانشیار، دانشکده موسیقی، دانشگاه هنر تهران
آزاده‌فر, محمدرضا, استاد، گروه موسیقی‌شناسی، دانشکده هنرهای نمایشی و موسیقی، دانشگاه هنر تهران، تهران، ایران
آزادي, حميدرضا, کارشناس ارشد، گروه کاردرماني، عضو هيأت علمي، دانشکده علوم توانبخشي، دانشگاه علوم پزشکي اصفهان، اصفهان، ايران
آزادي, حميدرضا, کارشناس ارشد، گروه کاردرماني، عضو هيأت علمي، دانشکده علوم توانبخشي، دانشگاه علوم پزشکي اصفهان، اصفهان، ايران (ایران)
آزادي نيا, فاطمه, استاديار، ارتوز و پروتز، دانشکده توان‌بخشي، دانشگاه علوم پزشکي تهران، تهران، ايران
آسيابي, حسين, کارشناس ارشد ارتوپدي فني، عضو هيأت علمي، دانشکده علوم توان‌بخشي، دانشگاه علوم پزشکي اصفهان، اصفهان، ايران
آقا جانی, زینب, دانشجوی کارشناسی، گروه شنوایی‌شناسی، دانشکده توانبخشی، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران
آقا حسيني, تقي, استاديار، گروه علوم تربيتي، دانشکده علوم انساني، مجتمع آموزش عالي پيامبر اعظم، اصفهان، ايران
آقاجان‌زاده, مهشيد, مربي، گروه گفتار درماني، دانشکده پزشکي، دانشگاه علوم پزشكي مشهد، مشهد، ايران
آقاجان‌زاده, مهشيد, مربي، گروه گفتاردرماني، دانشکده پيراپزشکي، دانشگاه علوم پزشکي مشهد، مشهد، ايران
آقادوست, عذرا, دانشجوي کارشناسي ارشد، گروه گفتار درماني، دانشکده علوم توان‌بخشي، دانشگاه علوم پزشکي تهران، تهران، ايران
آقادوست, عذرا, دانشجوي کارشناسي ارشد، گروه گفتار درماني، دانشکده علوم توانبخشي، دانشگاه علوم پزشکي تهران، تهران، ايران
آقارسولي, زهرا, كارشناس ارشد گفتاردرماني، عضو هيأت علمي گروه گفتاردرماني، دانشکده توانبخشي، دانشگاه علوم پزشكي ايران، تهران، ايران
آقارضايي, مهسا, کارشناسي ارشد مهندسي پزشکي، دانشکده¬ي فني و مهندسي، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ايران
آقاياري, آذر, استاديار تربيت بدني، دانشگاه پيام‌نور، ايران
آقاياري, آذر, استاديار، دانشگاه پيام نور تهران، گروه تربيت بدني و علوم ورزشي، تهران، ايران (ایران)
آقاياري, آذر, استاديار، گروه تربيت بدني و علوم ورزشي، دانشگاه پيام نور، تهران، ايران
آقاپور حصیری, سید مهدی, استاديار، گروه رفتار حركتي، دانشكده تربيت بدني و علوم ورزشي، دانشگاه تهران، تهران، ايران
آقاکشی زاده, فاطمه, دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه بیومکانیک و آسیب‌شناسی ورزشی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران
آقاکوچکي, زهرا, کارشناس ارشد، گروه حرکات اصلاحي و آسيب‌شناسي ورزشي، دانشکده تربيت بدني و علوم ورزشي، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ايران
آل بویه, سمانه, دانشجوی کارشناسی ارشد، کمیته تحقیقات دانشجویی (تریتا)، دانشکده توانبخشی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران
آمالي, امين, استاديار، عضو هيأت علمي، گروه گوش و حلق و بيني، بيمارستان آموزشي امام خميني، دانشگاه علوم پزشکي تهران، تهران، ايران
آهنجان, شهرام, استاديار، گروه آسيب‌شناسي و حرکات اصلاحي، دانشگاه اميرکبير، تهران، ايران
آهنگر, عباسعلی, دانشیار، گروه زبان و ادبیات انگلیسی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه سیستان و بلوچستان، زاهدان، ایران
آکوچکیان, مهدیه, استادیار، گروه علوم ورزشی، پردیس بین‌المللی کیش، دانشگاه تهران، کیش، ایران

