هیأت تحریریه

مدير مسؤول: دکتر جاوید مستمند، دانشیار فیزیوتراپی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان                mostamand@rehab.mui.ac.ir

سردبیر: دكتر عبدالكريم كريمي، استادیار فیزیوتراپی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان                  a_karimi@rehab.mui.ac.ir

جانشین سردبیر: دكتر زهرا سادات رضائيان، استادیار فیزیوتراپی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان         zrezaeian@rehab.mui.ac.ir

مدیر اجرایی: مـژگـان نـادري، کارشناس ارشد علوم ارتباطات اجتماعی (روابط عمومی)                           naderi@rehab.mui.ac.ir

                                                                                 


شوراي نويسندگان


دكتر مرتضي آبدار اصفهاني

استاد گروه قلب و عروق

دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

 


دکتر بهرام سلیمانی

استادیار علوم بهداشت

دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد


دكتر علي قنبري

استاد گروه فیزیوتراپی

دانشگاه علوم پزشکی شیراز


دکتر حمید آزاده

استادیارفیزیوتراپی

دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

 


دكتر وحيد شايگان نژاد

استاد گروه نورولوژی بالینی

دانشگاه علوم پزشکی اصفهان


دکتر حمید کریمی

استادیار گفتاردرمانی

دانشگاه علوم پزشکی اصفهان


دكتر ابراهیم اسفندیاری

استاد گروه علوم تشریحی و بیولوژی مولکولی

دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

 


دكتر محمود صادقی

استاد گروه بیهوشی

دانشگاه علوم پزشکی اصفهان


دكتر ابراهیم صادقی

دانشیار گروه ارتوپدی فنی

دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

 


دكتر محمد تقی كريمي

دانشیار گروه ارتوپدی فنی

دانشگاه علوم پزشکی اصفهان 


دكتر محمد پرنيان‌پور

دانشیار گروه مهندسي مکانیک

دانشگاه صنعتی شریف تهران


دكتر مهيار صلواتي

استاد گروه فیزیوتراپی

دانشگاه علوم بهزیستی توانبخشی تهران

 

 

دكتر عبدالكريم كريمي

استاديار گروه فيزيوتراپي

دانشگاه علوم پزشکی اصفهان 


دكتر‌ احمد چيت ساز

استاد گروه نوروفیزیولوژی بالینی

دانشگاه علوم پزشکی اصفهان


دکتر زیبا فرج‌زادگان

استاد گروه پزشکی اجتماعی

دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

 

دکتر جاوید مستمند

دانشیار گروه فیزیوتراپی

دانشگاه علوم پزشکی اصفهان 


دكتر خلیل خیام‌باشی

استاد گروه تربیت بدنی

دانشگاه اصفهان


دکتر سعید فرقانی

دانشیار گروه ارتوپدی فنی

دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

صفحه‌آرایی 

دكتر سيد محسن حسيني

استاد گروه آمار زیستی

دانشگاه علوم پزشکی اصفهان


دكتر بهروز محمودي بختياري

استاد زبان‌شناسی

دانشگاه تهران

 

 شورای نویسندگان بین الملل


Ali Barikroo (USA), Paul Canavan (USA), Ali Asghar Danesh (USA),


Setareh Ghahari (Canada), Ladan Ghazi Saidi (USA),

 
Zahra Jafari (Canada), Mohammad Reza Nourbakhsh (USA), 

  
Shahriar Parvaneh (Canada), Ali Sharifnezhad (Germany), 

 

Sharareh Sharififar (USA) 

 


ناشر:

 

انتشارات فرزانگان راداندیش

 تلفاکس: 32224335-031 

031-32224382

Email: farapublications@gmail.com 

http://farapub.com

 

 

 

شورای نویسندگان بین الملل

 

Professor Thomas Dreisinger (USA), Professor Amanda Squires (UK),

Dr. Barbara Richardson (UK), Dr. Paul Canavan (USA),

Professor Angelos Poulis (Greece), Professor Neva Greenwald (USA),

Professor Sotiria Poulis (Greece), Dr. Shinichi Shindo (Japan),

Sue Maun (Norway),  Professor Mohammad Reza Nourbakhsh ( USA)