تماس با ما

دکتر زهراسادات رضائیان

گروه فیزیوتراپی، دانشکده توانبخشی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
تلفن: 36691663-031
Email: jrrs@rehab.mui.ac.ir

 

انتشارات وسنا (فرزانگان راداندیش)ا

 تلفاکس: 32224335-031؛ 32224382-031

Email: farapublications@gmail.com 

http://vesnupub.com