ا

ابافت, حميده, دانشجوي دکتراي روانشناسي، دانشگاه چمران، اهواز، ايران
ابدالي, حسين, دانشیار، مرکز تحقیقات ناهنجاری‌های جمجمه- صورت و شکاف کام، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران
ابراهيمي, اسماعيل, عضو هيأت علمي، دانشكده علوم توانبخشي، دانشگاه علوم پزشكي ايران
ابراهيمي, اعظم, دانشجوي کارشناسي ارشد، گروه ارتز و پروتز، مركز تحقيقات اسکلتي- عضلاني، دانشگاه علوم پزشکي اصفهان، اصفهان، ايران
ابراهيمي, رضا, دانشجوي کارشناسي ارشد، گروه فيزيوتراپي، دانشکده علوم توان‌بخشي، دانشگاه علوم پزشکي اصفهان، اصفهان، ايران
ابراهيمي, سمانه, دانشجوي مقطع دکتري تخصصي فيزيوتراپي، دانشکده علوم توانبخشي دانشگاه علوم پزشکي شيراز، شيراز، ايران
ابراهيمي, مجتبي, دانشجوي کارشناسي ارشد، گروه روانشناسي و آموزش کودکان استثنايي، دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي، تهران، ايران
ابراهيمي تكامجاني, اسماعيل, استاد، گروه فیزیوتراپی، دانشكده توانبخشي، دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران، ایران
ابراهيمي تکامجاني, اسماعيل, استاد، گروه فيزيوتراپي، دانشکده علوم توانبخشي، دانشگاه علوم پزشکي ايران، تهران، ايران
ابراهيمي تکامجاني, اسماعيل, استاد، گروه فيزيوتراپي، دانشکده توانبخشي، دانشگاه علوم پزشکي تهران، تهران، ايران
ابراهيمي عطري, احمد, استاديار، دانشکده تربيت بدني و علوم ورزشي، دانشگاه فردوسي مشهد، مشهد، ايران
ابراهيمي عطري, احمد, استاديار، دانشکده تربيت بدني، دانشگاه فردوسي مشهد، مشهد، ايران
ابراهيمي عطري, احمد, دکتراي فيزيولوژي ورزش، دانشيار و عضو هيئت علمي دانشگاه فردوسي مشهد مشهد، ايران (ایران)
ابراهیمی, اسماعیل, استاد، دانشکده علوم توانبخشی، دانشگاه علوم پزشکی ایران
ابراهیمی مقدم, حسین, دانشیار، گروه روان‌شناسی، دانشکده روان‌شناسی و علوم تربیتی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد رودهن، رودهن، ایران
ابریشم‌کار, سعید, استاد، گروه جراحی مغز و اعصاب، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران
ابطحي, سيد حميدرضا, استاديار، گروه گوش و حلق و بيني، دانشكده پزشكي، دانشگاه علوم پزشكي اصفهان، اصفهان، ايران
ابطحي, فهيمه سادات, دانشجوي کارشناسي ارشد، کميته تحقيقات دانشجويي، گروه ارتوپدي فني، دانشكده توان‌بخشي، دانشگاه علوم پزشکي اصفهان، اصفهان، ايران
ابن الشهيدي, مرجان السادات, دانشجوي کارشناسي ارشد معماري، دانشکده معماري، دانشگاه آزاد اسلامي، واحد خوراسگان، اصفهان، ايران
ابن الشهيدي, نرگس, فيزيوتراپيست
ابن شهيدي, نرگس السادات, كارشناس فيزيوتراپي
ابناوي, فاطمه, گروه گفتاردرماني، دانشکده توانبخشي، دانشگاه علوم پزشکي اصفهان، اصفهان، ايران
ابناوي, فاطمه, گروه گفتاردرماني، دانشکده توانبخشي، دانشگاه علوم پزشکي اصفهان، اصفهان،
ابناوي, فاطمه, کارشناس ارشد، گروه گفتار درماني، دانشکده علوم توان‌بخشي، دانشگاه علوم پزشکي اصفهان، اصفهان، ايران
ابناوي, فاطمه, کارشناس ارشد، گروه گفتار درمانی، دانشکده توان‌بخشی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ايران
ابناوي, فاطمه, کارشناس ارشد، گروه گفتار درمانی، دانشکده علوم توان‌بخشی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ايران
ابوالاحراري شيرازي, سارا, کارشناس ارشد، گروه فيزيوتراپي، دانشکده علوم توان‌بخشي، دانشگاه علوم پزشکي شيراز، شيراز، ايران.
ابوالحسيني, الهه, دانشجوي کارشناسي ارشد، گروه مديريت توانبخشي، دانشگاه علوم پزشکي ايران، تهران، ايران
ابوفاضلي, مهناز, کارشناس ارشد، گروه فيزيوتراپي، دانشکده علوم توانبخشي، دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي، تهران، ايران
ابولاحراري شيرازي, سارا, -کارشناس ارشد فيزيوتراپي- گروه فيزيوتراپي دانشکد? علوم توانبخشي دانشگاه علوم پزشکي شيراز-شيراز-ايران
احساني, فاطمه, دانشجوي دكتري فيزيوتراپي، دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي، تهران، ايرا
احساني, فاطمه, دانشجوي دکتراي تخصصي فيزيوتراپي دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي، تهران
احمدي, ابراهيم, دانشجوي کارشناسي ارشد، گروه رفتار حرکتي، دانشکده تربيت بدني و علوم ورزشي، دانشگاه شهيد بهشتي، تهران، ايران
احمدي, اکرم, دانشجوي کارشناسي ارشد، گروه گفتار درماني، کميته تحقيقات دانشجويي، دانشکده علوم توانبخشي، دانشگاه علوم پزشکي اصفهان، اصفهان، ايران
احمدي, طاهره, کارشناس، گفتار درمانگر، آموزش و پرورش استثنايي، شلمزار، شهرکرد، ايران
احمدي, پريسا, دانشجوی کارشناسی، گروه گفتار درمانی، کميته تحقيقات دانشجويی، دانشکده توان‌بخشی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ايران
احمدي براتي, اکرم, کارشناس ارشد، دانشکده تربيت بدني و علوم ورزشي، دانشگاه رازي، كرمانشاه، ايران
احمدي براتي, سعيد, کارشناس ارشد، عضو هيأت علمي، دانشکده تربيت بدني و علوم ورزشي، دانشگاه آزاد اسلامي، واحد ايزه، اهواز، ايران
احمدي زاده, زهرا, كارشناس ارشد كاردرماني، مركز تحقيقات توانبخشي عصبي-عضلاني، دانشگاه علوم پزشكي سمنان، سمنان، ايران
احمدي كهجوق, حسين, دانشجوی پزشکی، كميته تحقيقات دانشجويي، دانشگاه علوم پزشکی ارتش جمهوری اسلامی ایران (آجا)، تهران، ایران
احمدي كهجوق, مينا, كارشناس ارشد كاردرماني، عضو هيئت علمي، دانشكده پرستاري و مامايي، دانشگاه علوم پزشكي زنجان، زنجان، ايران
احمدي كهجوق, مينا, دانشجوی دکترای کاردرمانی، گروه کاردرمانی، دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی، تهران، ایران
احمدي كهجوق, مينا, دکتری تخصصی، گروه کاردرمانی، دانشکده توانبخشی، دانشگاه علوم پزشکی تبریز، تبریز، ایران
احمدي کهجوق, مينا, کارشناس ارشد کاردرماني، عضو هيأت علمي، دانشکده علوم توان‌بخشي، دانشگاه علوم پزشکي اصفهان، اصفهان، ايران
احمدي کهجوق, مينا, کارشناس ارشد، گروه کاردرماني، عضو هيأت علمي، دانشکده پرستاري و مامايي، دانشگاه علوم پزشکي زنجان، زنجان، ايران
احمدي کهجوق, مينا, دانشجوي دکتري، گروه کاردرماني، دانشگاه علوم بهزيستي و توان‌بخشي تهران، تهران، ايران
احمدي کهجوق, مينا, دانشجوي دکتري، گروه کاردرماني، دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي، تهران، ايران
احمدپور, محبوبه, كارشناس، روان‌شناسي باليني، دانشگاه آزاد اسلامي، واحد نيشابور، ايران
احمدی, فریبا, دانشجوی کارشناسی ارشد ارتز و پروتز، دانشکده علوم توانبخشی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، ایران
احمدی, نصور, استادیار، گروه علوم شناختی و رفتاری، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران
احمدی علون‌آبادی, عاطفه, استادیار، مهندسی کامپیوتر، دانشکده فنی و مهندسی، مؤسسه آموزش عالی علوم و فن‌آوری سپاهان، اصفهان، ایران
احمدی گودینی, فاطمه, کارشناس ارشد، گروه بیومکانیک و آسیب‌شناسی ورزشی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران
اخباري, بهنام, دکتراي فيزيوتراپي، دانشيار دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي ، تهران
اخباري, بهنام, استاد، گروه فيزيوتراپي، دانشگاه علوم بهزيستي و توان‌بخشي، تهران، ايران
اخلاقی, عبدالخالق, دانشجوي کارشناسي ارشد، گروه کودکان استثنايي، دانشکده روان شناسي و علوم تربيتي، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ايران
اخوان تفتی, مهناز, دانشیار، گروه روان‌شناسی تربیتی، دانشکده علوم تربیتی و روان‌شناسی، دانشگاه الزهرا، تهران، ایران
ادریسی, مهدی, استادیار، گروه مهندسی برق، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران
اديب سرشكي, نرگس, مربي، عضو هيأت علمي، گروه روان‌شناسي و آموزش كودكان استثنايي، دانشكده علوم رفتاري، دانشگاه علوم بهزيستي و توان‌بخشي، تهران، ايران
اديب سرشکي, نرگس, مربي، عضو هيأت علمي، گروه روان‌شناسي و آموزش کودکان استثنايي، دانشکده علوم رفتاري، دانشگاه علوم بهزيستي و توان‌بخشي، تهران، ايران
اديب سركشي, نرگس, مربي، عضو هيات علمي ،گروه روان شناسي و آموزش كودكان استثنايي، دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي،مركز تحقيقات علوم اعصاب اطفال تهران، ايران
ادیبی, پیمان, استاد، گروه داخلی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران
ارجمندنیا, علی اکبر, دانشیار، گروه روانشناسی و آموزش کودکان استثنایی، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه تهران، تهران، ایران
ارسطو, علي اصغر, استاديار، گروه فيزيوتراپي، مرکز تحقيقات توان‌بخشي اسکلتي- عضلاني، دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور اهواز، اهواز، ايران
ارشاد, ندا, استاد يار گروه فيزيوتراپي دانشكده پزشكي، دانشگاه تربيت مدرس
ارشاد, ندا, دانش آموخته كارشناسي ارشد فيزيوتراپي، دانشگاه تربيت مدرس
ارشاد, ندا, دانشجوي دکتري فيزيوتراپي، دانشكده پزشكي، دانشگاه تربيت مدرس، تهران، ايران
ارشاد, ندا, دکتري فيزيوتراپي، دانشكده علوم پزشكي، دانشگاه تربيت مدرس، تهران، ايران
ارشدی بستان آباد, محمد, مربی، عضو هیات علمی، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی تبریز، تبریز، ایران
ارشم, سعید, استادیار، گروه رفتار حرکتی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران
ازخوش, منوچهر, استاديار، گروه مشاوره، دانشگاه علوم بهزيستي و توان‌بخشي، تهران، ايران
استادي, مرضيه, گروه گفتار درمانی، دانشکده توان‌بخشی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ايران
استکي, علي, استاد بيومکانيک، گروه فيزيک پزشکي و مهندسي پزشکي، دانشکده پزشکي، دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي، تهران، ايران
استکي قشقايي, فاطمه, فيزيولوژيست ورزش، پژوهشکده قلب و عروق صديقه طاهره، مرکز تحقيقات قلب و عروق اصفهان، دانشگاه علوم پزشکي اصفهان، اصفهان، ايران
اسحاقي, محمد امين, دستيار، گروه ارتوپدي، دانشکده پزشکي، دانشگاه علوم پزشکي اصفهان
اسدالله پور, فائزه, دانشجوي كارشناسي ارشد، دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي، تهران، ايران
اسداله پور, فائزه, کارشناس ارشد، عضو هیئت علمی، گروه گفتاردرمانی، دانشگاه علوم پزشکی زاهدان ایران
اسدي, لعيا, دانشجوي كارشناس ارتوپدي فني، دانشكده علوم توان‌بخشي، دانشگاه علوم پزشكي اصفهان، اصفهان، ايران
اسدي, محمدرضا, دانشجوي دکتري فيزيوتراپي، دانشکده پزشکي، دانشگاه تربيت مدرس، تهران، ايران
اسدی, سحر, کارشناس ارشد، گروه فیزیوتراپی، دانشکده علوم توانبخشی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران
اسدی, سیده یاسمن, مربی، گروه تربیت بدنی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساری، ساری، ایران
اسدی, سیمین, کارشناس ارشد، گروه کاردرمانی، دانشکده علوم توان‌بخشی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران
اسرافيليان, امير, کارشناسي ارشد مهندسي مکانيک، دانشگاه صنعتي اصفهان، اصفهان، ايران
اسرافیل زاده, سعیده, دانشجوي کارشناسی ارشد، گروه تربیت بدنی، دانشگاه آزاد اسلامي، واحد ملکان، ملکان، ايران
اسرافیلی, هاجر, کارشناس ارشد، گروه روانشناسی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران
اسفرجاني, فهيمه, استاديار، دانشكده تربيت بدني و علوم ورزشي، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ايران
اسفرجاني, فهيمه, استاديار، گروه فيزيولوژي ورزشي، دانشکده تربيت بدني و علوم ورزشي، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ايران
اسفندياري, الهام, کارشناس ارتز و پروتز، پژوهشگر پژوهشکده مهندسي و علوم پزشکي جانبازان
اسلامي, محرم, استاديار، عضو هيأت علمي، گروه زبان‌شناسي، دانشگاه زنجان، زنجان، ايران
اسلامي, منصور, استاديار گروه بيومکانيک دانشکده تربيت بدني و علوم ورزشي دانشگاه مازندران
اسلامي, منصور, دانشيار، گروه بيومکانيک ورزشي، دانشکده تربيت بدني و علوم ورزشي، دانشگاه مازندران، بابلسر، ايران
اسلامي فرد, رباب, کارشناس، گفتار درماني، دانشکده توانبخشي، دانشگاه علوم پزشكي اصفهان، اصفهان، ايران
اسلامی, منصور, استادیار، گروه بیومکانیک ورزشی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه مازندران، مازندران، ایران
اسلامی, منصور, دانشیار، گروه بیومکانیک ورزشی، دانشکده علوم ورزشی، دانشگاه مازندران، بابلسر، ایران
اسلامی, منصور, دانشیار، گروه بیومکانیک ورزشی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه مازندران، بابلسر، ایران
اسماعيل زاده, منصور, معاونت امور فرهنگي و پيشگيري سازمان بهزيستي کشور ، تهران، ايران
اسماعيلي, اسماعيل, کارشناس ارشد، مرکز تحقيقات توان‌بخشي اعصاب اطفال، دانشگاه علوم بهزيستي و توان‌بخشي، تهران، ايران
اسماعيلي, حامد, دانشجوي دکتري بيومکانيک ورزشي، دانشگاه بوعلي سينا، همدان، ايران
اسماعيلي, حامد, دانشجوي دکتري، گروه تربيت بدني، دانشگاه بوعلي سينا، همدان، ايران
اسماعيلي, زهرا, دانشجوي فيزيوتراپي دانشكده علوم توانبخشي اصفهان
اسمعیلی, معصومه, دانشیار، گروه مشاوره، دانشکده روان‌شناسی و علوم تربیتی، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران
اسمعیلی آبدر, مجتبی, کارشناس ارشد رفتار حرکتی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران
اسکندري, زهرا, کارشناسي ارشد، گروه آسيب‌شناسي ورزشي و حرکات اصلاحي، دانشکده تربيت بدني، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ايران
اسکندری, ابراهیم, کارشناس ارشد، گروه آسیب‌شناسی و حرکات اصلاحی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران
اشتري, فرشته, دانشيار گروه نورولوژي، دانشکده پزشکي، دانشگاه علوم پزشكي اصفهان
اشتري, فرشته, استاد يار و عضو گروه نرولوژي دانشگاه علوم پزشكي اصفهان
اشتري, فرشته, دانشيار، گروه نرولوژي، دانشکده پزشکي، دانشگاه علوم پزشکي اصفهان، اصفهان، ايران
اشتري, فرشته, دانشيار، گروه نرولوژي، دانشكده پزشكي، دانشگاه علوم پزشكي اصفهان، اصفهان، ايران
اشتري, فرشته, استاديار، عضو هيأت علمي، دانشكده پزشكي، دانشگاه علوم پزشكي اصفهان، اصفهان، ايران
اشتري, مژگان, کارشناسي ارشد آسيب شناسي ورزشي و حرکات اصلاحي، دانشگاه پرديس بين المللي کيش دانشگاه تهران، کيش ، ايران
اشرفي, مجيد, عضو هيأت علمي ، گروه شنوايي‌شناسي، دانشکده علوم توانبخشي، دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي. تهران، ايران
اشمیتز, مارک, فیزیوتراپیست، مؤسسه Sonoskills، هلند
اصغري نكاح, سيد محسن, استاديار روان‌شناسي و آموزش كودكان استثنايي، دانشكده علوم تربيتي و روان‌شناسي، دانشگاه فردوسي مشهد، مشهد، ايران
اصغري نکاح, سيد محسن, استاديار، گروه روان شناسي و آموزش كودكان استثنايي، دانشكده علوم تربيتي و روانشناسي، دانشگاه فردوسي مشهد، مشهد، ايران
اصغری جعفرآبادی, محمد, استادیار مرکز تحقیقات پیشگیری از مصدومیت ها ی ترافیکی جاده ای، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی تبریز، تبریز، ایران
اصل محمدي زاده, محمود, کارشناس ارشد، گروه فيزيولوژي ورزشي، دانشکده تربيت بدني و علوم ورزشي، دانشگاه شهيد چمران اهواز، اهواز، ايران
اصل محمدی زاده, محمود, کارشناس ارشد، گروه فيزيولوژي ورزشي، دانشکده تربيت بدني و علوم ورزشي، دانشگاه شهيد چمران اهواز، اهواز، ايران
اصلانخاني, محمد علي, استاد، گروه رفتار حرکتي، دانشکده تربيت بدني، دانشگاه شهيد بهشتي، تهران، ايران
اصلانخاني, محمدعلي, استاد، دانشکده تربيت بدني و علوم ورزشي، دانشگاه شهيد بهشتي تهران، تهران، ايران
اعتمادي فر, مسعود, استاد، دانشکده پزشکي، دانشگاه علوم پزشکي اصفهان، اصفهان، ايران
اعتمادي فر, مسعود, استاد، متخصص مغز و اعصاب، دانشکده پزشکي، دانشگاه علوم پزشکي اصفهان، اصفهان، ايران
اعتمادي فر, مسعود, متخصص داخلي مغز و اعصاب، مرکز تحقيقات مغزو اعصاب، کميته تحقيقات مولتيپل¬اسکلروزيس، دانشگاه علوم پزشکي اصفهان، بيمارستان الزهرا، اصفهان، ايران
اعتمادي فر, مسعود, استاد، گروه مغز و اعصاب، دانشکده پزشکي، دانشگاه علوم پزشکي اصفهان، اصفهان
اعتماديفر, مسعود, دانشيار گروه نورولوژي دانشكده پزشكي اصفهان
اعتمادي‌فر, مسعود, استاد، گروه مغز و اعصاب، عضو هيأت علمي، دانشکده پزشکي، دانشگاه علوم پزشکي اصفهان، اصفهان، ايران
اعظم, کمال, دکتراي آمار حياتي، متخصص آمار، عضو هيأت علمي دانشگاه علوم پزشکي تهران، تهران، ايران
اعظميان, فائزه, دانشجوي کارشناسي ارشد گفتار درماني، کميته تحقيقات دانشجويي، دانشکده علوم توان‌بخشي، دانشگاه علوم پزشکي اصفهان، اصفهان، ايران
اعظمی آغداش, صابر, دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی، مرکز تحقیقات مدیریت خدمات بهداشتی درمانی تبریز، دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی تبریز، تبریز، ایران
اعلایی, مهسا, دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، واحد اصفهان (خوراسگان)، دانشگاه آزاد اسلامی، اصفهان، ایران
افتخارسادات, بينا, دانشکده پزشکي دانشگاه علوم پزشکي تبريز
افتخاری, فرشته, استاديار، گروه تربيت بدني و علوم ورزشي، دانشکده علوم تربيتي و روانشناسي، دانشگاه شيراز، شيراز، ايران
افرازيان, ليلا, کارشناس، گروه فيزيوتراپي، دانشکده‌ علوم توان‌بخشي، دانشگاه علوم پزشکي شيراز، شيراز، ايران
افروز, غلامعلي, استاد ممتاز،گروه روانشناسي، دانشکده روانشناسي و علوم تربيتي، دانشگاه تهران ، تهران، ايران
افروز, غلامعلی, استاد، گروه روانشناسی و آموزش کودکان استثنایی، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه تهران، تهران، ایران
افشار, سارا, دانشجوي دکتری تخصصي، گروه کاردرمانی، دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی، تهران، ایران
افشار, محمدرضا, دانشجوي كارشناسي ارشد، گروه گفتار درماني، دانشكده علوم توان بخشي، دانشگاه علوم پزشكي ايران، تهران، ايران
افهمي, نجمه, دانشجوی دکتری، گروه آسیب‌شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه شهید باهنر کرمان، کرمان، ایران
افيوني, غزاله, دانشگاه اصفهان
اقليدي, ژاندارك, مركز تحقيقات فيزيوتراپي، دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي، تهران، ايران
اقليدي, ژاندارک, مربي، گروه كاردرماني، دانشكده علوم توانبخشي، دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي، تهران، ايران
اكبرزاده باغبان, عليرضا, دانشيار، گروه آمار، دانشكده توانبخشي دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي،تهران،ايران
اكبرفهيمي, نازيلا, دانشجوی دکتری کاردرمانی، عضو گروه آموزشی کاردرمانی، دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی
الجمور, ده شتی, دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه فیزیولوژی ورزشی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه تهران، تهران، ایران
الجمور, ده‌شتی, دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه فیزیولوژی ورزشی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه تهران، تهران، ایران
الموتی, گلاره, دانشجوی دکتری تخصصی، گروه بیومکانیک و آسیب‌شناسی ورزشی، دانشکده تربیت ‌بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران
امامي, فرحناز, دانشجوي دکتري تخصصي فيزيوتراپي- کميته تحقيقات دانشجويي دانشگاه علوم پزشکي شيراز، ايران
امانی, محمد, دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه فیزیوتراپی، دانشکده علوم توان‌بخشی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان،‌ ایران
امساکي, گلي‌تا, دانشجوي کارشناسي ارشد روان‌شناسي باليني، کميته تحقيقات دانشجويي، دانشکده علوم تربيتي و روان‌شناسي، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ايران
اميدعلي, زينب, دانشجوي كارشناسي ارشد، کميته تحقيقات دانشجويي، دانشکده تربيت بدني و علوم ورزشي، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ايران
اميدعلي, زينب, كارشناسي ارشد تربيت بدني و علوم ورزشي، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ايران
امير سيف‌الديني, محمّدرضا, استاديار، گروه بيومکانيک ورزشي، دانشکده تربيت بدني، دانشگاه شهيد باهنر کرمان، کرمان، ايران
اميرساسان, رامين, استاديار، دانشکده تربيت بدني، دانشگاه تبريز، تبريز و مربي تغذيه تيم ملي کشتي ايران، تهران.
اميرمعزي, شيما, کارشناس، گروه فيزيوتراپي، کميته تحقيقات دانشجويي، دانشگاه علوم پزشکي شيراز، شيراز، ايران
اميري, محسن, دکتراي تخصصي فيزيوتراپي، مدير گروه فيزيوتراپي، دانشگاه علوم بهزيستي، تهران، ايران
اميري, مرضيه, مرکز تحقيقات توان‌بخشي عضلاني- اسکلتي، دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور، اهواز، ايران
اميري, پويا, کارشناسي ارشد مهندسي مکانيک، دانشگاه صنعتي اصفهان، اصفهان، ايران
اميري خراساني, محمد تقي, استاديار دانشگاه شهيد باهنر كرمان، گروه بيومكانيك ورزشي، دانشكده تربيت بدني و علوم ورزشي، دانشگاه شهيد باهنر كرمان
اميري خراساني, محمدتقي, استادیار گروه بیومکانیک ورزشی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه شهید باهنر کرمان، کرمان، ایران
اميري شوکي, يونس, گروه گفتار درماني ،دانشکده علوم توانبخشي ،دانشگاه علوم پزشکي ايران،تهران.
اميري شوکي, يونس, دانشجوي دکتري، عضو هيأت علمي، گروه گفتار درماني، دانشکده علوم توان‌بخشي، دانشگاه علوم پزشکي تهران، تهران، ايران
اميري شوکي, يونس, مربي، دانشجوي دکتري، عضو هيأت علمي، گروه گفتار درماني، دانشکده علوم توانبخشي، دانشگاه علوم پزشکي تهران، تهران، ايران
اميريان, آزاده, دانشجوي کارشناسي ارشد گفتار‌درماني، کميته تحقيقات دانشجويي، دانشکده علوم توان‌بخشي، دانشگاه علوم پزشکي اصفهان، اصفهان، ايران
اميريان, شيوا, کارشناس فيزيوتراپي، گروه فيزيوتراپي، دانشکده علوم توان‌بخشي، دانشگاه علوم پزشکي شيراز، شيراز، ايران.
اميني, مرضيه, دانشجوي كارشناس ارشد، گروه گفتار درماني، دانشكده علوم توانبخشي، دانشگاه علوم پزشكي اصفهان، اصفهان، ايران
امیدی, پریناز, دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه فیزیوتراپی، دانشکده علوم پزشکی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران
امیر سیف‌الدینی, محمد رضا, دانشیار، گروه بیومکانیک ورزشی، دانشکده علوم ورزشی، دانشگاه شهید باهنر کرمان، کرمان، ایران
امیر سیف‌الدینی, محمدرضا, دانشیار، گروه بیومکانیک ورزشی، دانشکده تربیت ‌بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه شهید باهنر، کرمان، ایران
امیر سیف‌الدینی, محمدرضا, دانشیار، گروه بیومکانیک ورزشی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه شهید باهنر کرمان، کرمان، ایران
امیرخانی, فرانک, دانشجوی دکتری، گروه آسیب‌شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران
امیرسیف الدینی, محمدرضا, استادیار ، گروه بیومکانیک ورزشی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه شهید باهنر، کرمان، ایران
امیری, حسین, كارشناس ارشد حركات اصلاحی و آسيب شناسی ورزشی، دانشگاه خوارزمی، تهران، ايران
امیری, مرضیه, عضو هیأت علمی، گروه شنوایی سنجی، دانشکده علوم توانبخشی، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران
امیری, گلناز, دانشجوی کارشناسی، گروه مهندسی پزشکی، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران
امیری خراسانی, محمدتقی, استادیار گروه بیومکانیک ورزشی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه شهید باهنر کرمان، کرمان، ایران
امین زاده سده, بهاره, دانشجوی کارشناسی ارشد، کمیته تحقیقات دانشجویی (تریتا)، گروه ارتز و پروتز، دانشکده توان‌بخشی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران
امینی, الهام, کارشناس ارشد کاردرمانی، دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی، تهران، ایران
امینی, الهه, دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه فیزیوتراپی، شعبه بین الملل دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران،ایران
امینی, مریم, کارشناس ارشد، گروه علوم ورزشی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، واحد مشهد، دانشگاه آزاد اسلامی، مشهد، ایران
انتظاری, مرضیه, دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه رفتار حرکتی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران
انصاري, زهرا, دانشجوي کارشناسي گفتار درماني، کميته تحقيقات دانشجويي، دانشکده علوم توان‌بخشي، دانشگاه علوم پزشکي اصفهان، اصفهان، ايران
انصاري, فاطمه, کارشناس فيزيوتراپي، اراك، ايران.
انصاری, پگاه, کارشناس ارشد، گروه مشاوره و راهنمایی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد خمینی شهر، اصفهان، ایران
اوريادي زنجاني, محمد مجيد, دانشجوي دکتري گفتاردرماني، دانشگاه علوم بهزيستي و توان‌بخشي، تهران، ايران
اوريادي زنجاني, محمدمجيد, دكتري، گروه گفتار درماني، دانشگاه علوم پزشكي شيراز، شيراز، ايران
ايرج, فريبا, کارشناس تربيت بدني، دانشکده تربيت بدني و علوم ورزشي، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ايران
ايزدي, فرزاد, فلوشيپ حنجره، استاديار دانشگاه علوم پزشکي ايران
ايزدي, فرزاد, دانشيار، گروه گوش و حلق و بيني، دانشگاه علوم پزشکي تهران
ايزدي نجف آبادي, سارا, مربي، گروه کاردرماني، دانشکده علوم توان‌بخشي، دانشگاه علوم پزشکي اصفهان، اصفهان، ايران
ايزدي نجف آبادي, سارا, کارشناسي ارشد، گروه کاردرماني، دانشکده علوم توان‌بخشي، دانشگاه علوم پزشکي اصفهان، اصفهان، ايران
ايزدي نجف آبادي, سارا, کارشناس ارشد، گروه کاردرماني، دانشکده توانبخشي، دانشگاه علوم پزشکي اصفهان، اصفهان، ايران
ايزدي نجف‌آبادي, سارا, دانشجوي کارشناسي ارشد کاردرماني، دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي، تهران، ايران
ايماني فرد, طاهره, کارشناس فيزيوتراپي
اکبر فهيمي, نازيلا, دانشجوي دكتراي تخصصي كاردرماني، دانشگاه علوم بهزيستي و توان‌بخشي، تهران، ايران
اکبر فهيمي, نازيلا, دانشجوي دکتري، گروه کاردرماني، دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي، تهران، ايران
اکبرزاده باغبان, عليرضا, دانشيار، گروه آمار زيستی، دانشگاه علوم پزشکی شهيد بهشتی، تهران، ایران
اکبرزاده باغبان, علیرضا, استادیار، گروه علوم پایه، دانشکده.توانبخشی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران
اکبرفهيمي, نازيلا, دانشجوي دکتراي کاردرماني، عضو گروه آموزشي کاردرماني، دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي، تهران، ايران.
اکبرفهيمي, نازيلا, دانشجوي دکتري تخصصي کاردرماني، عضو گروه کاردرماني، دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي، تهران، ايران
اکبري, الهه, دانشجوي کارشناسي ارشد گفتاردرماني ، دانشکده علوم توانبخشي دانشگاه علوم پزشکي تهران
اکبري, مهدي, عضو هيات علمي گروه شنوايي شناسي، دانشگاه علوم پزشکي ايران، تهران، ايران
اکبری, مسلم, دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه روان‌شناسی بالینی، دانشکده روان‌شناسی و علوم تربیتی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد رودهن، رودهن، ایران
اکبری اقدم, حسین, استادیار، گروه ارتوپدی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران
اکبری اقدم, حسین, استادیار، گروه جراحی ارتوپدی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران
ایران دوست, خدیجه, دانشیار، گروه علوم ورزشی، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه بین‌المللی امام خمینی (ره)، قزوین، ایران
ایلاقی حسینی, سعیده, دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه بیومکانیک ورزشی، دانشکده تربیت ‌بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه شهید باهنر، کرمان، ایران

