مرور اندکس نویسندگان

آ ا ب پ ت ث ج چ ح خ د ذ ر ز س ش ص ض ط ظ ع غ ف ق ک گ ل م ن و ه ی همه

s

sadeghi, ebrahim, ارتوپدي فني

Y

Yousefpour, Keyvan, دانشيار، گروه حرکات اصلاحي و آسيب‌شناسي ورزشي، دانشكده تربيت بدني، دانشگاه خوارزمي تهران، تهران، ايران

آ

آب روشن, وجیهه, كارشناس فيزيوتراپي
آثاري جامي, ستار, کارشناس ارشد، گروه تربيت بدني، دانشگاه شهيد بهشتي، تهران، ايران
آثاري جامي, ستار, دانشجوي کارشناسي ارشد، گروه رفتار حرکتي، دانشکده تربيت بدني، دانشگاه شهيد بهشتي، تهران، ايران
آخوندزاده, گلبهار, استاديار، گروه پرستاري، دانشکده پرستاری، واحد علي‌آباد كتول، دانشگاه آزاد اسلامي، علي‌آباد كتول، ايران
آذغاني, محمود رضا, استاديار، گروه بيومکانيک، دانشكده مكانيك، دانشگاه سهند، تبريز، ايران
آذغاني, محمود رضا, استاديار دانشکده مهندسي مکانيک، دانشگاه صنعتي سهند
آذغاني, محمودرضا, دكتراي بيومکانيک- عضو هيات علمي دانشکد? مهندسي مکانيک دانشگاه صنعتي سهند –شهر جديد سهند- تبريز-ايران
آذغاني, محمودرضا, استاديار، گروه بيومکانيک، دانشگاه صنعتي سهند، تبريز، ايران
آراني کاشاني, زهره
آرانی کاشانی, زهره, دانشجوی دکتری، عضو هیأت علمی، گروه گفتاردرمانی، دانشکده علوم توانبخشی، دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران
آرش پور, حسين, متخصص ارتوپدی، دانشگاه تهران، تهران، ايران
آرمک, معصومه, دانشجوي فيزيوتراپي، گروه فيزيوتراپي، دانشکده علوم توان‎ بخشي، دانشگاه علوم پزشكي اصفهان، اصفهان، ايران
آريانفر, عليرضا, کارشناس ارشد،گروه مهندسي پزشکي،دانشکده فني مهندسي، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ايران
آزاد, اکرم, دانشجوي دکتراي کاردرماني، هيات علمي گروه کاردرماني دانشکده توانبخشي، دانشگاه علوم پزشکي ايران،تهران، ايران
آزاد, اکرم, دانشجوي دکتري، عضو هيأت علمي، گروه کاردرماني، دانشکده توانبخشي، دانشگاه علوم پزشکي ايران، تهران، ايران
آزاده, حميد, دکتراي تخصصي الكتروفيزيولو‍ژي، عضو هيأت علمي گروه فيزيوتراپي، دانشکده توانبخشي،دانشگاه علوم پزشکي اصفهان،اصفهان،ايران.
آزاده, حميد, استاديار، گروه فيزيوتراپي، دانشکده علوم توان‌بخشي، دانشگاه علوم پزشکي اصفهان، اصفهان، ايران
آزادي, حميدرضا, کارشناس ارشد، گروه کاردرماني، عضو هيأت علمي، دانشکده علوم توانبخشي، دانشگاه علوم پزشکي اصفهان، اصفهان، ايران
آزادي, حميدرضا, کارشناس ارشد، گروه کاردرماني، عضو هيأت علمي، دانشکده علوم توانبخشي، دانشگاه علوم پزشکي اصفهان، اصفهان، ايران
