درباره مجله

صاحب امتیاز: دانشگاه علوم پزشکی وخدمات بهداشتی درمانی استان اصفهان

مدیر مسئول: دکتر جاوید مستمند

سردبیر : دكتر عبدالكريم كريمي

جانشین سردبیر: دكتر زهرا سادات رضائيان

مدیر اجرایی: مژگان نادری

ناشر: انتشارات فرزانگان راداندیش