ب

بابائی, مسعود, دانشجوی دکتری، گروه کاردرمانی، دانشگاه علوم بهزیستی و توان‌بخشی، تهران، ایران
باباخاني, فريده, استاديار، گروه آسيب‌شناسي ورزشي و حرکات اصلاحي، دانشکده تربيت بدني و علوم ورزشي، دانشگاه علامه طباطبايي، تهران، ايران
بابايي, مجتبي, کارشناس، دانشكده تربيت بدني، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ايران
بابايي, مسعود, کارشناس ارشد کاردرماني، گروه کاردرماني، دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي، تهران، ايران
بابایی, زهرا, کارشناس ارشد، گروه روان‌شناسی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه علم و هنر، یزد، ایران
بادامی, رخساره, دانشیار، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اصفهان (خوراسگان)، اصفهان، ایران
بادامی, رخساره, دانشیار، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، واحد اصفهان (خوراسگان)، دانشگاه آزاد اسلامی، اصفهان، ایران
باران زهي, طلعت, كارشناس گفتار درماني
باريک رو, علي, کارشناس ارشد گفتار درماني، عضو گروه گفتار درماني دانشکده علوم توان‌بخشي، دانشگاه علوم پزشکي اصفهان، اصفهان، ايران
باريک رو, علي, کارشناس ارشد، گروه گفتار‌درماني، دانشکده علوم توان‌بخشي، دانشگاه علوم پزشکي اصفهان، اصفهان، ايران
باستين, علي
باشفاعت, هادی, دکتری تخصصی فیزیولوژی ورزشی، دبیر آموزش و پرورش، شیراز، ایران
باغبان, كوثر, دانشجوي كارشناسي ارشد گفتار درماني، دانشكده توان بخشي، دانشگاه علوم پزشكي تهران، تهران، ايران
باقرلی, ژاله, استادیار، گروه رفتار حرکتی، واحد کرج، دانشگاه آزاد اسلامي، کرج، ایران
باقرنيا, رحمان, کارشناس ارشد، گروه رفتار حرکتي، دانشکده تربيت بدني و علوم ورزشي، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ايران
باقرنیا, رحمان, کارشناس ارشد گروه رفتار حرکتي، دانشکده تربيت بدني و علوم ورزشي، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ايران
باقري, اعظم, كارشناس ارشد ارتوپدي فني، گروه ارتوپدي فني، دانشكده علوم توانبخشي، دانشگاه علوم پزشكي اصفهان. اصفهان - ايران
باقري, شهاب‌الدين, دانشجوي دکتري آسيب‌شناسي ورزشي و حرکات اصلاحي، گروه تربيت بدني و علوم ورزشي، دانشکده ادبيات و علوم انساني، دانشگاه بوعلي همدان، همدان، ايران
باقري, فاطمه, دانشجوي کارشناسي، گروه فيزيوتراپي، کميته تحقيقات دانشجويي، دانشکده علوم توان‌بخشي، دانشگاه علوم پزشکي اصفهان، اصفهان، ايران
باقري, ناهيد, روانشناس، هسته مشاوره روانشناسي، دانشکده پرستاري و مامايي، دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور اهواز، اهواز، ايران.
باقري نژاد, مينا, كارشناس ارشد، گروه روانشناسي باليني، دانشگاه فردوسي مشهد، مشهد، ايران
باقريان خسروشاهي, صنم, دکتري روان‌شناسي، گروه روان‌شناسي، دانشکده علوم تربيتي و روان‌شناسي، دانشگاه شهيد بهشتي، تهران، ايران
باقريان دهكردي, سجاد, كارشناس ارشد، گروه آسيب‌شناسي ورزشي و حركات اصلاحي، دانشکده تربيت بدني و علوم ورزشي، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ايران
باقريان دهكردي, سجاد, دانشجوی دکتری، گروه آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی، دانشکده علوم ورزشی، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران.
باقريان دهكردي, سجاد, دانشجوي دکتري آسيب شناسي ورزشي وحرکات اصلاحي، دانشکده علوم ورزشي دانشگاه اصفهان، اصفهان، ايران
باقريان دهکردي, سجاد, دانشجوي كارشناسي ارشد، کميته تحقيقات دانشجويي، دانشکده تربيت بدني و علوم ورزشي، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ايران
باقریان, رضا, دانشیار، مرکز تحقیقات علوم رفتاری و گروه روانپزشکی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران
بامداد, مهدي, استاديار، دانشکده مهندسي مکانيک، آزمايشگاه تحقيقاتي مکاترونيک، دانشگاه صنعتي شاهرود، شاهرود، ايران
بان پروري, مريم, دانشجوي دکتري، گروه آسيب شناسي و حرکات اصلاحي، دانشکده تربيت بدني و علوم ورزشي، دانشگاه اصفهان، ايران
باپيرزاده, خديجه, كارشناسي، گروه اعضاي مصنوعي و وسايل كمكي، دانشكده علوم توانبخشي، دانشگاه علوم پزشكي اصفهان، اصفهان، ايران
باپيرزاده, خديجه, دانشجوي كارشناسي ارشد، گروه ارتوپدي فني، دانشكده علوم توانبخشي، دانشگاه علوم پزشكي اصفهان، اصفهان، ايران
باپیرزاده, خدیجه, دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه ارتوز و پروتز، دانشکده توانبخشی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران
بختياري, اميرهوشنگ, استاد، مرکز تحقيقات توان‌بخشي عصبي- عضلاني، دانشگاه علوم پزشکي سمنان، سمنان، ايران
بخشايش, عليرضا, دانشيار گروه روانشناسي- دانشكده علوم انساني - عضو هيئت علمي دانشگاه يزد، يزد، ايران
بخششي هريس, مهدي, دانشجوي كارشناسي ارشد، دانشكده تربیت بدنی، دانشگاه تهران، تهران، ايران
بخشي, عنايت, دانشيار، گروه آمار زيستي، دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي، تهران، ايران
بخشي, عنايت اله, استاديار، گروه آمار زيستي، دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي، تهران، ايران
بخشي, عنايت اله, استادیار، گروه آمار زیستی، دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی ، تهران، ایران
بخشي زاده, فاطمه, دانشجوي كارشناسي فيزيوتراپي دانشكده علوم توانبخشي، دانشگاه علوم پزشكي اصفهان
بخشي پور, الهام, کارشناسي ارشد، گروه آسيب‌شناسي ورزشي و حرکات اصلاحي، دانشکده تربيت بدني، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ايران
بخشي‌پور رودسري, عباس, دانشيار روان‌شناسي باليني، گروه روان‌شناسي، دانشکده علوم تربيتي و روان‌شناسي، دانشگاه تبريز، تبريز.
بخيت, مهسا, عضو هيأت علمي، گروه شنوايي‌شناسي، مرکز تحقيقات توان‌بخشي عضلاني- اسکلتي، دانشکده توان‌بخشي، دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور اهواز، اهواز، ايران
بخيت, مهسا, عضو هيأت علمي، مرکز تحقيقات توان‌بخشي عضلاني- اسکلتي، گروه شنوايي‌شناسي، دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور، اهواز، ايران
بخيت, مهسا, عضو هيأت علمي گروه شنوايي شناسي، مركز تحقيقات توانبخشي عضلاني - اسكلتي، ، دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپور اهواز، اهواز، ايران (ایران)
بخیت, مهسا, عضو هیئت علمی، گروه شنوایی‌شناسی، مرکز تحقیقات توان‌بخشی عضلانی- اسکلتی، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور، اهواز، ایران
بخیت, مهسا, عضو هیأت علمی، گروه شنوایی سنجی، دانشکده علوم توانبخشی، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران
بدخشيان, سميرا سادات, دانشجوي کارشناسي ارشد، گروه مشاوره، دانشکده علوم تربیتی و روان‌شناسی، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران
بديعي, زهره, فوق تخصص نوزادان، عضو هيأت علمي، دانشکده پزشکي، دانشگاه علوم پزشكي اصفهان، اصفهان، ايران
بذرافکن, فاطمه, کارشناس ارشد، گروه کاردرماني، دانشگاه علوم پزشکي ايران، تهران، ايران
براتي, اميرحسين, متخصص طب ورزشي، استاديار، گروه حرکات اصلاحي و آسيب‌شناسي ورزشي، دانشكده تربيت بدني، دانشگاه شهيد رجايي تهران، تهران، ايران
براتي, سميه, دانشجوي كارشناسي ارشد آسيب شناسي و حركات اصلاحي، کميته تحقيقات دانشجويي، دانشكده تربيت بدني، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ايران
براتی, امیرحسین, دانشیار، گروه آسیب‌شناسی و حرکات اصلاحی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه شهید رجایی، تهران، ایران
براهیمی, ., دانشجوی کارشناسی ارشد، کمیته تحقیقات دانشجویی (تریتا)، گروه آسیب‌شناسی گفتار و زبان، دانشکده علوم توان‌بخشی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران
برزنجه عطري, شيرين, مربی، عضو هیات علمی، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی تبریز، تبریز، ایران
بروشک, ندا, دانشجوی دکتری، گروه بیومکانیک ورزشی، دانشکده علوم ورزشی، دانشگاه مازندران، بابلسر، ایران
بروشک, ندا, مدرس، گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه گیلان، رشت، ایران
بشارت نیا, محمدصادق, کارشناس ارشد برنامه ریزی درسی، دانشکده‌ی علوم تربیتی و روان‌شناسی، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران
بشارتي, مريم, کارشناس فيزيوتراپي- گروه فيزيوتراپي دانشکد? علوم توانبخشي دانشگاه علوم پزشکي شيراز-شيراز-ايران
بشرپور, سجاد, استاد، گروه روان‌شناسی، دانشکده علوم تربیتی و روان‌شناسی، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران
بشيري, جبار, استاديار گروه تربيت بدني و علوم ورزشي، دانشگاه آزاد اسلامي، واحد تبريز، تبريز.
بشيري, جبار, دانشگاه آزاد اسلامي واحد تبريز- گروه تربيت بدني و علوم ورزشي
بشيري, مهدي, کارشناس ارشد تربيت بدني و علوم ورزشي، گروه تربيت بدني و علوم ورزشي، دانشگاه آزاد اسلامي واحد تبريز، تبريز.
بشيري, مهدي, دانشجوي دکتراي مديريت ورزشي، مربي گروه تربيت بدني و علوم ورزشي، دانشگاه آزاد اسلامي واحد تبريز، تبريز، ايران
بلالي‌ وشمه‌سرا, جعفر, عضو هيأت علمي، گروه طب ورزشي، دانشکده تربيت بدني، دانشگاه تهران، تهران، ايران
بمبئي چی, عفت, دانشيار، گروه فیزیولوژی ورزشی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران
بمبئي‌چي, عفت, دانشيار، دانشکده تربيت بدني، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ايران
بمبئي‌چي, عفت, استاديار، دانشكده تربيت بدني و علوم ورزشي، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ايران
بمبئي‌چي, عفت, دانشيار، گروه فيزيولوژي ورزشي، دانشکده تربيت بدني و علوم ورزشي، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ايران
بمبئي‌چي, عفت, دانشيار، گروه آسيب‌شناسي ‌ورزشي و حرکات ‌اصلاحي، دانشکده تربيت بدني و علوم ورزشي، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ايران
بهارلوئي, حمزه, مربي، گروه فيزيوتراپي، دانشکده علوم توان‌بخشي، دانشگاه علوم پزشکي اصفهان، اصفهان، ايران
بهارلوئي, ناهيد, عضو هيئت علمي گروه گفتار درماني دانشكده علوم توانبخشي ، دانشگاه علوم پزشكي اصفهان
بهارلوئي, ناهيد, عضو هيأت علمي گروه گفتار درماني، دانشكده علوم توانبخشي، دانشگاه علوم پزشكي اصفهان، اصفهان، ايران
بهارلوئي, ناهيد, عضو هيأت علمي، گروه گفتار درماني، دانشكده علوم توان‌بخشي، دانشگاه علوم پزشكي اصفهان، اصفهان، ايران
بهارلوئي, ناهيد, عضو هيأت علمي، گروه گفتار درماني، دانشكده علوم توان بخشي، دانشگاه علوم پزشكي اصفهان، اصفهان، ايران.
بهارلوئی, حمزه, مربی، گروه فیزیوتراپی، دانشکده علوم توان‌بخشی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران
بهارلوئی, حمزه, مربی، مرکز تحقیقات اختلالات اسکلتی و عضلانی و گروه فیزیوتراپی، دانشکده علوم توان‌بخشی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران
بهارلويي, حمزه, مربي، گروه فيزيوتراپي، دانشکده علوم توان‌بخشي، دانشگاه علوم پزشکي اصفهان، اصفهان و دانشجوي دکتري، گروه فيزيوتراپي، کميته تحقيقات دانشجويي، دانشکده توان‌بخشي، دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور اهواز، اهواز، ايران
بهارلويي, حمزه, مربي، گروه فيزيوتراپي، دانشکده علوم توان‌بخشي، دانشگاه علوم پزشکي اصفهان، اصفهان و دانشجوي دکتري تخصصي، گروه فيزيوتراپي، کميته تحقيقات دانشجويي، دانشگاه علوم پزشکي جندي‌شاپور اهواز، اهواز، ايران
بهارلويي, ناهيد, كارشناسي ارشد گفتار درماني، هيأت علمي، گروه گفتار درماني، دانشكده توانبخشي، دانشگاه علوم پزشكي اصفهان، اصفهان
بهارلويي, ناهيد, عضو هيئت علمي گروه گفتار درماني دانشكده علوم توانبخشي ، دانشگاه علوم پزشكي اصفهان
بهارلويي, ناهيد, کارشناسي ارشد، گروه گفتار درماني، عضو هيأت علمي، دانشکده توانبخشي، دانشگاه علوم پزشکي اصفهان، اصفهان، ايران
بهارلويي, ناهيد, عضو هيئت علمي گفتاردرماني، دانشكده علوم توانبخشي، دانشگاه علوم پزشكي اصفهان، اصفهان، ايران
بهارلويي, ناهيد, مربی، گروه گفتار درمانی، دانشکده علوم توان‌بخشی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ايران
بهارلویی, ناهید, مربی، گروه گفتار درمانی، دانشکده علوم توان‌بخشی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ايران
بهاری, مائده, دانشجوی کارشناسی ارشد، کمیته تحقیقات دانشجویی (تریتا)، گروه فیزیوتراپی، دانشکده علوم توان‌بخشی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان،‌ ایران
بهتاش, حميد, دانشجوي دکتري ارتوز و پروتز، دانشکده توان‌بخشي، دانشگاه علوم پزشکي تهران، تهران، ايران
بهرام, عباس, دانشگاه خوارزمي کرج
بهرامي, اكبر, ايران - اصفهان، خيابان هزار جريب، دانشگاه علوم پزشكي اصفهان، دانشكده علوم توانبخشي، گروه گفتاردرماني، مربي
بهرامي, اكبر, عضوگروه گفتاردرماني ، دانشكده علوم توانبخشي، دانشگاه علوم پزشكي اصفهان ، اصفهان ، ايران
بهرامي, اکبر, كارشناس ارشد گفتار درماني، عضو گروه گفتار درماني، دانشگاه علوم پزشکي اصفهان
بهرامي, فاطمه, کارشناس ارشد، گروه رفتار حرکتي، دانشکده تربيت بدني و علوم ورزشي، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ايران
بهرامي, هاجر, کارشناس ارشد روان‌شناسي باليني کودک و نوجوان، دانشگاه شهيد بهشتي، تهران، ايران
بهرامي, هاجر, کارشناس ارشد، گروه روان‌شناسي باليني، دانشکده روان‌شناسي و علوم تربيتي، دانشگاه شهيد بهشتي، تهران، ايران
بهرامی, اكبر, كارشناسي ارشد گفتاردرماني، دانشكده علوم توان بخشي، دانشگاه علوم پزشكي اصفهان، اصفهان، ايران
بهرامیان دهکردی, ژاله, دانشجوی دکتری تخصصی، گروه رفتار حرکتی، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران
بهروز, بهروز, دانشجوي کارشناسي ارشد، گروه روان‌شناسي، دانشکده علوم تربيتي و روان‌شناسي، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ايران
بهروزپور باغمیشه, مرجان, دانشجوی کارشناسی ارشد هنرهای رایانه‌ای، دانشکده چند رسانه‌ای، دانشگاه هنر اسلامی تبریز، تبریز، ایران
بهزادي, فرانک, دانشجوي كارشناسي ارشد مديريت توان‌بخشي، دانشكده علوم توان‌بخشي، دانشگاه علوم پزشكي تهران، تهران، ايران
بهنام‌‌پور, مرضیه, کارشناسی علوم ورزشی، دانشکده علوم ورزشی، دانشگاه الزهرا (س)، تهران، ایران
بهنيا, فاطمه, كارشناس ارشد كاردرماني، مركز تحقيقات توانبخشي اعصاب اطفال و عضو هيئت علمي گروه آموزشي كاردرماني، دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي، تهران، ايران
بهپور, ناصر, استاديار، گروه فيزيولوژي ورزشي، دانشگاه رازي کرمانشاه، کرمانشاه، ايران
بهپور, ناصر, استاديار، گروه فيريولوژي ورزشي، دانشکده تربيت بدني و علوم ورزشي، دانشگاه رازي کرمانشاه، کرمانشاه، ايران
بهپور, ناصر, استاديار، گروه فيزيولوژي ورزشي، دانشکده تربيت بدني و علوم ورزشي، دانشگاه رازي، كرمانشاه، ايران
بوذری, سحر, دانشجوي دکتری تخصصی فيزيوتراپي، گروه فيزيوتراپي، دانشكده علوم توان‌بخشي، دانشگاه علوم پزشكي ایران، تهران، ایران
بيات, محمدرضا, استاديار، گروه آسيب‌شناسي ورزشي و حرکات اصلاحي، دانشكده تربيت بدني، دانشگاه تهران، تهران، ايران
بيدختي, حسين, کارشناس ارشد کتابداري و اطلاع‌رساني پزشکي، دانشگاه علوم پزشکي بيرجند، بيرجند، ايران
بيدر, دن ال, استاد مهندسي پزشكي، گروه مهندسي، دانشگاه كويين مري لندن، لندن، انگلستان
بيدر, دن ال, استاد مهندسي پزشکي، گروه مهندسي، دانشگاه کويين مري، لندن. (انگلیس)
بيرانوند, رامين, دانشجوي كارشناسي ارشد، گروه آسي بشناسي ورزشي و حركات اصلاحي، دانشكده تربيت بدني و علوم ورزشي، دانشگاه تهران، تهران، ايران
بيناباجي, حجت, دانشجوي کارشناسي ارشد بيومکانيک ورزشي، دانشگاه بوعلي سينا، همدان، ايران
بيناباجي, حجت, کارشناس ارشد، گروه تربيت بدني و علوم ورزشي، دانشکده ادبيات و علوم انساني، دانشگاه بوعلي سينا، همدان، ايران
بينش, مريم, دانشجوي کارشناسي ارشد، گروه کاردرماني، دانشکده توان‌بخشي، دانشگاه علوم پزشکي تهران، تهران، ايران
بيگلريان, اكبر, استاديار، عضو هيأت علمي، گروه آمار زيستي، دانشگاه علوم توان بخشي و بهزيستي، تهران، ايران
بيگلريان, اكبر, استاديار، عضو هيئت علمي گروه آمار، دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي، تهران، ايران
بيگلريان, اكبر, استادیار، گروه آمار و کامپیوتر، دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی تهران، ایران
بيگلريان, اکبر, دکتري آمار زيستي، عضو هيأت علمي، دانشگاه علوم توان‌بخشي و بهزيستي، تهران، ايران
بيگلريان, اکبر, گروه آمار زيستي، عضو هيأت علمي، دانشگاه علوم توانبخشي و بهزيستي، تهران، ايران
بکايي, فاطمه, دانشجوي کارشناسي ارشد فيزيوتراپي، دانشکده توانبخشي، دانشگاه علوم پزشکي تهران، تهران
بکتاشیان, مهسا, دانشجوی کارشناسی، کمیته تحقیقات دانشجویی (تریتا)، گروه گفتار درمانی، دانشکده علوم توان‌بخشی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران
بگلربگی, عباس, دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه بوعلی سینا، همدان، ایران
بیات, نوشین, استاد، گروه داخلی، دانشکده پزشکی، دانشگاه بقیه‌اله، تهران، ایران
بیات, نوشین, دانشيار، گروه روماتولوژي، بيمارستان بقيه اله، دانشگاه علوم پزشكي بقيه اله، تهران، ایران
بیرامی, منصور, استاد روان شناسی تربیتی، دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی، دانشگاه تبریز، ایران