آزادي نيا, فاطمه, استاديار، ارتوز و پروتز، دانشکده توان‌بخشي، دانشگاه علوم پزشکي تهران، تهران، ايران
آسيابي, حسين, کارشناس ارشد ارتوپدي فني، عضو هيأت علمي، دانشکده علوم توان‌بخشي، دانشگاه علوم پزشکي اصفهان، اصفهان، ايران
آقا جانی, زینب, دانشجوی کارشناسی، گروه شنوایی‌شناسی، دانشکده توانبخشی، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران
آقا حسيني, تقي, استاديار، گروه علوم تربيتي، دانشکده علوم انساني، مجتمع آموزش عالي پيامبر اعظم، اصفهان، ايران
آقاجان‌زاده, مهشيد, مربي، گروه گفتار درماني، دانشکده پزشکي، دانشگاه علوم پزشكي مشهد، مشهد، ايران
آقاجان‌زاده, مهشيد, مربي، گروه گفتاردرماني، دانشکده پيراپزشکي، دانشگاه علوم پزشکي مشهد، مشهد، ايران
آقادوست, عذرا, دانشجوي کارشناسي ارشد، گروه گفتار درماني، دانشکده علوم توان‌بخشي، دانشگاه علوم پزشکي تهران، تهران، ايران
آقادوست, عذرا, دانشجوي کارشناسي ارشد، گروه گفتار درماني، دانشکده علوم توانبخشي، دانشگاه علوم پزشکي تهران، تهران، ايران
آقارسولي, زهرا, كارشناس ارشد گفتاردرماني، عضو هيأت علمي گروه گفتاردرماني، دانشکده توانبخشي، دانشگاه علوم پزشكي ايران، تهران، ايران
آقارضايي, مهسا, کارشناسي ارشد مهندسي پزشکي، دانشکده¬ي فني و مهندسي، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ايران
آقاياري, آذر, استاديار، گروه تربيت بدني و علوم ورزشي، دانشگاه پيام نور، تهران، ايران
آقاياري, آذر, استاديار تربيت بدني، دانشگاه پيام‌نور، ايران
آقاياري, آذر, استاديار، دانشگاه پيام نور تهران، گروه تربيت بدني و علوم ورزشي، تهران، ايران (ایران)
آقاکوچکي, زهرا, کارشناس ارشد، گروه حرکات اصلاحي و آسيب‌شناسي ورزشي، دانشکده تربيت بدني و علوم ورزشي، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ايران
آل بویه, سمانه, دانشجوی کارشناسی ارشد، کمیته تحقیقات دانشجویی (تریتا)، دانشکده توانبخشی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران
آمالي, امين, استاديار، عضو هيأت علمي، گروه گوش و حلق و بيني، بيمارستان آموزشي امام خميني، دانشگاه علوم پزشکي تهران، تهران، ايران
آهنجان, شهرام, استاديار، گروه آسيب‌شناسي و حرکات اصلاحي، دانشگاه اميرکبير، تهران، ايران
آهنگر, عباسعلی, دانشیار، گروه زبان و ادبیات انگلیسی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه سیستان و بلوچستان، زاهدان، ایران

