هیأت تحریریه

مدير مسؤول: دکتر جاوید مستمند، دانشیار فیزیوتراپی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

 mostamand@rehab.mui.ac.ir

سردبیر: دكتر زهرا سادات رضائيان، استادیار فیزیوتراپی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

 zrezaeian@rehab.mui.ac.ir

جانشین سردبیر: دكتر طیبه روغنی، دکتری تخصصی فیزیوتراپی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

tayebeh.roghani@gmail.com                                                                


شوراي نويسندگان


دكتر مرتضي آبدار اصفهاني

استاد قلب و عروق

دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

abdar@med.mui.ac.ir

 


دکتر بهرام سلیمانی

استادیار علوم بهداشت

دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد

soleymani_b@yahoo.comدكتر علي قنبري

استاد فیزیوتراپی

دانشگاه علوم پزشکی شیراز

ali_ghanbari@yahoo.com


دکتر حمید آزاده

استادیار فیزیوتراپی

دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

azadeh@rehab.mui.ac.ir

 


دكتر وحيد شايگان نژاد

استاد نورولوژی بالینی

دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

shaygannejad@med.mui.ac.ir


 

دكتر ابراهیم صادقی

دانشیار ارتوپدی فنی

دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

sadeghi@rehab.mui.ac.ir


دكتر ابراهیم اسفندیاری

استاد علوم تشریحی و بیولوژی مولکولی

دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

esfandiari@med.mui.ac.ir

 


دكتر محمود صادقی

استاد بیهوشی

دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

 m.sadlab@yahoo.com


دكتر مهيار صلواتي

استاد فیزیوتراپی

دانشگاه علوم بهزیستی توانبخشی تهران

mahyarsalavati@uswr.ac.ir

 

دكتر محمد تقی كريمي

دانشیار ارتوپدی فنی

دانشگاه علوم پزشکی اصفهان 

karimi@rahab.mui.ac.ir


دكتر محمد پرنيان‌پور

دانشیار مهندسي مکانیک

دانشگاه صنعتی شریف تهران

parnianpour@sharif.edu


دکتر زیبا فرج‌زادگان

استاد پزشکی اجتماعی

دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

farajzadegan@med.mui.ac.ir

 

دكتر عبدالكريم كريمي

استاديار فيزيوتراپي

دانشگاه علوم پزشکی اصفهان 

a_karimi@rehab.mui.ac.ir


دكتر‌ احمد چيت ساز

استادنوروفیزیولوژی بالینی

دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

chitsaz@med.mui.ac.ir


دکتر سعید فرقانی

دانشیار ارتوپدی فنی

دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

saeed_forghany@yahoo.co.uk

 

دکتر جاوید مستمند

دانشیار فیزیوتراپی

دانشگاه علوم پزشکی اصفهان 

mostamand@rehab.mui.ac.ir


دكتر خلیل خیام‌باشی

استاد تربیت بدنی

دانشگاه اصفهان

dr.khayam@yahoo.com


دكتر بهروز محمودي بختياري

استاد زبان‌شناسی

دانشگاه تهران

mbakhtiari@ut.ac.ir

 

دكتر سيد محسن حسيني

استاد آمار زیستی

دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

hosseini@hlth.mui.ac.ir


 

 شورای نویسندگان بین الملل


Ali Barikroo PhD, Assistant Professor of Speech Pathology and Audiology Program, Kent State University, Kent, OH, USA; Email: abarikro@kent.edu

Paul Canavan PhD, Assistant Professor, Department of Physical Therapy, Department of Athletic Training Education, Northeastern University, Boston, MA, USA; Email: pkc@earthlink.net

Ali Asghar Danesh PhD, Professor, Department of Communication Sciences and Disorders, Florida Atlantic University, Boca Raton, FL, USA; Email: danesh@fau.edu

Setareh Ghahari PhD, Assistant Professor, School of Rehabilitation Therapy, Queen’s University, Kingston, Canada; Email: setareh.ghahari@queensu.ca(Canada

Ladan Ghazi Saidi PhD, Research Fellow, Neuropsychology/Clinical Neuroscience/Imaging, Cleveland Clinic, Lou Ruvo Center for Brain Health, Las Vegas, NV, USA; Email: ladan.ghazi.saidi@umontreal.ca 

Zahra Jafari PhD, Postdoctoral Fellow, Department of Neuroscience, Canadian Center for Behavioral Neuroscience (CCBN), University of Lethbridge, Lethbridge, AB, Canada; Email: jafari@ulteh.ca

Mohammad Reza Nourbakhsh PhD, Professor, Department of Physical Therapy, North Georgia College, Dahlonega, GA, USA; Email: reza.nourbakhsh@ung.edu

Shahriar Parvaneh PhD, Assistant Professor (Adjunct), School of Kinesiology and Health Studies, Queen's University, Kingston, ON, Canada; Email: shahriar.parvaneh@queensu.ca

Ali Sharifnezhad PhD, Department of Sport Biomechanics, Humboldt University Berlin, Berlin, Germany; Email: a_sharifnezhad@dr.com

Sharareh Sharififar MSc, PhD Student AND Clinical Research Coordinator, Department of Orthopaedics, University of Florida, Gainesville, FL, USA; Email: shararehsharififar@gmail.com


مدیر اجرایی: مـژگـان نـادري، کارشناس ارشد علوم ارتباطات اجتماعی (روابط عمومی)

          naderi@rehab.mui.ac.ir

ویراستار زبان: دکتر سعید خزایی، استادیار زبان انگلیسی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان 

 


ناشر:

 

انتشارات وسنا (فرزانگان راداندیش)

 تلفاکس: 32224335-031 

031-32224382

Email: farapublications@gmail.com 

http://vesnupub.com

 

 

 

شورای نویسندگان بین الملل

 

Professor Thomas Dreisinger (USA), Professor Amanda Squires (UK),

Dr. Barbara Richardson (UK), Dr. Paul Canavan (USA),

Professor Angelos Poulis (Greece), Professor Neva Greenwald (USA),

Professor Sotiria Poulis (Greece), Dr. Shinichi Shindo (Japan),

Sue Maun (Norway),  Professor Mohammad Reza Nourbakhsh ( USA)