ت

تاجدینی کاکاوندی, حسین, دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه بیومکانیک ورزشی، دانشکده تربیت ‌بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران
تاجيک, سيما, 1. کارشناسي ارشد شنوايي شناسي، گروه گفتار درماني و شنوايي شناسي، دانشکده پزشکي، عضو هيئت علمي دانشگاه علوم پزشکي بابل. بابل، ايران
تازيکه لمسکي, زينب, کارشناس ارشد، گروه بيومکانيک ورزشي، دانشکده تربيت بدني و علوم ورزشي، دانشگاه مازندران، بابلسر، ايران
تدین, حمیدرضا, دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه گفتار درمانی، دانشکده علوم توانبخشی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران
تذهيبي, مهدي, عضو هيئت علمي گروه آمار دانشكده بهداشت، دانشگاه علوم پزشكي اصفهان
تذهيبي, مهدي, دکتري، عضو هيأت علمي، گروه آمار و اپيدميولوژي، دانشكده بهداشت، دانشگاه علوم پزشكي اصفهان، اصفهان، ايران
ترابي نژاد, فرهاد, مربي گروه گفتار درماني، دانشکده علوم توانبخشي، دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني ايران
ترابي نژاد, فرهاد, ، کارشناسي ارشد گفتاردرماني، مربي دانشگاه علوم پزشکي ايران
ترابي نژاد, فرهاد, گروه گفتار درماني ،دانشکده علوم توانبخشي ،دانشگاه علوم پزشکي ايران،تهران.
ترابي نژاد, فرهاد, دانشجوي دکتراي گفتاردرماني، مربي، گروه گفتاردرماني، دانشکده علوم توانبخشي، دانشگاه علوم پزشکي تهران
ترابي نژاد, فرهاد, دانشجوي دكتري گفتار درماني، عضو هيأت علمي، دانشكده توان بخشي، دانشگاه علوم پزشكي تهران، تهران، ايران
ترابي نژاد, فرهاد, دانشجوي دكتري گفتار درماني، عضو هيأت علمي، دانشكدة علوم توان‌بخشي، دانشگاه علوم پزشكي تهران، تهران، ايران
ترابي نژاد, فرهاد, عضو هيأت علمي، گروه گفتاردرماني، دانشگاه علوم پزشکي ايران، تهران، ايران (ایران)
ترابي پور, اخترالسادات, کارشناس ارشد گفتاردرماني
ترابي‌نژاد, فرهاد, كارشناس ارشد گفتار درماني، عضو هيئت علمي گروه مديريت توانبخشي دانشگاه علوم پزشكي ايران
ترابي‌نژاد, فرهاد‌, کارشناس ارشد گفتاردرماني، عضو هيأت علمي دانشکده علوم توانبخشي، دانشگاه علوم پزشکي ايران
ترابي‌پور, اخترالسادات, کارشناس ارشد گفتاردرماني، دانشکده علوم توان‌بخشي، دانشگاه علوم پزشکي اصفهان، اصفهان، ايران
ترابی, امیرحسن, کارشناس ارشد، گروه روان‌شناسی، دانشکده ادبیات، علوم انسانی و اجتماعی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران
ترابی, رضا, استادیار، گروه زبان خارجی، دانشکده مدیریت و اطلاعرسانی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران
ترک زاده, آناهيتا, دانشجوي کارشناسي ارشد رشته فيزيوتراپي دانشکده علوم توانبخشي دانشگاه علوم پزشکي اصفهان، اصفهان، ايران
ترک زاده, آناهیتا, مربی، مرکز تحقیقات پلویک فلور و گروه فیزیوتراپی، دانشکده توانبخشی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران
ترکمان, گيتي, استاد، گروه فيزيوتراپي، دانشکده پزشکي، دانشگاه تربيت مدرس، تهران، ايران
ترکمان, گيتي, استاد فيزيوتراپي، دانشکده علوم پزشکي، دانشگاه تربيت مدرس، تهران، ايران
ترکمان, گيتي, استاد، گروه فيزيوتراپي، دانشکده علوم پزشکي، دانشگاه تربيت مدرس، تهران، ايران
ترکمان, گیتی, استاد، گروه فیزیوتراپی، دانشکده پزشکی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران
تقوي, مهراب, کارشناسي ارشد دانشگاه تهران- دانشکده تربيت بدني و علوم ورزشي- گروه رفتار حرکتي. تهران ايران
تقي خاني, معصومه, فيزيوتراپيست و کارشناس ارشد، گروه حرکات اصلاحي و آسيب‌شناسي ورزشي، دانشکده تربيت بدني، دانشگاه تربيت معلم تهران، تهران، ايران
تقي زاده, شهره, کارشناس ارشد، عضو هيأت علمي، گروه فيزيوتراپي، دانشكده علوم توان‌بخشي، دانشگاه علوم پزشكي شيراز، شيراز، ايران
تقي زاده, شهره, مربي ، عضو هيئت علمي دانشکده علوم توانبخشي شيراز – دانشجوي دکتري تخصصي فيزيوتراپي – کميته تحقيقات دانشجويي دانشگاه علوم پزشکي شيراز ، ايران (ایران)
تقي زاده, شهره, دانشجوی دکترای فیزیوتراپی، عضو هیئت علمی گروه فیزیوتراپی، دانشکده توانبخشی، دانشگاه علوم پزشکی شیراز، شیراز، ایران
تقي زاده, شهره, مربي ،دانشجوي مقطع دکتري تخصصي فيزيوتراپي- دانشکده علوم توانبخشي دانشگاه علوم پزشکي شيراز، شيراز، ايران (ایران)
تقي زاده, شهره, کارشناس ارشد فيزيوتراپي، عضو هيأت علمي دانشکده علوم توانبخشي، دانشگاه علوم پزشکي شيراز، شيراز، ايران
تقي زاده, طيبه, دانشجوی کارشناسی ارشد، شنوایی شناسی، دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی،تهران، ایران
تقي زاده, قربان, مربي، گروه کاردرماني، دانشکده توان‌بخشي، دانشگاه علوم پزشکي تهران، تهران، ايران
تقي زاده, قربان, دانشجوي دکتري، عضو هيأت علمي، گروه کاردرماني دانشکده توانبخشي، دانشگاه علوم پزشکي ايران، تهران، ايران
تقي زاده, قربان, دانشجوي دکتراي علوم اعصاب، هيات علمي گروه کاردرماني دانشکده توانبخشي، دانشگاه علوم پزشکي ايران، تهران، ايران
تقي زاده, قربان, دانشجوي دکتراي علوم اعصاب ، مربي هيأت علمي دانشکده توانبخشي دانشگاه علوم پزشکي ايران ، تهران، ايران (ایران)
تقي زاده, قربان, مربي، گروه كاردرماني، دانشكده علوم توانبخشي، دانشگاه علوم پزشكي ايران، تهران، ايران
تقيان, فرزانه, استاديار گروه تربيت بدني، دانشگاه آزاد خوراسگان، اصفهان.
تقيان, فرزانه, استاديار، گروه تربيت بدني، دانشكده تربيت بدني و علوم ورزشي، دانشگاه آزاد اسلامي، واحد خوراسگان (اصفهان)، اصفهان، ايران
تقي‌زاده, عاطفه, کارشناسي ارشد کاردرماني، مرکز تحقيقات توان‌بخشي اعصاب اطفال، دانشگاه علوم بهزيستي و توان‌بخشي، تهران، ايران
تقي‌‌‌زاده, شهره, كارشناس ارشد فيزيوتراپي، عضو هيأت علمي گروه فيزيوتراپي، دانشكده توانبخشي، دانشگاه علوم پزشكي شيراز، شيراز
تقیان, فرزانه, دانشیار، گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، واحد اصفهان (خوراسگان)، دانشگاه آزاد اسلامی، اصفهان، ایران
تقی‌پور, محمد, دانشیار، گروه فیزیوتراپی، دانشکده توان‌بخشی، دانشگاه علوم پزشکی بابل، بابل، ایران
تقی‌پور, محمد, دانشیار، مرکز تحقیقات اختلال حرکت، پژوهشکده سلامت، دانشگاه علوم پزشکی بابل، بابل، ایران
تهيدست, سيد ابوالفضل, کارشناس گفتار درماني، دانشکده علوم توان‌بخشي، دانشگاه علوم پزشکي اصفهان، اصفهان، ايران
تهيدست, سيد ابوالفضل, کارشناس ارشد گفتاردرماني، گروه گفتاردرماني، دانشکده توان‌بخشي، دانشگاه علوم پزشکي تهران، تهران، ايران
تهيدست, سيد ابوالفضل, کارشناسي ارشد، گروه گفتار درماني، دانشکده توانبخشي، دانشگاه علوم پزشکي تهران، تهران، ايران
تهيدست, سيد ابوالفضل, کارشناس ارشد، گروه گفتار درماني، دانشکده توانبخشي، دانشگاه علوم پزشکي تهران، تهران، ايران
توراني, سوگند, استاديار، گروه مديريت، دانشکده مديريت و اطلاع‌رساني، دانشگاه علوم پزشکي تهران، تهران، ايران
توزنده‌جاني, حسن, استاديار، دکتري روان‌شناسي، گروه علوم تربيتي، دانشكده علوم انساني، دانشگاه آزاد اسلامي، واحد نيشابور، ايران
توكل, خسرو, عضو هيأت علمي، دانشكده پرستاري و مامايي، دانشگاه علوم پزشكي اصفهان، اصفهان
توكل, نجمه, كارشناس آمار حياتي، مؤسسه پورسيناي حکيم، اصفهان
توكلي, زهرا, مربي بيومكانيك ورزشي، دانشگاه آزاد اسلامي، واحد همدان، همدان، ايران
توكلي, زهرا, کارشناس گفتاردرماني، دانشکده علوم توان‌بخشي، دانشگاه علوم پزشکي اصفهان، اصفهان، ايران
توكلي, مجتبي, دانشيار، مركز تحقيقات توانبخشي عضلاني- اسكلتي، دانشكده توانبخشي، دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپور، اهواز، ايران
توکل, سميرا, کارشناس، گروه گفتار‌درماني، دانشکده علوم توان‌بخشي، دانشگاه علوم پزشکي اصفهان، اصفهان، ايران
توکلي, مجتبي, مربي، مرکز تحقيقات اسکلتي- عضلاني، دانشکده توانبخشي، دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور اهواز، ايران
توکلي, مجتبي, مربي، مرکز تحقيقات توانبخشي عضلاني- اسکلتي، دانشکده توانبخشي، دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور اهواز، اهواز، ايران
توکلی, زینت, کارشناس ارشد، گروه رفتار حرکتی، دانشکده علوم ورزشی، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران
توکلی, مجتبی, دانشجوی دکتری، گروه روان‌شناسی بالینی، دانشکده توان‌بخشی، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران
تيموري, مصطفي, دانشجوي کارشناسي ارشد، گروه رفتار حرکتي، دانشکده تربيت بدني و علوم ورزشي، دانشگاه شهيد بهشتي، تهران، ايران
تيموري, مهدي, دستيار، گروه ارتوپدي، دانشکده پزشکي، دانشگاه علوم پزشکي اصفهان
تيموري, مهدي, دستيار جراحي استخوان و مفاصل، گروه ارتوپدي، دانشكده علوم پزشكي، دانشگاه علوم پزشكي اصفهان، اصفهان، ايران.
تيموري خروي, مصطفي, دانشجوي کارشناسي ارشد، گروه رفتار حرکتي، دانشکده تربيت بدني و علوم ورزشي، دانشگاه شهيد بهشتي، تهران، ايران
تيموري خروي, مصطفي, کارشناس ارشد، گروه رفتار حرکتي، دانشکده تربيت بدني و علوم ورزشي، دانشگاه شهيد بهشتي، تهران، ايران
تکي زاده, خالد, کارشناس ارشد، گروه رفتار حرکتي، دانشکده تربيت بدني و علوم ورزشي، دانشگاه شهيد بهشتي، تهران، ايران

ث

ثالثي, منصور, استاديار، گروه روماتولوژي، دانشکده پزشکي، دانشگاه علوم پزشکي اصفهان، اصفهان، ايران
ثالثي موسوي آبادي, محسن, دکتري، عضو هيات علمي، گروه فيزيولوژي ورزشي، دانشکده علوم تربيتي و روانشناسي، دانشگاه شيراز، شيراز، ايران
ثامني, جلال, دانشجوي دكتري، عضو هيأت علمي، گروه شنوايي‌شناسي، دانشكده علوم توان‌بخشي، دانشگاه علوم پزشكي تهران، تهران، ايران
ثامني, جلال, عضو هيأت علمي، گروه شنوايي‌شناسي، دانشکده توان‌بخشي، دانشگاه علوم پزشکي تهران، تهران، ايران
ثامني, جلال (ایران)
ثريا, مريم, كارشناس ارشد، گروه گفتار‌درماني، دانشكده علوم توان‌بخشي، دانشگاه علوم پزشكي اصفهان، اصفهان، ايران
ثنايي, رويا, دانشگاه علوم پزشکي تهران

ج

جابری مقدم, علی اکبر, استادیار، گروه رفتار حرکتی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه تهران، تهران، ایران
جارالهي, فرنوش, عضو هيأت علمي، گروه شنوايي‌شناسي، دانشکده علوم توان‌بخشي، دانشگاه علوم پزشکي تهران، تهران، ايران
جاسمي, سحر, دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه کاردرمانی، دانشگاه علوم بهزیستی و توان‌بخشی، تهران، ایران
جان بزرگي, اعظم, کارشناسي ارشد، تربيت بدني و علوم ورزشي، دانشگاه بيرجند، خراسان جنوبي، ايران
جان بزرگي, اعظم, کارشناسي ارشد، گروه تربيت بدني، دانشکده تربيت بدني، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ايران
جانقربان, میترا, کارشناس ارشد، گروه شنوایی شناسی، دانشکده توانبخشی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران
جانقربان, پريزاد, دانشجوی کارشناسی، گروه گفتار درمانی، کميته تحقيقات دانشجويی، دانشکده توان‌بخشی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ايران
جاهدی, وحید, کارشناس ارشد بیومکانیک ورزشی، دانشگاه مازندران، مازندران، ایران
جاودان, محمد, استاديار، گروه ارتوپدي، دانشکده پزشکي، دانشگاه علوم پزشکي اصفهان
جاودان, محمد, متخصص جراحي استخوان و مفاصل، دانشکده پزشكي، دانشگاه علوم پزشكي اصفهان، ايران.
جاودانه, نوراله, دانشجوی دکتری تخصصی، گروه بیومکانیک و حرکات اصلاحی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران
جرجانی, راضیه, پزشک عمومی، مرکز بهداشت و سلامت گنبد کاووس، گنبد کاووس، ایران
جزايري, سيده زهره, ( دانشگاه علوم پزشکي اصفهان، دانشکده علوم توانبخشي)- نويسنده مسئول
جعفرآبادي, محمد اصغري, دانشجوي دکتري آمار زيستي، دانشگاه تربيت مدرس
جعفرزاده پور, ابراهيم, دانشيار گروه اپتومتري، دانشکده علوم توانبخشي دانشگاه علوم پزشکي ايران، تهران، ايران
جعفرنژاد گرو, امیرعلی, دانشجوی دکتری، گروه بیومکانیک ورزشی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه بوعلی سینا، همدان، ایران
جعفرنژادگرو, امیرعلی, استادیار، گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشکده روان‌شناسی و علوم تربیتی، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران
جعفرنژادگرو, امیرعلی, استادیار، گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشکده علوم تربیتی و روان‌شناسی، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران
جعفري, سليمه, دانشجوي دکتري گفتار درماني، دانشکده توان‌بخشي، دانشگاه علوم پزشکي تهران، تهران، ايران
جعفري, سيده فرزانه, کارشناس ارشد روانشناسي، هسته مرکزي مشاوره روانشناسي، دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور اهواز، اهواز، ايران
جعفري, ميمنه, عضو هيأت علمي، گروه شنوايي‌شناسي، دانشکده علوم توان‌بخشي، دانشگاه علوم پزشکي اصفهان، اصفهان، ايران
جعفري, ميمنه, کارشناس ارشد شنوايي‌شناسي، عضو هيأت علمي، دانشکده علوم توان‌بخشي، دانشگاه علوم پزشکي اصفهان، اصفهان، ايران
جعفري, ميمنه, مربي، گروه شنوايي شناسي، دانشکده توانبخشي، دانشگاه علوم پزشکي اصفهان، ايران
جعفري, ميمنه, مربي، گروه شنوايي‌شناسي، دانشکده علوم توانبخشي، دانشگاه علوم پزشکي اصفهان، اصفهان، ايران
جعفري, ميمنه, دانشجوي دكتري و عضو هيأت علمي، گروه شنوايي شناسي، دانشكده علوم توانبخشي، دانشگاه علوم پزشكي اصفهان، اصفهان، ايران
جعفري, نرگس, دانشجوي كارشناسي ارشد، گروه گفتار درماني، دانشكده علوم توان‌بخشي، دانشگاه علوم پزشكي تهران، تهران، ايران
جعفري, ياسر, دانشجوي کارشناسي ارشد، گروه تربيت بدني، دانشکده تربيت بدني، دانشگاه شهرکرد، شهرکرد، ايران
جعفري سروعليا, عاطفه, دانشجوي کارشناسي ارشد، گروه ارتوز و پروتز، مرکز تحقيقات اسکلتي- عضلاني، دانشگاه علوم پزشکي اصفهان، اصفهان، ايران
جعفريان, فهيمه سادات, کارشناس ارشد ارتوپدي فني، دانشکده علوم توانبخشي، دانشگاه علوم پزشکي اصفهان
جعفريان اردکاني, غلامرضا, دانشجوي کارشناسي ارشد، گروه فيزيوتراپي، دانشکده علوم توان‌بخشي، دانشگاه علوم پزشکي اصفهان، اصفهان، ايران
جعفرپيشه, محمد, دانشجوي کارشناسي ارشد، گروه ارتوپدي فني، دانشکده علوم توان‌بخشي، کميته تحقيقات دانشجويي توانبخشي (تريتا)، دانشگاه علوم پزشکي اصفهان، اصفهان، ايران
جعفری رنگچی, صدیقه, دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه روان‌شناسی، دانشکده روان‌شناسی، واحد اصفهان (خوراسگان)، دانشگاه آزاد اسلامی، اصفهان، ایران
جلائي, شهره, دانشيار، گروه آمار زيستي، دانشکده توان‌بخشي، دانشگاه علوم پزشکي تهران، تهران، ايران
جلالي, شهره, دکتري، گروه آمار زيستي و اپيدميولوژي، دانشکده علوم توان‌بخشي، دانشگاه علوم پزشکي تهران، تهران، ايران
جلايي, شهره, مربي گروه آمار حياتي، دانشگاه علوم پزشكي تهران، دانشكدة توانبخشي
جلايي, شهره, استاديار، عضو هيأت علمي، گروه فيزيوتراپي، دانشكده علوم توان‌بخشي، دانشگاه علوم پزشكي تهران، تهران، ايران‎
جلايي, شهره, گروه آمار زيستي، عضو هيأت علمي، دانشكده توانبخشي، دانشگاه علوم پزشكي تهران، تهران، ايران
جلايي, شهره, استاديار، عضو هيأت علمي، گروه آمار زيستي، دانشگاه علوم پزشکي تهران، تهران، ايران
جلايي, شهره, استاديار، گروه آمار زيستي، عضو هيأت علمي، دانشکده توانبخشي، دانشگاه علوم پزشکي تهران، تهران، ايران
جلايي, شهره, دکتراي آمار زيستي، دانشکده توانبخشي، عضو هيئت علمي دانشگاه علوم پزشکي تهران، تهران، ايران
جلايي, شهره, دانشيار، گروه فيزيوتراپي، دانشکده توانبخشي، دانشگاه علوم پزشکي تهران، تهران، ايران (ایران)
جلایی, شهره, استادیار، گروه فيزيوتراپي، دانشکده توان‌بخشی، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران
جليل آبکنار, سيده سميه, دانشجوي کارشناسي ارشد، گروه روان‌شناسي و آموزش کودکان استثنايي، دانشکده علوم رفتاري، دانشگاه علوم بهزيستي و توان‌بخشي، تهران، ايران
جليل آبکنار, سيده سميه, دانشجوي کارشناسي ارشد روان‌شناسي و آموزش کودکان استثنايي، دانشگاه علوم بهزيستي و توان‌بخشي، تهران، ايران
جليل آبکنار, سيده سميه, دانشجوي کارشناسي ارشد، گروه روان‌شناسي و آموزش کودکان استثنايي، دانشکده علوم رفتاري، دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي، تهران، ايران
جليل هوند, ناهيد, دانشجوي دكتري، عضو هيئت علمي، گروه گفتار درماني، دانشكده علوم توان بخشي، دانشگاه علوم پزشكي ايران، تهران، ايران
جليله وند, ناهيد, ، کارشناسي ارشد گفتاردرماني، مربي و عضو هئيت علمي دانشگاه علوم پزشکي ايران، تهران
جليله وند, ناهيد, مربي، گروه گفتار درماني، دانشکده علوم توانبخشي، دانشگاه علوم پزشکي ايران، تهران، ايران
جليلوندکريمي, ليلا, گروه شنوايي‌شناسي، دانشکده توان‌بخشي، دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي، تهران، ايران
جليلي, نسرين, کارشناس ارشد کاردرماني، دانشگاه علوم بهزيستي و توان‌بخشي، تهران، ايران
جليلي, نسرين, کارشناس ارشد، گروه کاردرماني، دانشکده توانبخشي، دانشگاه علوم پزشکي اصفهان، اصفهان، ايران
جليلي, نسرين, کارشناسي ارشد، گروه کاردرماني، دانشکده توانبخشي، دانشگاه علوم پزشکي اصفهان، اصفهان، ايران
جليلي, نسرين, کارشناسي ارشد کاردرماني، عضو هيئت علمي گروه آموزشي کاردرماني، دانشکده توانبخشي دانشگاه علوم پزشکي اصفهان، ايران( نويسنده مسئول)
جلیل آبکنار, سیده سمیه, دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه روانشناسی و آموزش کودکان استثنائی، دانشکده علوم رفتاری، دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی، تهران، ایران
جلیل آبکنار, سیده سمیه, دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه روان‌شناسی و آموزش کودکان استثنایی، دانشکده علوم رفتاری، دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی تهران، تهران، ایران
جلیلوند کریمی, لیلا, مربی، عضو هیئت علمی، گروه شنوایی شناسی، دانشکده توانبخشی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران
جمال پور, صديقه, كارشناسي ارشد، گروه آسيب شناسي گفتار و زبان، دانشكده علوم توانبخشي، دانشگاه علوم پزشكي اصفهان، اصفهان و گفتاردرمانگر آموزش و پرورش استثنايي شهركرد، شهركرد، ايران
جمالي, اكرم, دانشجوي كارشناسي ارشد، گروه ارتوپدي فني، دانشكده علوم توانبخشي، دانشگاه علوم پزشكي اصفهان، اصفهان، ايران
جمالي, اکرم, كارشناسي، گروه اعضاي مصنوعي و وسايل كمكي، دانشكده علوم توانبخشي، دانشگاه علوم پزشكي اصفهان، اصفهان، ايران
جمالي, اکرم, کارشناس اعضاي مصنوعي و وسايل کمکي، مرکز تحقيقات اختلالات اسکلتي و عضلاني، دانشگاه علوم پزشکي اصفهان، اصفهان، ايران
جمالی, اکرم, دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه ارتوز و پروتز، دانشکده توانبخشی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران
جمالی برایجانی, سعید, کارشناس ارشد، گروه حرکات اصلاحی و آسیب‌شناسی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، واحد اصفهان (خوراسگان)، دانشگاه آزاد اسلامی، اصفهان، ایران
جمشيدي, علي اشرف, استاديار، دانشکده علوم توان‌بخشي، مرکز تحقيقات توان‌بخشي، دانشگاه علوم پزشکي تهران، تهران، ايران
جمشيدي, علي اشرف, دانشیار، گروه فیزیوتراپی، دانشكده توانبخشي، دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران، ایران
جمشيدي, علي اشرف, دانشیار گروه فیزیوتراپی، دانشکده علوم توانبخشی دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران، ایران
جمشيدي, نيما, استاديار، گروه مهندسي پزشکي (بيومکانيک)، دانشکده فني و مهندسي، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ايران
جمشيدي, نيما, استاديار، گروه مهندسي پزشکي، دانشکده فني و مهندسي، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ايران
جمشيدي, نيما, استاديار، عضو هيأت علمي، گروه مهندسي پزشکي، دانشکده فني و مهندسي، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ايران
جمشيدي فرد, عليرضا, دکتراي تخصصي الكتروفيزيولو‍ژي، عضوهيأت علمي گروه فيزيولوژي، دانشکده پزشكي،دانشگاه علوم پزشکي اراك، اراك ،ايران.
جمشيديان, پريا, دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه فیزیوتراپی، دانشكده توانبخشي، دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران، ایران
جمشیدی, علی اشرف, دانشیار، مرکز تحقیقات اسکلتی- عضلانی و گروه فیزیوتراپی، دانشکده علوم توان‌بخشی، دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران، ایران
جمشیدی, نیما, استادیار، گروه مهندسی پزشکی، دانشکده فنی مهندسی، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران
جهان, علي, دانشجوي دکتراي تخصصي علوم اعصاب‌‌شناختي، دانشکده علوم تربيتي و روان‌شناسي، دانشگاه تبريز، تبريز، ايران
جهان, علي, دانشجوي دكتري علوم شناختي، عضو هيأت علمي، دانشكده توان بخشي، دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني تبريز، تبريز، ايران
جهان, علی, دانشجوی دکترای علوم اعصاب شناختی، دانشکده علوم تربیتی و رو ان شناسی، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران
جهانبخش, فاطمه, کارشناس، گروه فيزيوتراپي، دانشکده‌ علوم توان‌بخشي، دانشگاه علوم پزشکي شيراز، شيراز، ايران
جهانتابي‌نژاد, سيف‌الله, مربي، گروه کاردرماني، مرکز تحقيقات توان‌بخشي اسکلتي- عضلاني، دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور اهواز، اهواز، ايران
جوادي‌پور, شيوا, دانشجوي دکتري، گروه گفتار درماني، مرکز تحقيقات توان‌بخشي عضلاني- اسکلتي، دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور اهواز، اهواز، ايران
جوزی, مینا, دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه هنرهای رایانه‌ای، دانشکده چند رسانه‌ای، دانشگاه هنر اسلامی تبریز، تبریز، ایران
جوکار, صغرا, كارشناس ارشد فيزيوتراپي، عضو گروه فيزيوتراپي، دانشكده علوم توانبخشي، دانشگاه علوم پزشكي اصفهان، اصفهان
جوکار, صغرا, کارشناسي ارشد فيزيوتراپي، گروه فيزيوتراپي، دانشکده توانبخشي،دانشگاه علوم پزشکي اصفهان، اصفهان ،ايران.
جوکار, صغرا, کارشناسي ارشد فيزيوتراپي، گروه فيزيوتراپي، دانشکده توانبخشي،دانشگاه علوم پزشکي اصفهان، اصفهان ،ايران
جوکار, صغري, فيزيوتراپيست، مربي، گروه فيزيوتراپي، دانشکده علوم توان‎بخشي، دانشگاه علوم پزشكي اصفهان، اصفهان، ايران
جوکار, فرناز, دانشجوی کارشناسی ارشد، مرکز تحقیقات اختلالات اسکلتی عضلانی و کمیته تحقیقات دانشجویی دانشجویان توان‌بخشی (تریتا)، گروه فیزیوتراپی، دانشکده علوم توان‌بخشی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