ا

ابافت, حميده, دانشجوي دکتراي روانشناسي، دانشگاه چمران، اهواز، ايران
ابدالي, حسين, دانشیار، مرکز تحقیقات ناهنجاری‌های جمجمه- صورت و شکاف کام، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران
ابراهيمي, اسماعيل, عضو هيأت علمي، دانشكده علوم توانبخشي، دانشگاه علوم پزشكي ايران
ابراهيمي, اعظم, دانشجوي کارشناسي ارشد، گروه ارتز و پروتز، مركز تحقيقات اسکلتي- عضلاني، دانشگاه علوم پزشکي اصفهان، اصفهان، ايران
ابراهيمي, رضا, دانشجوي کارشناسي ارشد، گروه فيزيوتراپي، دانشکده علوم توان‌بخشي، دانشگاه علوم پزشکي اصفهان، اصفهان، ايران
ابراهيمي, سمانه, دانشجوي مقطع دکتري تخصصي فيزيوتراپي، دانشکده علوم توانبخشي دانشگاه علوم پزشکي شيراز، شيراز، ايران
ابراهيمي, مجتبي, دانشجوي کارشناسي ارشد، گروه روانشناسي و آموزش کودکان استثنايي، دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي، تهران، ايران
ابراهيمي تكامجاني, اسماعيل, استاد، گروه فیزیوتراپی، دانشكده توانبخشي، دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران، ایران
ابراهيمي تکامجاني, اسماعيل, استاد، گروه فيزيوتراپي، دانشکده توانبخشي، دانشگاه علوم پزشکي تهران، تهران، ايران
ابراهيمي تکامجاني, اسماعيل, استاد، گروه فيزيوتراپي، دانشکده علوم توانبخشي، دانشگاه علوم پزشکي ايران، تهران، ايران
ابراهيمي عطري, احمد, استاديار، دانشکده تربيت بدني و علوم ورزشي، دانشگاه فردوسي مشهد، مشهد، ايران
ابراهيمي عطري, احمد, استاديار، دانشکده تربيت بدني، دانشگاه فردوسي مشهد، مشهد، ايران
ابراهيمي عطري, احمد, دکتراي فيزيولوژي ورزش، دانشيار و عضو هيئت علمي دانشگاه فردوسي مشهد مشهد، ايران (ایران)
ابراهیمی, اسماعیل, استاد، دانشکده علوم توانبخشی، دانشگاه علوم پزشکی ایران
ابراهیمی مقدم, حسین, دانشیار، گروه روان‌شناسی، دانشکده روان‌شناسی و علوم تربیتی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد رودهن، رودهن، ایران
ابطحي, سيد حميدرضا, استاديار، گروه گوش و حلق و بيني، دانشكده پزشكي، دانشگاه علوم پزشكي اصفهان، اصفهان، ايران
ابطحي, فهيمه سادات, دانشجوي کارشناسي ارشد، کميته تحقيقات دانشجويي، گروه ارتوپدي فني، دانشكده توان‌بخشي، دانشگاه علوم پزشکي اصفهان، اصفهان، ايران
ابن الشهيدي, مرجان السادات, دانشجوي کارشناسي ارشد معماري، دانشکده معماري، دانشگاه آزاد اسلامي، واحد خوراسگان، اصفهان، ايران
ابن الشهيدي, نرگس, فيزيوتراپيست
ابن شهيدي, نرگس السادات, كارشناس فيزيوتراپي
ابناوي, فاطمه, کارشناس ارشد، گروه گفتار درماني، دانشکده علوم توان‌بخشي، دانشگاه علوم پزشکي اصفهان، اصفهان، ايران
ابناوي, فاطمه, گروه گفتاردرماني، دانشکده توانبخشي، دانشگاه علوم پزشکي اصفهان، اصفهان، ايران (ایران)
ابناوي, فاطمه, گروه گفتاردرماني، دانشکده توانبخشي، دانشگاه علوم پزشکي اصفهان، اصفهان،
ابناوي, فاطمه, کارشناس ارشد، گروه گفتار درمانی، دانشکده توان‌بخشی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ايران
ابناوي, فاطمه, کارشناس ارشد، گروه گفتار درمانی، دانشکده علوم توان‌بخشی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ايران
ابوالاحراري شيرازي, سارا, کارشناس ارشد، گروه فيزيوتراپي، دانشکده علوم توان‌بخشي، دانشگاه علوم پزشکي شيراز، شيراز، ايران.
ابوالحسيني, الهه, دانشجوي کارشناسي ارشد، گروه مديريت توانبخشي، دانشگاه علوم پزشکي ايران، تهران، ايران
ابوفاضلي, مهناز, کارشناس ارشد، گروه فيزيوتراپي، دانشکده علوم توانبخشي، دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي، تهران، ايران
ابولاحراري شيرازي, سارا, -کارشناس ارشد فيزيوتراپي- گروه فيزيوتراپي دانشکد? علوم توانبخشي دانشگاه علوم پزشکي شيراز-شيراز-ايران
احساني, فاطمه, دانشجوي دكتري فيزيوتراپي، دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي، تهران، ايرا
احساني, فاطمه, دانشجوي دکتراي تخصصي فيزيوتراپي دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي، تهران
احمدي, ابراهيم, دانشجوي کارشناسي ارشد، گروه رفتار حرکتي، دانشکده تربيت بدني و علوم ورزشي، دانشگاه شهيد بهشتي، تهران، ايران