ح

حاتمي, جواد, استاديار، گروه روانشناسي، دانشکده روانشناسي و علوم تربيتي، دانشگاه تهران، تهران، ايران
حاتمي, جواد, استاديار، عضو هيأت علمي، دانشکده علوم تربيتي و روان‌شناسي، دانشگاه تهران، تهران، ايران
حاتمي زاده, نيکتا, دانشيار، مرکز تحقيقات توان‌بخشي اعصاب اطفال، گروه مديريت توان‌بخشي، دانشگاه علوم بهزيستي و توان‌بخشي، تهران، ايران
حاج غلام رضايي, زهرا, کارشناس ارشد، گروه گفتار درماني، دانشکده توانبخشي، دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي، تهران، ايران
حاجي آقايي, بهنام, عضو هيات علمي دانشکده توانبخشي،گروه ارتوپدي فني، دانشگاه علوم پزشکي ايران،تهران،ايران
حاجي آقايي, بهنام, مربي، گروه ارتوز و پروتز، دانشکده علوم توانبخشي، دانشگاه علوم پزشکي ايران، تهران، ايران
حاجي آقايي, بهنام
حاجي ابوالحسن, فهيمه, كارشناس ارشد شنوايي شناسي، گروه شنوايي شناسي دانشكده توانبخشي دانشگاه علوم پزشكي تهران، تهران، ايران
حاجي حسيني, الهام, دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه آسیب‌شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه گیلان، رشت، ایران
حاجي مقصودي, ميترا, دانشجوي کارشناسي ارشد، گروه فيزيوتراپي، دانشکده توانبخشي، دانشگاه علوم پزشکي تهران، تهران، ايران
حاجيان, طيبه, کارشناس گفتار درماني
حاجيلو, بهروز, کارشناس ارشد، گروه تربيت بدني، دانشگاه بوعلي سينا، همدان، ايران
حاجی آقایی, بهنام, مربی، دانشکده علوم توانبخشی دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران، ایران
حاجی حسینی, الهام, دانشجوی دکتری، گروه حرکات اصلاحی و آسیب‌شناسی ورزشی، دانشکده تربیت ‌بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه گیلان، رشت، ایران
حاجی زاده, سامان, دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه فیزیولوژی ورزشی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه تهران، تهران، ایران
حاجی‌پور, سوسن, دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه بیومکانیک ورزشی، دانشکده تربیت‌ بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه شهید باهنر، کرمان، ایران
حاج‌لطفعلیان, مصطفی, دکتری تخصصی، هسته علمی سامانه‌های پشتیبان در توسعه سلامت، دانشگاه یزد، یزد، ایران
حارث آبادي, فاطمه, كارشناسي ارشد و هيأت علمي، گروه آموزشي گفتاردرماني، دانشکده پيراپزشکي، دانشگاه علوم پزشکي مشهد، مشهد، ايران
حامدي, درسا, دانشجوي کارشناسي ارشد، گروه کاردرماني، دانشکده توان‌بخشي، دانشگاه علوم پزشکي تهران، تهران، ايران
حبيبي, عبدالحميد, دانشيار فيزيولوژي ورزشي، دانشگاه شهيد چمران اهواز، اهواز، ايران
حبيبي تيرتاشي, فرشته, کارشناسي ارشد بيومکانيک ورزشي دانشگاه مازندران
حبيبي تيرتاشي, فرشته, دانشجوي دکتري، گروه بيومکانيک ورزشي، دانشکده تربيت بدني و علوم ورزشي، دانشگاه مازندران، بابلسر، ايران
حبيبي‌فر, فهيمه, دانشجوي دکتري تخصصي، گروه رفتار‌ حرکتي، دانشکده علوم ورزشي، دانشگاه شهيد بهشتي، تهران، ايران
حبیب پور, سمیه, دانشجوی دکتری، گروه روان شناسی و آموزش کودکان استثنایی،هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی، واحد نکاء، ایران
حجت, عيسي, دانشيار، دانشکده معماري، پرديس هنرهاي زيبا، دانشگاه تهران، تهران، ايران
حجتی, حمید, استادیار، گروه پرستاری، واحد علی‌آباد کتول، دانشگاه آزاد اسلامی، علی‌آباد کتول، ایران
حجتی, حمید, استاديار، گروه پرستاري، دانشکده پرستاری، واحد علي‌آباد كتول، دانشگاه آزاد اسلامي، علي‌آباد كتول، ايران
حداد نژاد, مليحه, استاديار، گروه حرکات اصلاحي، دانشکده تربيت بدني، دانشگاه خوارزمي، تهران، ايران
حداد نژاد, ملیحه, دانشجوي دكتري آسیب شناسي و حركات اصلاحی، دانشكده تربیت بدني، دانشگاه تهران، تهران، ايران
حدادنژاد, مليحه, دانشجوي دکتري طب ورزشي، دانشکده تربيت بدني دانشگاه تهران، تهران، ايران.
حدادنژاد, مليحه, دانشجوي دکتري طب ورزشي و بهداشت- دانشکده تربيت بدني و علوم ورزشي دانشگاه تهران- گروه طب ورزشي - تهران ايران
حدادنژاد, مليحه, دانشجوي دکتري طب ورزشي و بهداشت دانشکده تربيت بدني دانشگاه تهران- تهران ايران
حدادنژاد, مليحه, استاديار، بهداشت و طب ورزش، دانشگاه خوارزمي، گروه طب ورزشي، تهران، ايران
حدادنژاد, مليحه, استادیار، گروه تربیت بدنی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران
حدادنژاد, ملیحه, استادیار، گروه آسیب‌شناسی و حرکات اصلاحی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران
حدادنژاد, ملیحه, استادیار، گروه بیومکانیک و آسیب‌شناسی ورزشی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزش، دانشگاه خوارزمی تهران، تهران، ایران
حدادنژاد, ملیحه, استادیار، گروه بیومکانیک و حرکات اصلاحی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران
حسابي, اکبر, دانشجوي دکتري زبانشناسي دانشگاه علامه طباطبايي
حسام, معصومه, دانشجوی دکتری، مرکز تحقیقات توان‌بخشی عضلانی- اسکلتی و گروه فیزیوتراپی، دانشکده علوم توان‌بخشی، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران
حسن باراني, فريبا, دانشگاه شهيد بهشتي
حسن بارانی, فریبا, دانشجوی دکتری، گروه رفتار حرکتی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه تهران، تهران، ایران
حسن زاده, اكبر, عضو هيات علمي، دانشكده بهداشت، دانشگاه علوم پزشكي اصفهان
حسن زاده, اكبر, كارشناس ارشد آمار زيستي، عضو هيأت علمي، گروه آمار زيستي و اپيدميولوژي، دانشكده بهداشت، دانشگاه علوم پزشكي اصفهان، اصفهان، ايران
حسن زاده, اکبر, مربي، گروه آمار، دانشکده بهداشت، دانشکاه علوم پزشکي اصفهان، اصفهان، ايران
حسن زاده, اکبر, مربي، گروه آمار، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکي اصفهان، اصفهان، ايران
حسن زاده, اکبر, کارشناسي ارشد، عضو هيأت علمي، گروه آمار، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکي اصفهان، اصفهان، ايران
حسن زاده, اکبر, کارشناسی ارشدآمارحیاتی، مربی، گروه آمار، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران، اصفهان، ایران
حسن زاده, اکبر, کارشناسی ارشد، مربی، گروه آمار زیستی، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران، اصفهان، ایران
حسن زاده, سعید, استادیار، عضو هیأت علمی، گروه روانشناسی و آموزش کودکان استثنایی، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی، دانشگاه تهران، تهران، ایران
حسن زهرايي, مريم, کارشناسي ارشد فيزيوتراپي، دانشکده علوم توان‌بخشي، دانشگاه علوم پزشکي اصفهان، اصفهان، ايران
حسن زهرايي, مريم, دانشجوي کارشناسي ارشد، گروه فيزيوتراپي، دانشکده علوم توانبخشي، دانشگاه علوم پزشکي اصفهان، اصفهان، ايران (ایران)
حسناتي, فاطمه, عضو هيأت علمي، مرکز تحقيقات توانبخشي عضلاني- اسکلتي، دانشکده توانبخشي، دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور، اهواز، ايران
حسني, مدينه, دانشگاه علوم پزشکي تهران
حسني, کاظم, دانشجوي دکتراي برنامه ريزي آموزشي، عضو هيئت علمي دانشگاه پيام نور مريوان
حسني مهربان, افسون, استاديار، گروه کاردرماني، مرکز تحقيقات توانبخشي، دانشگاه علوم پزشکي تهران، تهران، ايران
حسني مهربان, افسون, استاديار، مرکز تحقيقات توان‌بخشي، گروه کاردرماني، دانشکده توانبخشي، دانشگاه علوم پزشکي ايران، تهران، ايران
حسني مهربان, افسون, دکتراي کاردرماني، استاديار گروه آموزشي کاردرماني، دانشگاه علوم پزشكي تهران
حسن‌آبادی, حمیدرضا, استادیار، گروه روان‌شناسی، دانشکده روان‌شناسی، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران
حسن‌زاده, رقيه, کارشناس ارشد کاردرماني جسماني، دانشكده علوم توانبخشي، دانشگاه علوم پزشکي ايران
حسن‌زاده, رقيه, کارشناس ارشد کار درماني جسماني
حسن‌زاده, رقيه, دانشجوي دکتراي علوم اعصاب شناختي، گروه روان‌شناسي، دانشکده علوم تربيتي و روان‌شناسي، دانشگاه تبريز، تبريز.
حسن‌زاده, فاطمه, دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه پرستاری، واحد علی‌آباد کتول، دانشگاه آزاد اسلامی، علی‌آباد کتول، ایران
حسن‌زاده, مهندس اكبر, مشاور آمار، عضو هيأت علمي دانشكده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکي اصفهان، اصفهان
حسن‌پور, سونيا, كارشناس گفتاردرماني ، دانشكده علوم توانبخشي، دانشگاه علوم پزشكي اصفهان ، اصفهان ، ايران
حسين عليزاده, جمشيد, کارشناس ارشد، گروه تربيت بدني، دانشگاه علوم پزشكي همدان، همدان، ايران
حسين پور, اسما, دانشجوي كارشناسي فيزيوتراپي دانشكده علوم توانبخشي، دانشگاه علوم پزشكي اصفهان
حسيني, حسين اصغر, استاديار، گروه فيزيوتراپي، دانشکده علوم پيراپزشکي، دانشگاه علوم پزشکي مشهد، مشهد، ايران
حسيني, سحر, کارشناس ارشد تربيت بدني، دانشگاه پيام‌نور، ايران
حسيني, سيد اصغر, دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه آسیب‌شناسی و حرکات اصلاحی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران
حسيني, سيد سجاد, عضو هيئت علمي گروه تخصصي تربيت بدني دانشگاه آزاد اسلامي واحد ابهر
حسيني, سيد علي, دکتراي کاردرماني، عضو هيأت علمي گروه آموزشي کاردرماني، دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي تهران
حسيني, سيد علي, دانشيار، مرکز تحقيقات توان‌بخشي اعصاب اطفال، دانشگاه علوم بهزيستي و توان‌بخشي، تهران، ايران
حسيني, سيد علي, دکتراي تخصصي کاردرماني، عضو هيأت علمي، دانشگاه علوم بهزيستي و توان‌بخشي تهران، تهران، ايران
حسيني, سيد علي, عضو هيأت علمي، مرکز تحقيقات توان‌بخشي اعصاب اطفال، گروه کاردرماني، دانشگاه علوم بهزيستي و توان‌بخشي، تهران، ايران
حسيني, سيد علي, دانشيار، عضو هيأت علمي، گروه کاردرماني، مرکز تحقيقات توان‌بخشي اعصاب اطفال، دانشگاه علوم بهزيستي و توان‌بخشي، تهران، ايران
حسيني, سيد علي, دانشيار، گروه کاردرماني، عضو هيأت علمي، دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي، تهران، ايران
حسيني, سيد علي, دكتري تخصصي كاردرماني، استاديار دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي، تهران، ايران
حسيني, سيد علي, دانشيار گروه آموزشي پرستاري، دانشگاه علوم بهزيستي وتوانبخشي، تهران، ايران (ایران)
حسيني, سيد علي, دکتري تخصصي کاردرماني، دانشيار گروه آموزشي کاردرماني، دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي، تهران، ايران
حسيني, سيد علي, دکتراي تخصصي کاردرماني، استاديار دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي، تهران، ايران (ایران)
حسيني, سيد علي, دانشیار، گروه کاردرمانی، دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی، تهران، ایران
حسيني, سيد علي, دانشيار، گروه کاردرماني، دانشگاه علوم بهزيستي و توان‌بخشي تهران، تهران، ايران
حسيني, سيد محسن, دکتري، عضو هيأت علمي، گروه آمار، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکي اصفهان، اصفهان، ايران
حسيني, سيد محمد صادق, مربي، کارشناسي ارشد کاردرماني، دانشکده علوم توان‌بخشي، دانشگاه علوم پزشکي همدان، همدان، ايران
حسيني, سيد محمدصادق, مربي، عضو هيأت علمي، گروه آموزشي کاردرماني، دانشگاه علوم پزشکي همدان، همدان، ايران
حسيني, سيد محمد‌صادق, مربي، عضو هيأت علمي، گروه آموزشي کاردرماني، دانشگاه علوم پزشکي همدان، همدان، ايران
حسيني, سيدعلي, استاديار، گروه کاردرماني، عضو هيأت علمي، دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي، تهران، ايران
حسيني, سيده الهام, کارشناس فيزيوتراپي
حسيني, سيده زهره, دانشجوي کارشناسي گفتار درماني، کميته تحقيقات دانشجويي، دانشکده علوم توان‌بخشي، دانشگاه علوم پزشکي اصفهان، اصفهان، ايران.
حسيني, علي, عضو هيأت علمي، گروه کاردرماني، دانشکده علوم توان‌بخشي، دانشگاه علوم بهزيستي و توان‌بخشي تهران، تهران، ايران
حسيني, محمدعلي, دکتراي تخصصي آموزش عالي، استاديار، عضو هيأت علمي، گروه مديريت توانبخشي، دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي، تهران، ايران
حسيني, پگاه السادات, دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه ارتوپدی فنی، دانشکده علوم توان‌بخشی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران
حسيني قهي, فاطمه, کارشناس، گروه فيزيوتراپي، دانشکده توانبخشي، دانشگاه علوم پزشکي تهران، تهران، ايران
حسيني نسب, سيد شهاب الدين, دانشجوي کارشناسي ارشد ، دانشگاه علوم پزشکي اصفهان، اصفهان، ايران
حسيني‌نژاد, سيد اسماعيل, کارشناسي ارشد بيومکانيک ورزشي، دانشگاه بوعلي سينا، همدان، ايران
حسينی, سيد علی, دانشیار، مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی مؤثر بر سلامت و گروه آموزشی کاردرمانی، دانشگاه علوم بهزیستی وتوانبخشی، تهران ، ایران
حسین زاده, سمانه, دکتری آمارزیستی، گروه آمار، دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی، تهران، ایران
حسینی, عباس, دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه فیزیولوژی ورزشی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه تهران، تهران، ایران
حسینی نژاد, سید اسماعیل, دانشجوی دکترای بیومکانیک ورزشی، دانشگاه مازندران، مازندران، ایران
حسین‌زاده, عفت, دانشجوی دکتری، گروه بیومکانیک ورزشی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه مازندران، بابلسر، ایران
حسین‌لو, عقیل, کارشناس ارشد، گروه مشاوره، دانشکده روان‌شناسی و علوم تربیتی، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران
حشمت, مصطفی, دانشجوی کارشناسی، گروه مهندسی کامپیوتر، دانشکده برق و کامپیوتر، دانشگاه کاشان، کاشان، ایران
حشمتي پور, مجتبي, عضو هيآت علمي، دانشكده علوم توانبخشي، دانشگاه علوم پزشكي اصفهان
حشمتي پور, مجتبي, مربي گروه فيزيوتراپي، دانشكده علوم توان‌بخشي، دانشگاه علوم پزشکي اصفهان، اصفهان.
حشمتي پور, مجتبي, مربي، گروه فيزيوتراپي، دانشکده علوم توان‌بخشي، دانشگاه علوم پزشکي اصفهان، اصفهان، ايران
حشمتی پور, مجتبی, گروه‌ فيزيوتراپی، عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
حقاني, حميد, استاديار، گروه آمار زيستي، دانشکده مديريت و اطلاع‌رساني پزشکي، دانشگاه علوم پزشکي تهران، تهران، ايران
حقاني, حميد, عضو هيأت علمي، گروه آمار و رياضي، دانشکده مديريت، دانشگاه علوم پزشکي تهران، تهران، ايران
حقانی, حميد, دكتراي آمار زيستي، گروه آمار و رياضي، دانشكده مديريت، دانشگاه علوم پزشكي تهران، تهران، ايران
حقيقت, فرزانه, کارشناس، گروه فيزيوتراپي، دانشکده علوم توان‌بخشي، دانشگاه علوم پزشکي شيراز، شيراز، ايران.
حقيقي زاده, محمد حسين, گروه آمار و اپيدميولوژي، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور، اهواز، ايران
حقگو, حجت الله, دكتري تخصصي علوم اعصاب، عضو هيئت علمي، دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي، تهران، ايران
حقگو, حجت اله, دكتراي علوم اعصاب، عضو هيئت دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي
حقگو, حجت اله, استاديار، گروه کاردرماني، عضو هيأت علمي، دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي، تهران، ايران
حقگو, حجت اله, دکترای علوم اعصاب، استادیار گروه آموزشی کاردرمانی، دانشگاه علوم بهزیستی وتوانبخشی، تهران، ایران
حقگو, حجت‌اله, استاديار، گروه کاردرماني، دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي، تهران، ايران
حقی, مریم, دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه هنرهای رایانه‌ای- تولید بازی‌های رایانه‌ای، دانشکده چند رسانه‌ای، دانشگاه هنر اسلامی تبریز، تبریز، ایران
حلبچي, فرزين, استاديار، گروه پزشکي ورزشي، دانشکده پزشکي، دانشگاه علوم پزشكي تهران، تهران، ايران
حمايت طلب, رسول, دانشيار، گروه رفتار حرکتي، دانشکده تربيت بدني و علوم ورزشي، دانشگاه تهران، تهران، ايران
حمايت طلب, رسول, دانشيار، گروه رفتار حركتي، دانشكده تربيت بدني و علوم ورزشي، دانشگاه تهران، تهران، ايران
حمایت‌طلب, رسول, استاد، گروه رفتار حرکتی، دانشکده تربیت بدنی، دانشگاه تهران، تهران، ایران
حموله, الهام, کارشناس فيزيوتراپي، دانشكده علوم توان‌بخشي، دانشگاه علوم پزشكي شيراز، شيراز، ايران
حوائي, ناصر, دانشجوی دکتری کاردرمانی، عضو هیئت علمی گروه آموزشی کاردرمانی، دانشکده توانبخشی، دانشگاه علوم پزشکی تبریز
حومنيان, داود, استاديار، گروه رفتار حركتي، دانشكده تربيت بدني و علوم ورزشي، دانشگاه تهران، تهران، ايران
حومنیان, داود, استادیار، گروه رفتار حرکتی، دانشکده تربیت بدنی، دانشگاه تهران، تهران، ایران
حيدري, حسين, مرکز تحقيقات بازتواني قلب و عروق، پژوهشکده قلب و عروق، دانشگاه علوم پزشکي اصفهان، اصفهان، ايران
حيدري, زهرا, دانشجوي دکتري، گروه آمار زيستي، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکي اصفهان، اصفهان، ايران
حيدري, عطا, عضو هيأت علمي، دانشکده علوم توانبخشي، دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني همدان، همدان، ايران
حيدري, عطاء, مركز تحقيقات مسائل اجتماعي رواني سالمندان، دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي، تهران، ايران
حيدري, فاطمه, کارشناس ارشد گفتاردرماني، مرکز توان‌بخشي هميار، گرگان، ايران
حيدري, مريم, کارشناس گفتار درماني
حيدري, هادي, کارشناسي ارشد دانشکده مهندسي مکانيک، دانشگاه صنعتي شريف
حيدري‌پور, منا, كارشناسي ارشد، روان‌شناسي عمومي، دانشكده علوم تربيتي و روان‌شناسي، دانشگاه فردوسي مشهد، مشهد، ايران
حکمي, مريم, دانشجوي کارشناس ارشد رشته تربيت بدني،دانشگاه آزاد خوراسگان، اصفهان.
حیدری, امیر, دانشجوی کارشناسی ارشد، کمیته تحقیقات دانشجویی و مرکز تحقیقات اختلالات اسکلتی- عضلانی، مجموعه مراکز تحقیقاتی دانشکده علوم توان‌بخشی و گروه فیزیوتراپی، دانشکده علوم توان‌بخشی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران
حیدری, زهرا, دانشجوی دکتری، گروه اپیدمیولوژی و آمار زیستی، کمیته تحقیقات دانشجویی، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان،‌ ایران

خ

خادمي, خسرو, دکتراي فيزيوتراپي، دانشيار دانشکده علوم توان‌بخشي، دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي، تهران، ايران
خادمی کلانتری, خسرو, استاد، گروه فیزیوتراپی، دانشکده توان‌بخشی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران
خارستانی, مهرزاد, کارشناس ارشد رفتار حرکتی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران
خاصه, علی اکبر, استادیار، گروه علم اطلاعات و دانش‌شناسی، دانشگاه پیام ‌نور، تهران، ایران
خالقي پناه, مهشيد, دانشجوی کارشناسي ارشد، مرکز تحقیقات اسکلتی و عضلانی و کميته تحقيقات دانشجويي دانشجويان علوم توانبخشي (تريتا)، گروه فيزيوتراپي، دانشکده علوم توانبخشي، دانشگاه علوم پزشکي اصفهان، اصفهان، ایران
خالقی, محمدرضا, دانشجو، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران
خالقی تاجزی, مهدی, استادیار، گروه بیومکانیک ورزشی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران
خالقی تازجی, مهدی, استادیار، گروه بیومکانیک و آسیب‌شناسی ورزشی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران
خاني, فوزيه, دانشجوي کارشناسي فيزيوتراپي، دانشکده علوم توانبخشي، دانشگاه علوم پزشكي اصفهان، اصفهان
خانکه, حميد رضا, دانشيار گروه آموزشي پرستاري، دانشگاه علوم بهزيستي وتوانبخشي، تهران، ايران
خانی, پویا, دانشجوی کارشناسی، گروه مهندسی کامپیوتر، دانشکده برق و کامپیوتر، دانشگاه کاشان، کاشان، ایران
خاکي, شهاب, دانشجوي فيزيوتراپي دانشگاه علوم پزشكي اصفهان
خدابخشي کولايي, آناهيتا, استاديار، گروه مشاوره، دانشگاه علوم بهزيستي و توان‌بخشي، تهران، ايران
خدارحمی, حسین, استاد، گروه مهندسی مکانیک، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه امام حسین (ع)، تهران، ایران
خدامی, سیده مریم, استادیار، گروه گفتار درمانی، دانشکده توان‌بخشی، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران
خدايي, مجيد, دکتري، گروه مديريت ورزشي، دانشگاه تهران، تهران، ايران
خدايي, محمدرضا, روانپزشک، استاديار، گروه روانپزشکي، دانشگاه علوم بهزيستي و توان‌بخشي، تهران، ايران
خدری, آناهیتا, روان‌شناس، مرکز تحقیقات علوم رفتاری، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران
خدری, آناهیتا, روانشناس، مرکز تحقیقات علوم رفتاری، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران
خديو, اسماء, دانشجوي كارشناسي ارشد، گروه شنوايي شناسي، دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي، تهران، ايران
خراجي, غزل, دانشجوي کارشناسي، گروه فيزيوتراپي، کميته تحقيقات دانشجويي، دانشکده علوم توان‌بخشي، دانشگاه علوم پزشکي اصفهان، اصفهان، ايران
خراسانی, انیس, دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه بیومکانیک ورزشی، دانشکده تربیت ‌بدنی، دانشگاه شهید باهنر کرمان، کرمان، ایران
خردمندي, زهرا, کاردان اتاق عمل، بيمارستان امين، دانشگاه علوم پزشکي اصفهان
خزائي, علي اشرف, استاديار، گروه تربيت بدني، دانشکده تربيت بدني و علوم ورزشي، دانشگاه رازي، کرمانشاه، ايران
خزاعلي, خديجه, کارشناس ارشد کاردرماني، مدرس، دانشکده علوم توان‌بخشي، دانشگاه علوم پزشکي اصفهان، اصفهان، ايران
خزاعلي, خديجه, کارشناسي ارشد، گروه كاردرماني، عضو هيأت علمي، دانشکده توانبخشي، دانشگاه علوم پزشکي اصفهان، اصفهان
خزاعلي, خديجه, مرکز تحقيقات اختلالات اسکلتي و عضلاني، دانشگاه علوم پزشکي اصفهان، اصفهان، ايران
خزاعلی, خدیجه, کارشناس ارشد کار درمانی، عضو هیأت علمی گروه کار درمانی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران
خزایی, سعید, استادیار، گروه زبان انگلیسی، دانشکده مدیریت و اطلاعرسانی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران
خسروآبادی, رضا, استادیار، پژوهشکده علوم شناختی و مغز، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران
خسروي, بهمن, دانشجوي دکتري، گروه علوم مديريت و اقتصاد بهداشت، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکي تهران، تهران، ايران
خسروي, داوود, کارشناس مکانيک، سالن توليد تندر 90، کارخانه ايران خودرو، کرج، تهران
خسروي, راضيه, کارشناس، گروه فيزيوتراپي، کميته تحقيقات دانشجويي، دانشکده علوم توانبخشي،دانشگاه علوم پزشکي شيراز، شيراز، ايران
خسروکیانی, زهره, دانشجوی دکتری تخصصی، گروه بیومکانیک و آسیب‌شناسی ورزشی، دانشکده تربیت ‌بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران
خلجي, حسن, دانشيار، دانشکده تربيت بدني و علوم ورزشي، دانشگاه اراك، اراك، ايران
خلخالي زاويه, مينو, دکتراي فيزيوتراپي، استاديار، دانشکده علوم توان‌بخشي، دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي، مرکز تحقيقات فيزيوتراپي، تهران، ايران
خلخالی زاویه, مینو, استادیار، گروه فیزیوتراپی، دانشکده توانبخشی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران
خليل طهماسبي, رسول, دانشجوي کارشناسي ارشد حرکات اصلاحي و آسيب شناسي ورزشي دانشکده علوم ورزشي دانشگاه اصفهان
خمر, مریم, دکتری تخصصی برق، گروه مهندسی برق، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران
خواجه نعمت, کرار, دانشجوي دکتري بيومکانيک ورزشي دانشگاه خوارزمي تهران، تهران، ايران
خورشيد سخنگو, مريم, دانشجوي کارشناسي ارشد، گروه آسيب‌شناسي و حرکات اصلاحي، دانشگاه فردوسي مشهد، مشهد، ايران
خوشحالي پناه, مرضيه, دانشجوي كارشناسي ارشد كاردرماني، دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي، تهران، ايران
خوشحالي پناه ابرقويي, مرضيه, كارشناس ارشد كاردرماني، دانشكده علوم توان بخشي، دانشگاه شهيد بهشتي
خوشرفتار يزدي, ناهيد, دکتراي طب ورزشي، استاديار و عضو هيئت علمي دانشگاه فردوسي مشهد مشهد، ايران
خوشنودی, حسن, مربی، گروه مکانیک، واحد شوش، دانشگاه آزاد اسلامی، شوش، ایران
خياط‌زاده ماهاني, محمد, مربي، گروه کاردرماني، مرکز تحقيقات توان‌بخشي اسکلتي- عضلاني، دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور اهواز، اهواز، ايران
خيام باشي, خليل, دانشيار دانشکده تربيت بدني دانشگاه اصفهان
خيامباشي, خليل, دانشيار، گروه آسيب‌شناسي ورزش، دانشکده تربيت بدني و علوم ورزش، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ايران
خيامباشي, خليل, دانشيار طب ورزشي، دانشكده تربيت بدني و علوم ورزشي، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ايران
خيام‌باشي, خليل, دانشيار، گروه آسيب شناسي و حركات اصلاحي، دانشكده تربيت بدني، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ايران
خيام‌‌باشي, خليل, دانشيار، دانشکده تربيت بدني، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ايران
خيرده, مريم, مربی، آموزشکده فنی و حرفه ای سما، دانشگاه آزاد اسلامی شیراز
خيري, فاطمه, دانشجوي كارشناسي ارشد، گروه ارتز و پروتز، دانشكده علوم توانبخشي، دانشگاه علوم پزشكي اصفهان، اصفهان، ايران
خیام باشی, خلیل, استاد، گروه آسیب‌شناسی و حرکات اصلاحی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه اصفهان اصفهان، ایران
خیرآبادی, غلامرضا, دانشیار، مرکز تحقیقات علوم رفتاری و گروه روان‌پزشکی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران
خیرآبادی, غلامرضا, دانشیار، مرکز تحقیقات علوم رفتاری و گروه روانپزشکی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