احمدي, اکرم, دانشجوي کارشناسي ارشد، گروه گفتار درماني، کميته تحقيقات دانشجويي، دانشکده علوم توانبخشي، دانشگاه علوم پزشکي اصفهان، اصفهان، ايران
احمدي, طاهره, کارشناس، گفتار درمانگر، آموزش و پرورش استثنايي، شلمزار، شهرکرد، ايران
احمدي, پريسا, دانشجوی کارشناسی، گروه گفتار درمانی، کميته تحقيقات دانشجويی، دانشکده توان‌بخشی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ايران
احمدي براتي, اکرم, کارشناس ارشد، دانشکده تربيت بدني و علوم ورزشي، دانشگاه رازي، كرمانشاه، ايران
احمدي براتي, سعيد, کارشناس ارشد، عضو هيأت علمي، دانشکده تربيت بدني و علوم ورزشي، دانشگاه آزاد اسلامي، واحد ايزه، اهواز، ايران
احمدي زاده, زهرا, كارشناس ارشد كاردرماني، مركز تحقيقات توانبخشي عصبي-عضلاني، دانشگاه علوم پزشكي سمنان، سمنان، ايران
احمدي كهجوق, حسين, دانشجوی پزشکی، كميته تحقيقات دانشجويي، دانشگاه علوم پزشکی ارتش جمهوری اسلامی ایران (آجا)، تهران، ایران
احمدي كهجوق, مينا, دانشجوی دکترای کاردرمانی، گروه کاردرمانی، دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی، تهران، ایران
احمدي كهجوق, مينا, كارشناس ارشد كاردرماني، عضو هيئت علمي، دانشكده پرستاري و مامايي، دانشگاه علوم پزشكي زنجان، زنجان، ايران
احمدي كهجوق, مينا, دکتری تخصصی، گروه کاردرمانی، دانشکده توانبخشی، دانشگاه علوم پزشکی تبریز، تبریز، ایران
احمدي کهجوق, مينا, دانشجوي دکتري، گروه کاردرماني، دانشگاه علوم بهزيستي و توان‌بخشي تهران، تهران، ايران
احمدي کهجوق, مينا, دانشجوي دکتري، گروه کاردرماني، دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي، تهران، ايران
احمدي کهجوق, مينا, کارشناس ارشد، گروه کاردرماني، عضو هيأت علمي، دانشکده پرستاري و مامايي، دانشگاه علوم پزشکي زنجان، زنجان، ايران
احمدي کهجوق, مينا, کارشناس ارشد کاردرماني، عضو هيأت علمي، دانشکده علوم توان‌بخشي، دانشگاه علوم پزشکي اصفهان، اصفهان، ايران
احمدپور, محبوبه, كارشناس، روان‌شناسي باليني، دانشگاه آزاد اسلامي، واحد نيشابور، ايران
احمدی, فریبا, دانشجوی کارشناسی ارشد ارتز و پروتز، دانشکده علوم توانبخشی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، ایران
احمدی, نصور, استادیار، گروه علوم شناختی و رفتاری، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران
اخباري, بهنام, استاد، گروه فيزيوتراپي، دانشگاه علوم بهزيستي و توان‌بخشي، تهران، ايران
اخباري, بهنام, دکتراي فيزيوتراپي، دانشيار دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي ، تهران
اخلاقی, عبدالخالق, دانشجوي کارشناسي ارشد، گروه کودکان استثنايي، دانشکده روان شناسي و علوم تربيتي، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ايران
اخوان تفتی, مهناز, دانشیار، گروه روان‌شناسی تربیتی، دانشکده علوم تربیتی و روان‌شناسی، دانشگاه الزهرا، تهران، ایران
ادریسی, مهدی, استادیار، گروه مهندسی برق، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران
اديب سرشكي, نرگس, مربي، عضو هيأت علمي، گروه روان‌شناسي و آموزش كودكان استثنايي، دانشكده علوم رفتاري، دانشگاه علوم بهزيستي و توان‌بخشي، تهران، ايران
اديب سرشکي, نرگس, مربي، عضو هيأت علمي، گروه روان‌شناسي و آموزش کودکان استثنايي، دانشکده علوم رفتاري، دانشگاه علوم بهزيستي و توان‌بخشي، تهران، ايران
اديب سركشي, نرگس, مربي، عضو هيات علمي ،گروه روان شناسي و آموزش كودكان استثنايي، دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي،مركز تحقيقات علوم اعصاب اطفال تهران، ايران
ادیبی, پیمان, استاد، گروه داخلی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران
ارجمندنیا, علی اکبر, دانشیار، گروه روانشناسی و آموزش کودکان استثنایی، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه تهران، تهران، ایران
ارسطو, علي اصغر, استاديار، گروه فيزيوتراپي، مرکز تحقيقات توان‌بخشي اسکلتي- عضلاني، دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور اهواز، اهواز، ايران
ارشاد, ندا, دکتري فيزيوتراپي، دانشكده علوم پزشكي، دانشگاه تربيت مدرس، تهران، ايران

1 - 100 (2356)    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>