د

داداش پور, امير, کارشناس ارشد، گروه حرکات اصلاحي و آسيب‌شناسي ورزشي، دانشکده تربيت بدني و علوم ورزشي، دانشگاه تربيت معلم تهران، تهران، ايران
داداش پور, امير, کارشناس ارشد، گروه حرکات اصلاحي و آسيب‌شناسي ورزشي، دانشکده تربيت بدني و علوم ورزشي، دانشگاه خوارزمي، تهران، ايران
داداش پور, علي, کارشناس تربيت بدني، دانشکده تربيت بدني و علوم ورزشي، دانشگاه آزاد واحد کرج، کرج، ايران
داداشي, ليلا, دانشجوي کارشناسي ارشد، گروه فيزيوتراپي، دانشکده علوم پزشکي، دانشگاه تربيت مدرس، تهران، ايران
دادخواه, مهرناز, کارشناس ارشد، گروه روان شناسی، دانشکده روان شناسی و علوم تربیتی، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران
دادپي, معصومه, استاديار پاتولوژي، دانشگاه علوم پزشکي ارتش، تهران، ايران
دادگر, حسين, عضو هيئت علمي دانشگاه آزاد اسلامي واحد بندر لنگه هرمزگان- شهرستان بندر لنگه- دانشگاه آزاد اسلامي.هرمزگان ايران
دادگر, حسين, کارشناس ارشد، عضو هيأت علمي، گروه تربيت بدني، دانشکده تربيت بدني و علوم ورزشي، دانشگاه آزاد اسلامي واحد بندر لنگه، هرمزگان، ايران
دادگو, مهدي, استاديار، عضو هيأت علمي، گروه فيزيوتراپي، دانشکده توان‌بخشي، دانشگاه علوم پزشكي تهران، تهران، ايران
دادگو, مهدي, دانشگاه علوم پزشکي ايران، تهران، ايران. (ایران)
دادگو, مهدي, استاديار، گروه آموزشي فيزيوتراپي، دانشکدة علوم توانبخشي، دانشگاه علوم پزشکي ايران، تهران، ايران
داردانی, نسرین, کارشناس ارشد، گروه گفتار درمانی، دانشکده توان‌بخشی، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران
دارويي, اکبر, استاديار، دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي، تهران، ايران
دارويي فرد, عاطفه, دانشجوی کارشناسی، گروه گفتار درمانی، کميته تحقيقات دانشجويی، دانشکده توان‌بخشی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ايران
دالوند, حميد, دانشجوي دکتري کاردرماني، دانشگاه علوم بهزيستي و توان‌بخشي، تهران، ايران
دالوند, حميد, دانشجوي دکتري، گروه كاردرماني، دانشگاه علوم بهزيستي وتوانبخشي، تهران، ايران
دالوند, حميد, دانشجوي دکتري، گروه کاردرماني، دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي، تهران، ايران
دالوند, حميد, دانشجوي دکتري کاردرماني، گروه آموزشي كاردرماني، دانشگاه علوم بهزيستي وتوانبخشي، تهران، ايران
دالوند, حميد, استادیار، گروه کاردرمانی، دانشکده علوم توانبخشی، دانشگاه علوم پزشکی اراک، اراک، ایران
دانائي‌فرد, فاطمه, کارشناس، آموزش و پرورش استثنايي، سازمان آموزش و پرورش استان سمنان، سمنان، ايران
دانش پژوه, طيبه, کارشناس گفتار درماني
دانشجو, عبدالحميد, هيات علمي تربيت بدني، دانشگاه پيام نور، لامرد
دانشجو, عبدالحميد, دانشجوي دکتراي تخصصي، مديريت ورزشي، عضو هيأت علمي دانشگاه پيام نور مرکز بندرعباس، بندرعباس
دانشجو, عبدالحميد, مربي، گروه تربيت بدني، دانشکده تربيت بدني و علوم ورزشي، دانشگاه پيام نور مرکز لامرد، فارس، ايران
دانشجو, عبدالحميد, کارشناس ارشد، عضو هيأت علمي، دانشکده تربيت بدني و علوم ورزشي، دانشگاه آزاد اسلامي، واحد بردسير، کرمان، ايران.
دانشجو, عبدالحميد, دانشجوي دکتري، گروه آسيب‌شناسي ورزشي، دانشگاه مالايا، کوالالامپور، مالزي
دانشجو, عبدالحمید, استادیار، گروه آسیب‌شناسی و حرکات اصلاحی، دانشکده تربیت‌ بدنی، دانشگاه شهید باهنر کرمان، کرمان، ایران
دانشفر, افخم, دانشیار، گروه رفتار حرکتی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه الزهرا (س)، تهران، ایران
دانشفر, افخم, دانشیار، گروه رفتار حرکتی، دانشکده تربیت بدنی، دانشگاه الزهرا، تهران، ایران
دانشفر, افخم, دانشیار، گروه رفتار حرکتی، دانشکده تربیت‌ بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه الزهرا (س)، تهران، ایران
دانشمندي, حسن, استاديار، دانشگاه گيلان، رشت، ايران
دانشمندي, حسن, استاديار، دانشکده تربيت بدني و علوم ورزشي، دانشگاه گيلان، رشت، ايران
دانشمندي, حسن, دانشیار گروه آسیب‌شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه گیلان، رشت، ایران
دانشمندی, حسن, استاد، گروه آسیب‌شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه گیلان، رشت، ایران
دانشي, ليلا, کارشناس، گفتار درماني، دانشکده توانبخشي، دانشگاه علوم پزشكي اصفهان، اصفهان، ايران
داودی, فاطمه, كارشناس ارشد حركات اصلاحی و آسيب شناسی ورزشی، دانشگاه خوارزمی، تهران، ايران
داوری‌نیا, فاطمه, دانشجوی دکتری، گروه مهندسی پزشکی، دانشکده فن‌آوری‌های نوین، دانشگاه سمنان، سمنان، ایران
دايمي, مصطفي, کارشناس ارشد گفتاردرمانی، دانشکده توان بخشی،گروه گفتار درمانی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
درخشان راد, سيد عليرضا, كارشناس ارشد كار درماني جسماني، عضو هيأت علمي گروه كار درماني، دانشكده توانبخشي، دانشگاه علوم پزشكي شيراز، شيراز
درخشان راد, سيد عليرضا, كارشناس ارشد كاردرماني، عضو هيأت علمي، دانشكده علوم توان‌بخشي، دانشگاه علوم پزشكي شيراز، شيراز، ايران
درخشان راد, سيد عليرضا, مربي، عضو هيأت علمي، گروه کاردرماني، دانشکده علوم توانبخشي، دانشگاه علوم پزشکي شيراز، شيراز، ايران
درخشان راد, سيد عليرضا, دانشجوي دکتري تخصصي کاردرماني دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي و عضو هيئت علمي گروه آموزشي كاردرماني دانشگاه علوم پزشکي شيراز- شيراز- ايران (ایران)
درخشان راد, سید علیرضا, دانشجوی دکتری، گروه آموزشی كاردرماني، دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي، تهران، ايران
درخشان پور, احمد, کارشناس ارشد روانشناسي عمومي، گروه روانشناسي، دانشکده روانشناسي و علوم تربيتي، دانشگاه تهران، تهران، ايران
درخشنده, فاطمه, عضو هيآت علمي، دانشكده علوم توانبخشي، دانشگاه علوم پزشكي اصفهان
درخشنده, فاطمه, دانشجوي دکتراي گفتاردرماني، کميته تحقيقات دانشجويي، دانشكده علوم توان‌بخشي، دانشگاه علوم پزشكي اصفهان، اصفهان، ايران
درخشنده, فاطمه, دانشجوي دکتري گفتار‌درماني، عضو هيأت علمي، دانشکده علوم توان‌بخشي، دانشگاه علوم پزشکي تهران، تهران، ايران
درخشنده, فاطمه, کارشناس ارشد، عضو هيأت علمي و تيم شکاف کام، گروه گفتاردرماني، دانشکده علوم توان‌بخشي، دانشگاه علوم پزشکي اصفهان، اصفهان، ايران
درخشنده, فاطمه, عضو هيأت علمي، دانشکده علوم توان‌بخشي، دانشگاه علوم پزشکي اصفهان، مرکز تحقيقات شکاف لب و کام، اصفهان، ايران
درخشنده, فاطمه, مربي، گروه گفتار درماني، دانشکده علوم توانبخشي، دانشگاه علوم پزشکي اصفهان، اصفهان، ايران
درخشنده, فاطمه, دانشجوي دکتري، گروه گفتار درماني، دانشکده علوم توانبخشي، دانشگاه علوم پزشکي تهران، تهران و عضو هيأت علمي، دانشگاه علوم پزشکي اصفهان، اصفهان، ايران
درخشنده, فاطمه, عضو هیئت علمی، گروه گفتاردرمانی، دانشکده علوم توانبخشی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران
درخشنده, فاطمه, مربي، گروه گفتار درماني، دانشکده علوم توان‌بخشي، دانشگاه علوم پزشکي اصفهان، اصفهان، ايران
درخشنده, فاطمه, استادیار، مرکز تحقیقات ناهنجاری‌های جمجمه- صورت و شکاف کام، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران
درزي, زهرا, کارشناسي ارشد آسيب شناسي و حرکات اصلاحي، دانشگاه تهران، تهران، ايران
درهمی, شهریار, دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه هنرهای رایانه‌ای، دانشکده چند رسانه‌ای، دانشگاه هنر اسلامی تبریز، تبریز، ایران
درياباري, سيده مهري, کارشناسي ارشد، گروه گفتار درماني، دانشکده توانبخشي، دانشگاه علوم پزشکي تهران، تهران، ايران
دری‌گیو, مرتضی, استادیار، گروه مهندسی نرم افزار، دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر، دانشگاه سمنان، سمنان، ایران
دست غيبي, سيد محمدرضا, دانشگاه علوم پزشکي ايران، تهران، ايران.
دست غيبي, سيد محمدرضا, کارشناس ارشد مديريت توانبخشي، گروه آموزشي مديريت توانبخشي، دانشکدة علوم توانبخشي، دانشگاه علوم پزشکي ايران، تهران، ايران
دست منش, سياوش, عضو هيات علمي دانشگاه آزاد اسلامي واحد آباده، شيراز
دستمنش, سياوش, عضو هيات علمي دانشگاه آزاد اسلامي واحد آباده، شيراز.
دشتستاني, فاطمه, دانشجوي ارشد، گروه تربيت بدني، دانشكده تربيت بدني و علوم ورزشي، دانشگاه آزاد اسلامي، واحد خوراسگان (اصفهان)، اصفهان، ايران
دلاوري, عليه, کارشناس، گفتار درماني، دانشکده توانبخشي، دانشگاه علوم پزشكي اصفهان، اصفهان، ايران
دلداده, شقایق, دانشجوی کارشناسی ارشد هنرهای رایانه‌ای، دانشکده چند رسانه‌ای، دانشگاه هنر اسلامی تبریز، تبریز، ایران
دلفي, مريم, عضو هيأت علمي، گروه شنوايي‌شناسي، دانشگاه علوم پزشکي اهواز، اهواز، ايران
دلفي, مريم, مرکز تحقيقات توان‌بخشي عضلاني- اسکلتي، عضو هيأت علمي، گروه شنوايي‌شناسي، دانشکده علوم توان‌بخشي، دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور اهواز، اهواز، ايران
دلفي, مريم, عضو هيأت علمي، گروه شنوايي‌شناسي، مرکز تحقيقات توان‌بخشي عضلاني- اسکلتي، دانشکده توان‌بخشي، دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور اهواز، اهواز، ايران
دلفي, مريم, دانشجوي دکتري، مرکز تحقيقات توان‌بخشي عضلاني- اسکلتي، گروه شنوايي‌شناسي، دانشگاه علوم بهزيستي و توان‌بخشي، دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور، اهواز، ايران
دلفي, مريم, دانشجوي دکتري، گروه شنوايي‌شناسي، مرکز تحقيقات توان‌بخشي عضلاني- اسکلتي، دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور اهواز، اهواز، ايران
دلفي, مريم, مرکز تحقيقات توانبخشي عضلاني – اسکلتي ، دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپوراهواز، دانشجوي دکتري شنوايي شناسي، دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي تهران، ايران (ایران)
دلفي, مريم, عضو هيئت علمي دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپور اهواز، اهواز، ايران، دانشجوي دكتري شنوايي شناسي دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي تهران، ایران
دلفي, مريم, عضو هيات علمي گروه شنوايي شناسي، مرکز تحقيقات توانبخشي عضلاني – اسکلتي، دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور اهواز، اهواز، ايران. دانشجوي دکتري، گروه شنوايي شناسي، دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي، تهران، ايران. (ایران)
دلفي, وفا, دانشجوي کارشناسي، گروه گفتار درماني، دانشکده توان‌بخشي، دانشگاه علوم پزشکي اهواز، اهواز، ايران
دلفي, وفا, دانشجوي کارشناسي، گروه گفتار درماني، دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور اهواز، اهواز، ايران
دلفی, مریم, عضو هیت علمی، مرکز تحقیقات توانبخشی عضلانی-اسکلتی، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران، و دانشجوی دکتری، گروه شنوایی‌شناسی، دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی، تهران
دلیری, محمدرضا, دانشیار، گروه مهندسی پزشکی، دانشکده مهندسی برق، دانشگاه علم و صنعت ایران، تهران، ایران
دماوندي, محسن, فوق دکتراي بيومکانيک ورزشي و ارگونومي، استاديار و عضو هيئت علمي دانشگاه حکيم سبزواري، سبزوار، ايران
دماوندی, محسن, استادیار، گروه بیومکانیک ورزشی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه حکیم سبزواری، سبزوار، ایران
دمرچي, زينب, کارشناسي ارشد گفتاردرماني، دانشكده علوم توانبخشي، دانشگاه علوم پزشکي تهران، تهران
دهقان, سمانه خاتون, کارشناسي ارشد، گروه کاردرماني، بيمارستان رفيده، دانشگاه علوم بهزيستي و توان‌بخشي، تهران، ايران.
دهقان منشادي, فريده, استاديار، گروه فيزيوتراپي ،دانشکده علوم توانبخشي، دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي ،تهران،ايران
دهقان منشادی, فريده, استاديار، گروه فيزيوتراپی، دانشکده توان‌بخشی، دانشگاه علوم پزشکی شهيد بهشتی، تهران، ایران
دهقاني, الهه, دانشجوي فيزيوتراپي، دانشكده علوم توان‌بخشي، دانشگاه علوم پزشکي اصفهان، اصفهان.
دهقاني زاده, مسلم, کارشناس ارشد کاردرماني، سازمان آموزش و پرورش استثنايي يزد، يزد، ايران
دهنوي, حميد, کارشناس ارشد، گروه آسيب‌شناسي ورزشي و حرکات اصلاحي، دانشکده تربيت بدني و علوم ورزشي، دانشگاه شهيد باهنر کرمان، کرمان، ايران
دوستی, معصومه, دانشجوی دکتری تخصصی، گروه رفتار حرکتی و روان‌شناسی ورزشی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه تهران، تهران، ایران
دولتشاهي, بهروز, دکتري روانشناسي، استاديار، گروه روانشناسي دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي، تهران، ايران
ديبايي, فاطمه, دانشجوي کارشناسي، روان‌شناسي کودکان استثنايي، دانشکده روان‌شناسي و علوم تربيتي، دانشگاه شهيد بهشتي، تهران، ايران
ديزجي, الناز, دانشجوي کارشناسي ارشد، گروه بيومکانيک ورزشي، دانشکده تربيت بدني و علوم ورزشي، دانشگاه خوارزمي تهران.
دژآهنگ, منوچهر, عضو هيئت علمي گروه تربيت بدني دانشگاه آزاد اسلامي واحد تاکستان، تاکستان، ايران

ذ

ذكري, مريم, دانشیار، مرکز تحقیقات پردازش تصویر و سیگنال پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان و گروه کنترل، دانشکده برق و کامپیوتر، دانشگاه صنعتی اصفهان، اصفهان، ایران
ذوالاكتاف, وحيد, دانشيار آسيب شناسي و حركات اصلاحي، دانشكده تربيت بدني، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ايران
ذوالاكتاف, وحيد, دانشيار، گروه آسيب شناسي ورزشي و حركات اصلاحي، دانشكده تربيت بدني، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ايران
ذوالاکتاف, وحيد, دانشيار، دانشکده تربيت بدني و علوم ورزشي، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ايران
ذوالاکتاف, وحيد, دانشيار، گروه حرکات اصلاحي و آسيب‌شناسي ورزشي، دانشکده تربيت بدني و علوم ورزشي، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ايران
ذوالاکتاف, وحید, دانشيار، گروه حرکات اصلاحی و آسیب‌شناسی ورزشی، دانشكده علوم ورزشي، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ايران
ذوالاکتاف, وحید, دانشیار، گروه آسیب‌شناسی و حرکات اصلاحی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران
ذوالنور, زهرا, دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه بیومکانیک ورزشی، دانشکده‌ علوم ورزشی، دانشگاه بوعلی سینا، همدان، ایران
ذوالکتاف, وحيد, دانشيار، آسيب‌شناسي و حرکات اصلاحي، دانشکده تربيت بدني، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ايران
ذکری, مریم, دانشیار، گروه مهندسی برق (کنترل)، دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر، دانشگاه صنعتی اصفهان، اصفهان، ایران

ر

رادی, مهران, استادیار، گروه جراحی ارتوپدی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران
رازقي, راحيل, کارشناس ارشد، گروه رفتار حرکتي، دانشکده تربيت بدني و علوم ورزشي، دانشگاه رازي، کرمانشاه، ايران
رازقي, محسن, استاديار و رييس دانشكده علوم توانبخشي شيراز- دانشکده علوم توانبخشي ، دانشگاه علوم پزشکي شيراز، شيراز، ايران
رازی, نسیم, دانشجوی کارشناسی ارشد هنرهای رایانه‌ای، دانشکده چند رسانه‌ای، دانشگاه هنر اسلامی تبریز، تبریز، ایران
راستی, جواد, استادیار، گروه مهندسی پزشکی، دانشکده فنی و مهندسی و مرکز نوآوری صنایع سرگرمی، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران
راستی, جواد, استادیار، گروه مهندسی پزشکی، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران
راشدي, احسان, کارشناس ارشد مهندسي مکانيک، دانشکده مهندسي صنايع و سيستم‌ها، دانشگاه ويرجينياتک، بلکسبرگ
راشدي, وحيد, عضو هيأت علمي، دانشکده علوم توا‌ن‌بخشي، دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي- درماني همدان، همدان، ايران
راشدي, وحيد, عضو هيأت علمي، دانشکده علوم توانبخشي، دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني همدان، همدان، ايران
راشدي, وحيد, کارشناس ارشد مديريت توانبخشي، گروه کاردرماني، دانشکده علوم توانبخشي، دانشگاه علوم پزشکي همدان، همدان، ايران
راشدي, وحيد, مركز تحقيقات مسائل اجتماعي رواني سالمندان، دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي، تهران، ايران (ایران)
راوند, مصطفي, دانشجوي دکتراي مدیریت منابع انساني. مؤسسه آکادمي تاجيک شعبه روسيه، دوشنبه، تاجيکستان
راوند, مهديه, دانشجو کارشناسي، گروه فیزیوتراپی، دانشکده توانبخشی؛ دانشگاه علوم پزشکي اصفهان، اصفهان، ایران
ربيعي, آتوسا, كارشناس ارشد گفتار درماني، آسيب‌شناس گفتار وزبان، بيمارستان روزبه، تهران، ايران
ربيعي, آتوسا, کارشناس ارشد، بخش گفتار‌درماني بيمارستان روزبه، دانشگاه علوم پزشکي تهران، تهران، ايران
ربيعي, محمد, کارشناسي ارشد بيومکانيک ورزشي، دانشگاه بوعلي سينا، همدان، ايران
رجب زاده, عليرضا, دانشجوی دکترای تخصصی، گروه فیزیوتراپی، دانشکده علوم توانبخشی دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی، تهران، ایران
رجب پور, الهام, كارشناس ارشد، گروه شنوايي شناسي، دانشكده علوم توان بخشي، دانشگاه علوم پزشكي تهران، تهران، ايران
رجبي, رضا, دانشيار، گروه طب ورزشي، دانشکده تربيت بدني، دانشگاه تهران، تهران، ايران
رجبي, رضا, دانشيار، دکتري تربيت بدني، گروه تربيت بدني ، دانشکده تربيت بدني و علوم ورزشي، دانشگاه تهران، تهران، ايران
رجبي, رضا, دانشيار، گروه بهداشت و طب ورزشي، دانشکده تربيت بدني، دانشگاه تهران، تهران، ايران
رجبي, رضا, استاد، گروه آسي بشناسي ورزشي و حركات اصلاحي، دانشكده تربيت بدني و علوم ورزشي، دانشگاه تهران، تهران، ايران
رجبي, رضا, استاد، گروه آسيب شناسي ورزشي و حركات اصلاحي، دانشكده تربيت بدني و علوم ورزشي، دانشگاه تهران، تهران، ايران (ایران)
رجبي, رضا, استاد، بهداشت و طب ورزش، دانشگاه تهران، گروه طب ورزشي، تهران، ايران
رجبي, رضا, استاد، گروه بهداشت و طب ورزشي، دانشكده تربيت بدني و علوم ورزشي، دانشگاه تهران، تهران، ايران
رجبی, رضا, استاد، گروه آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه تهران، ایران
رجبی, رضا, استاد، گروه آسیب‌شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه تهران، تهران، ایران
رجب‌پور, الهام, کارشناس ارشد شنوايي شناسي، گروه شنوايي شناسي، دانشکده علوم توان‍بخشي، دانشگاه علوم پزشکي تهران، تهران، ايران
رجحاني شيرازي, زهرا, دانشيار، گروه فيزيوتراپي، دانشکده علوم توان‌بخشي، دانشگاه علوم پزشکي شيراز، شيراز، ايران
رحماني, پگاه, دانشجوي دکتري حرکات اصلاحي و آسيب‌شناسي ورزشي، دانشکده تربيت بدني و علوم ورزشي، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ايران
رحماني رسا, امير, دانشجوي دکتري، گروه کاردرماني، دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي، تهران، ايران
رحماني پور, بهزاد, کارشناس کاردرماني- دانشکده علوم توانبخشي- دانشگاه علوم پزشکي شيراز- شيراز- ايران
رحمانی, نیلوفر, دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه تندرستي و بازتواني ورزشي، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران
رحمتي, هانيه, دانشجوي کارشناسي ارشد دانشگاه آزاد اسلامي واحد تهران مرکز، تهران
رحمتي, هانيه, دانشجوي کارشناسي ارشد تربيت بدني، دانشگاه آزاد اسلامي، واحد تهران مرکز، تهران.
رحمتي, هانيه, کارشناسي ارشد دانشگاه آزاد اسلامي واحد تهران مرکز- تهران .
رحمتی, محمدرضا, دکتری تخصصی، گروه فیزیولوژی ورزشی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه تهران، تهران، ایران
رحيمي, حشمت اله, معاون پيش‌گيري، سازمان بهزيستي استان خوزستان، اهواز، ايران
رحيمي, عاطفه, مربي، گروه فيزيوتراپي، دانشكده علوم توانبخشي، دانشگاه علوم پزشكي اصفهان، اصفهان، ايران
رحيمي, عباس, دکتراي فيزيوتراپي، دانشيار دانشکده علوم توان‌بخشي، دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي، تهران، ايران
رحیمی, عاطفه, دانشجوی کارشناس ارشد فیزیوتراپی، گروه فیزیوتراپی، دانشکده علوم توانبخشی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران
رحیمی, عاطفه, دانشجوی دکتری، گروه فیزیوتراپی، دانشکده توان‌بخشی، دانشگاه بهزیستی و علوم توان‌بخشی، تهران، ایران
رحیمی, عاطفه, دانشجوی دکتری تخصصی، گروه فیزیوتراپی، دانشگاه علوم بهزیستی و توان‌بخشی، تهران، ایران
رحیمی, علیرضا, استادیار فیزیولوژی ورزشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج، ایران
رحیمی فروشانی, عباس, دکتری، گروه آمار و اپیدمیولوژی ، دانشکده بهداشت ، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران
رزمجوئي, مريم, کارشناسی ارشد، گروه روانشناسی و آموزش کودکان با نیازهای ویژه، دانشگاه شیراز، شیراز، ایران
رزمجوئی, مریم, کارشناس ارشد، گروه روانشناسی و آموزش کودکان با نیازهای ویژه، دانشگاه شیراز، شیراز، ایران
رزوان, زینب, کارشناس ارشد کاردرمانی، بیمارستان روانپزشکی 505 ، تهران، ایران
رستمخاني, حسين, دانشجوي دکتراي تربيت بدني و علوم ورزشي
رستمخاني, حسين, دانشجوي دوره دکتري فيزيولوژي ورزش و مدرس دانشگاه آزاد اسلامي واحد قزوين
رستمخاني, حسين, گروه تربيت بدني دانشگاه آزاد اسلامي واحد ابهر، ابهر، ايران
رستمي, حميدرضا, مربي، گروه کاردرماني، مرکز تحقيقات توان‌بخشي اسکلتي- عضلاني، دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور اهواز، اهواز، ايران
رستمي حاجي آبادي, مهدي, دانشجوي کارشناسي ارشد آسيب شناسي ورزشي و حرکات اصلاحي، دانشكد? تربيت بدني و علوم ورزشي دانشگاه اصفهان
رستمی, صدیقه, کارشناس ارشد روان‌شناسی و کودکان استثنایی، گروه روان‌شناسی کودکان با نیازهای خاص، دانشکده علوم تربیتی و روان‌شناسی، دانشگاه شیراز، شیراز، ایران
رستمی, محمدرضا, دانشجوی كارشناسی ارشد، گروه گفتار درمانی، دانشکده علوم توان‌بخشی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران
رستم‌خاني, حسين, دانشجوي دکتراي فيزيولوژي ورزشي، گروه تربيت بدني و علوم ورزشي، دانشگاه آزاد اسلامي واحد تاکستان، تاکستان.
رسولي فر, پريسا, كارشناس ارشد، گروه شنوايي شناسي، دانشكده علوم توان بخشي، دانشگاه علوم پزشكي تهران، تهران، ايران
رسولي فرد, پريسا, کارشناس ارشد، گروه شنوايي‌شناسي، دانشکده علوم توان‌بخشي، دانشگاه علوم پزشکي تهران، تهران، ايران
رسولي فرد, پريسا, کارشناس ارشد شنوايي شناسي، گروه شنوايي شناسي، دانشکده علوم توان‍بخشي، دانشگاه علوم پزشکي تهران، تهران، ايران
رسولي فرد, پريسا, کارشناس ارشد، گروه شنوايي‌شناسي، دانشکده توانبخشي، دانشگاه علوم پزشکي تهران، تهران، ايران
رصافياني, مهدي, دكتراي كاردرماني، عضو هيئت دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي و توانبخشي
رصافياني, مهدي, دکتراي کاردرماني، مرکز تحقيقات اعصاب اطفال و گروه آموزشي کاردرماني، دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي، تهران، ايران.
رصافياني, مهدي, استاديار، گروه آموزشي كاردرماني، مركز تحقيقات توان‌بخشي اعصاب اطفال، دانشگاه علوم بهزيستي و توان‌بخشي، تهران، ايران
رصافياني, مهدي, استاديار، مركز تحقيقات توان‌بخشي اعصاب اطفال و گروه آموزشي كاردرماني، دانشگاه علوم بهزيستي و توان‌بخشي، تهران، ايران
رصافياني, مهدي, عضو هيأت علمي، مرکز تحقيقات توان‌بخشي اعصاب اطفال، گروه کاردرماني، دانشگاه علوم بهزيستي و توان‌بخشي، تهران، ايران
رصافياني, مهدي, استاديار، مرکز تحقيقات توان‌بخشي اعصاب اطفال و گروه آموزشي کاردرماني، دانشگاه علوم بهزيستي و توان‌بخشي، تهران، ايران
رصافياني, مهدي, استاديار، گروه کاردرماني، عضو هيأت علمي، دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي، تهران، ايران
رصافياني, مهدي, دانشيار، عضو هيأت علمي، مركز تحقيقات اعصاب اطفال، گروه كاردرماني، دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي، تهران، ايران
رصافياني, مهدي, استاديار، مرکز تحقيقات توانبخشي اعصاب اطفال، گروه کاردرماني، دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي، تهران، ايران
رصافياني, مهدي, دانشيار، گروه کاردرماني، عضو هيأت علمي، دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي، تهران، ايران
رصافياني, مهدي, ددکتراي تخصصي کاردرماني، عضو هيئت علمي، دانشيار، گروه کاردرماني، دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي، تهران، ايران (ایران)
رصافياني, مهدي, دانشيار گروه آموزشي كاردرماني، دانشگاه علوم بهزيستي وتوانبخشي، تهران، ايران
رصافياني, مهدي, دانشيار، مركز تحقيقات توانبخشي اعصاب اطفال و مدير گروه آموزشي كاردرماني، دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي، تهران، ايران
رصافياني, مهدي, دکتراي تخصصي کاردرماني، استاديار دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي، تهران، ايران (ایران)
رصافياني, مهدي, دکترای کاردرمانی، عضو هیئت علمی، مرکز تحقیقات اعصاب اطفال، گروه آموزشی کاردرمانی، دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی
رصافياني, مهدي, دانشیار، مرکز تحقیقات توانبخشی اعصاب اطفال، دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی، تهران، ایران
رصافياني, مهدي, دانشيار، گروه کاردرماني، دانشگاه علوم بهزيستي و توان‌بخشي تهران، تهران، ايران
رصافياني, مهدی, دانشیار، مرکزتحقیقات توانبخشی اعصاب اطفال، گروه آموزشی کاردرمانی، دانشگاه علوم بهزيستی و توانیخشی، تهران، ايران
رصافيانی, مهدي, دكتري تخصصي كاردرماني، استاديار دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي، مركز تحقيقات اعصاب اطفال، گروه آموزشي كاردرماني، تهران، ايران
رصافيانی, مهدی, دانشیار، مرکز تحقیقات اعصاب اطفال و گروه آموزشی کاردرمانی، دانشگاه علوم بهزیستی وتوانبخشی، تهران ، ایران
رصافیانی, مهدی, دانشیار، مرکزتحقیقات توانبخشی اعصاب اطفال، گروه آموزشی کاردرمانی، دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی، تهران، ایران
رصافیانی, مهدی, دانشیار، مرکز تحقیقات سالمندی، دانشگاه علوم بهزیستی و توان‌بخشی، تهران، ایران
رضا سلطاني, اصغر, دکتراي تخصصي فيزيوتراپي، عضو هيأت علمي دانشکده توانبخشي، دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي، تهران، ايران
رضا سلطاني, پوريا, کارشناس ارشد آمار، دانشگاه علوم بهزيستي و توان‌بخشي، تهران، ايران
رضا سلطاني, پوريا, کارشناس ارشد، گروه آمار، دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي، تهران، ايران
رضا سلطانی, اصغر, استاد، گروه فیزیوتراپی، دانشکده توان‌بخشی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران
رضا کيهاني, محمد, کارشناس ارشدعلوم پايه، عضو هيأت علمي دانشکده علوم توانبخشي، دانشگاه علوم پزشکي ايران
رضائي, پريسا, عضو هيئت علمي، گروه گفتاردرماني، دانشكده علوم توانبخشي، دانشگاه علوم پزشكي اصفهان، اصفهان، ايران
رضائي, کتايون, کارشناس ارشد فيزيوتراپي، مربي دانشکده علوم توانبخشي، دانشگاه علوم پزشکي شيراز، شيراز، ايران
رضائيان, زهرا سادات, دانشجوي دکتري فيزيوتراپي، گروه فيزيوتراپي، تهران، دانشگاه تربيت مدرس، گروه فيزيوتراپي
رضائيان, زهرا سادات, دانشجوي دکتري فيزيوتراپي، دانشکده پزشکي، دانشگاه تربيت مدرس، تهران، ايران
رضائيان, زهرا سادات, استاديار، گروه فیزیوتراپی،‌ دانشکده توانبخشي، دانشکده توانبخشی، دانشگاه علوم پزشکي اصفهان، اصفهان، ایران
رضائيان, زهرا سادات, استادیار، مرکز تحقیقات اسکلتی و عضلانی و گروه فيزيوتراپي، دانشکده علوم توانبخشي، دانشگاه علوم پزشکي اصفهان، اصفهان، ایران
رضائيان, زهرا سادات, استاديار، مرکز تحقيقات اختلالات اسکلتي و عضلاني و گروه فيزيوتراپي، دانشکده علوم توان‌بخشي، دانشگاه علوم پزشکي اصفهان، اصفهان، ايران
رضائيان, زهرا سادات, استاديار، مرکز تحقيقات اختلالات اسکلتي- عضلاني و گروه فيزيوتراپي، دانشکده علوم توانبخشي، دانشگاه علوم پزشکي اصفهان، اصفهان، ايران
رضائيان, زينب, دانشگاه علوم پزشکي اصفهان
رضائيان, فاطمه, دانشجوي فيزيوتراپي، گروه فيزيوتراپي، دانشکده علوم توان‎ بخشي، دانشگاه علوم پزشكي اصفهان، اصفهان، ايران
رضائيان رامشه, فاطمه, دانشجوي کارشناسي ارشد، گروه فيزيوتراپي و مرکز تحقيقات عضلاني- اسکلتي، دانشکده علوم توان‌بخشي، دانشگاه علوم پزشکي اصفهان، اصفهان، ايران
رضائیان, زهرا سادات, استادیار، مرکز تحقیقات اختلالات اسکلتی و عضلانی و گروه فیزیوتراپی، دانشکده علوم توان‌بخشی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران
رضائیان, زهرا سادات, استادیار، مرکز تحقیقات اختلالات اسکلتی و عضلانی، مجموعه مراکز تحقیقاتی (پژوهشکده) دانشکده علوم توان‌بخشی و گروه فیزیوتراپی، دانشکده علوم توان‌بخشی و دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران
رضائیان, زهرا سادات, استادیار، مرکز تحقیقات اختلالات اسکلتی و عضلانی، مجموعه مراکز تحقیقاتی (پژوهشکده) دانشکده علوم توان‌بخشی و گروه فیزیوتراپی، دانشکده علوم توان‌بخشی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران
رضائیان, زهرا سادات, استادیار، مرکز تحقیقات اختلالات اسکلتی- عضلانی، مجموعه مراکز تحقیقاتی (پژوهشکده) دانشکده علوم توان‌بخشی و گروه فیزیوتراپی، دانشکده علوم توان‌بخشی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران
رضائیان, زهرا سادات, استادیار، مرکز تحقیقات اختلالات اسکلتی عضلانی و گروه فیزیوتراپی، دانشکده علوم توان‌بخشی و مجموعه مراکز تحقیقاتی دانشکده علوم توان‌بخشی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران
رضائیان, زهراسادات, استادیار، دکترای تحصصی فیزیوتراپی، مرکز تحقیقات عضلانی- اسکلتی، گروه فیزیوتراپی، دانشکده علوم توانبخشی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
رضاسلطاني, اصغر, استاد، گروه فيزيوتراپي، دانشکده توانبخشي، دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي، تهران، ايران
رضاسلطاني, پوريا, کارشناسي ارشد، گروه فناوري اطلاعات، دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي، تهران، ايران
رضاسلطاني, پوريا, کارشناسي ارشد آمار، دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي، تهران، ايران
رضاسلطانی, اصغر, استاد، گروه فیزیوتراپی، دانشکده توانبخشی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران
رضايي, ايرج, دانشجوي فيزيوتراپي، کميته تحقيقات دانشجويي، دانشکده علوم توان‌بخشي، دانشگاه علوم پزشکي اصفهان، اصفهان، ايران
رضايي, روح‌اله, کارشناس ارشد، گروه بيومکانيک ورزشي، دانشکده تربيت بدني و علوم ورزشي، دانشگاه آزاد اسلامي، واحد کرج، کرج، ايران
رضايي, علي اكبر, استادیار متخصص مغز و اعصاب، دانشگاه علوم پزشکی همدان، همدان
رضايي, فريبا, دانشجوي كارشناسي ارشد، گروه گفتار درماني، دانشكده علوم توانبخشي، دانشگاه علوم پزشكي اصفهان، اصفهان، ايران
رضايي, فريبا, دانشجوي کارشناسي ارشد، گروه گفتاردرماني، دانشکده توانبخشي، دانشگاه علوم پزشکي اصفهان، اصفهان، ايران
رضايي, محمد, عضو هيأت علمي، دانشکده علوم توا‌ن‌بخشي، دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي- درماني همدان، همدان، ايران
رضايي, محمد, عضو هيأت علمي، دانشکده علوم توانبخشي، دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني همدان، همدان، ايران
رضايي, محمد, کارشناس ارشد، گروه گفتار درماني، دانشکده علوم توانبخشي، دانشگاه علوم پزشکي همدان، همدان، ايران
رضايي, مهدي, کارشناس ارشد، گروه آموزشي کاردرماني، دانشکده توانبخشي، دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي، تهران، ايران
رضايي, پريسا, عضو هيأت علمي، گروه گفتاردرماني، دانشکده علوم توان‌بخشي، دانشگاه علوم پزشکي اصفهان، اصفهان، ايران
رضايي, پريسا, مربي، گروه گفتار درماني، دانشکده علوم توانبخشي، دانشکاه علوم پزشکي اصفهان، اصفهان، ايران
رضايي, پريسا, مربي، گروه گفتار درماني، دانشکده علوم توان‌بخشي، دانشگاه علوم پزشکي اصفهان، اصفهان، ايران
رضايي, پريسا, مربی، مرکز تحقیقات ناهنجاری‌های جمجمه- صورت و شکاف کام، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران
رضايي خيابانلو, صمد, متخصص پوست، گروه پوست، بيمارستان آموزشي امام خميني، دانشگاه علوم پزشکي تهران، تهران، ايران
رضاپور جاغرق, مطهره, کارشناس کاردرماني، دانشکده علوم توانبخشي، دانشگاه علوم پزشکي شيراز، شيراز، ايران
رضایی, آتنا, دانشجوي كارشناسي ارشد، گروه پرستاري، دانشکده پرستاری، واحد علي‌آباد كتول، دانشگاه آزاد اسلامي، علي‌آباد كتول، ايران
رضایی, سجاد, متخصص طب فیزیکی و توان‌بخشی، درمانگاه خصوصی، ساری، ایران
رضایی, علی محمد, مربی، گروه روانشناسی، دانشکده علوم انسانی، واحد ارسنجان، دانشگاه آزاد اسلامی، ارسنجان، ایران
رضایی, فاطمه, دانشجوی کارشناسی ارشد هنرهای رایانه‌ای، دانشکده چند رسانه‌ای، دانشگاه هنر اسلامی تبریز، تبریز، ایران
رضایی, محمد, کارشناس ارشد، گروه گفتار درمانی, دانشکده توانبخشی, دانشگاه علوم پزشکی همدان، همدان، ایران
رضایی دهنوی, صدیقه, استادیار، گروه روان‌شناسی و مشاوره، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران
رضوي, سيده ثمين, دانش آموخته کارشناسي ارشد، گروه آسيب شناسي و حرکات اصلاحي، دانشکده تربيت بدني و علوم ورزشي، دانشگاه گيلان، ايران
رضوی اسفلی, سیده محبوبه, دانشجوي كارشناسي ارشد، گروه بيومكانيك ورزشي، دانشكده تربيت بدني و علوم ورزشی، دانشگاه شهيد باهنر كرمان، كرمان، ايران
رضوی افضل, زینب السادات, گروه آموزشی کاردرمانی، دانشگاه علوم بهزيستی و توانبخشی، تهران، ايران.
رفيع خواه, محسن, کارشناس ارشد، گروه روانشناسي و آموزش کودکان استثنايي، دانشکده روانشناسي و علوم تربيتي، دانشگاه تهران، تهران
رفيعائي, مسعود, عضو هيأت علمي دانشکده علوم توانبخشي دانشگاه علوم پزشکي اصفهان.
رفيعايي, مسعود, كارشناس ارشد اعضاي مصنوعي و وسايل کمکي، تهران، ايران
رفيعايي, مسعود, کارشناس ارشد ارتوپدي فني، عضو هيأت علمي، دانشکده علوم توان‌بخشي، دانشگاه علوم پزشکي اصفهان، اصفهان، ايران
رفيعي, احمدرضا, متخصص جراحي مغزو اعصاب، استادياردانشكده پزشكي دانشگاه علوم پزشكي شهركرد، شهركرد، ايران
رفيعي, احمدرضا, متخصص جراحي مغزو اعصاب، استادياردانشكده پزشكي دانشگاه علوم پزشكي شهركرد، شهرکرد، ايران
رفيعي, حسن, روانپزشك، عضو هيات علمي دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي، تهران.
رفيعي, شهلا, کارشناس ارشد کاردرماني ، مربي هيأت علمي دانشکده توانبخشي دانشگاه علوم پزشکي ايران، تهران، ايران
رفيعي, شهلا, کارشناس ارشد، گروه کاردرماني دانشگاه علوم پزشکي ايران، تهران، ايران
رفیع, شهرام, استادیار گروه نورولوژی، دانشکده پزشکی و بیمارستان گلستان، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز. ایران
رفیعایی, مسعود, عضو هیأت علمی، دانشکده علوم توانبخشی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
رفیعی, صالح, استادیار، پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی، تهران، ایران
رفیعی, صالح, استادیار، گروه رفتار حرکتی، پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی، تهران، ایران
رفیعی, صالح, استادیار، گروه رفتار حرکتی، پژوهشگاه تربیت بدنی، تهران ایران
رمضان زاده, حسام, دانشجوي دكتري، گروه رفتار حركتي، دانشكده تربيت بدني و علوم ورزشي، دانشگاه شهيد بهشتي، تهران، ايران
رمضان زاده, مسعود, کارشناسي ارشد دانشکده مهندسي مکانيک، دانشگاه صنعتي شريف
رنگرزطباطبايي, محبوبه, کارشناسي ارشد، گروه فيزيولوژي ورزشي، دانشکده علوم تربيتي و روانشناسي، دانشگاه شيراز، شيراز، ايران
رهبر, سولماز, استادیار، گروه فیزیوتراپی، دانشکده علوم توان‌بخشی، دانشگاه علوم پزشکی همدان، همدان، ایران
رهنما, نادر, دانشيار طب ورزشي، دانشكد? تربيت بدني و علوم ورزشي دانشگاه اصفهان
رهنما, نادر, دانشيار، دانشکده تربيت بدني، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ايران
رهنما, نادر, دانشيار، گروه آسيب‌شناسي ورزشي، دانشکده تربيت بدني و علوم ورزشي، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ايران.
رهنما, نادر, دانشيار، گروه آسيب شناسي و حركات اصلاحي، دانشكده تربيت بدني، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ايران
رهنما, نادر, دانشيار طب ورزشي، دانشکده تربيت بدني و علوم ورزشي، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ايران
رهنما, نادر, دانشيار، گروه آسيب‌شناسي ورزش، دانشکده تربيت بدني و علوم ورزش، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ايران
رهنما, نادر, دانشيار، گروه تربيت بدني، دانشکده تربيت بدني، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ايران
رهنما, نادر, دانشيار، گروه آسيب‌شناسي ورزشي و حرکات اصلاحي، دانشکده تربيت بدني و علوم ورزشي، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ايران
رهنما, نادر, دانشيار، گروه آسيب‌شناسي ورزشي، دانشکده تربيت بدني و علوم ورزشي، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ايران
رهنما, نادر, دانشيار، دانشكده تربيت بدني، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ايران
رهنما, نادر, دانشيار، گروه آسیب شناسی ورزشی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران
رهنما, نادر, استاد راهنما (ایران)
رهنما, نادر, استاد، گروه آسيب شناسي ورزشي و حرکات اصلاحي، دانشکده علوم ورزشي، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ايران
رهنما, نادر, استاد، گروه آسيب‌شناسي ورزشي و حركات اصلاحي، دانشكده علوم ورزشي، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران
رهنما, نادر, استاد، گروه آسیب‌شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه اصفهان، اصفهان
رهنما, نادر, استاد، گروه آسیبشناسی و حرکات اصلاحی، دانشکده علوم ورزشی، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران
رهگذر, مهدي, دکتراي آمار، عضو هيأت علمي گروه آمار و روش تحقيق، دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي تهران
رهگذر, مهدي, دکتراي تخصصي آمار زيستي، عضو هيأت علمي، دانشگاه علوم بهزيستي و توان‌بخشي، تهران، ايران
رهگذر, مهدي, استاد، گروه آمار، دانشگاه علوم بهزیستی و توان‌بخشی، تهران، ایران
روانبد, رويا, دکتري فيزيوتراپي، مرکز جامع درمان هموفيلي، تهران، ايران
روانبد, رويا, پژوهشگر فرادکتري، گروه فيزيوتراپي، دانشکده علوم پزشکي، دانشگاه تربيت مدرس، تهران، ايران
روانبد, رویا, استادیار، گروه فیزیوتراپی، دانشکده پزشکی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران
روانبد, رویا, استادیار، گروه فیزیوتراپی، دانشکده علوم پزشکی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران
روانبد, رویا, دکتری تخصصی، گروه فیزیوتراپی، دانشکده علوم پزشکی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران
روحاني, نعيمه, دانشجوي کارشناسي ارشد، گروه ارتوز و پروتز، دانشکده علوم توانبخشي، دانشگاه علوم پزشکي ايران، تهران، ايران
روحانی, نعیمه, دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه ارتوز و پروتز، دانشکده علوم توانبخشی، دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران، ایران

1 - 1000 (2651)    1 2 3 > >>