دوره 9، شماره 2: 1392:328-337

تأثیر هشت هفته تمرين با توپ فیزیوبال بر اصلاح کیفوز پشتی، تعادل و كيفيت زندگي مردان مبتلا به مصرف مواد مخدر پس از ترك اعتیاد

علي اصغر کاظمي, رضا مهدوي نژاد, غلامعلي قاسمي, مرتضي صادقي

DOI: 10.22122/jrrs.v9i2.989

چکیده


مقدمه: ورزش و فعالیت بدنی این پتانسیل را دارند که باعث بهبود و پیشرفت سلامتی و کیفیت زندگی افراد مبتلا به مصرف مواد مخدر شوند. بنابراین هدف تحقیق حاضر، بررسی تأثیر هشت هفته تمرين با توپ فیزیوبال بر اصلاح کیفوز پشتی، تعادل (ایستا و پویا) و كيفيت زندگي مردان مبتلا به مصرف مواد مخدر پس از ترك اعتیاد بود.

مواد و روش‌ها: تعداد 30 مرد مبتلا به مصرف مواد مخدر با محدوده سني 20 تا 40 سال که دو ماه از ترک اعتیاد آنان گذشته بود و دارای عارضه افزایش کیفوز پشتی بودند، به صورت در دسترس و هدفمند انتخاب و پس از اخذ رضایت‌نامه به طور تصادفي در دو گروه تجربی (تمرینی) و شاهد قرار داده شدند. زاویه کيفوز آزمودنی‌ها به وسیله خط‌کش منعطف، تعادل پویا توسط آزمون ستاره (Star excursion balance test یا SEBT)، تعادل ایستا با آزمون Romberg و کیفیت زندگی با استفاده از فرم کوتاه پرسش‌نامه کیفیت زندگی (SF-36) اندازه‌گيري گرديد. آزمودنی‌ها به مدت 8 هفته و هر هفته سه جلسه و هر جلسه 60 تا 90 دقیقه تمرينات منتخب را تحت نظر متخصص حرکات اصلاحی و درمانی انجام دادند. جهت تحليل داده‌ها از روش آماري ANOVA براي داده‌هاي تکراري در سطح معنی‌داری 05/0 ≥ P استفاده گردید.

يافته‌ها: تغييرات و تعامل در هر سه متغیر تعادل و کیفیت زندگی، در پس‌آزمون نسبت به پیش‌آزمون در گروه تمرینی معنی‌دار بود (05/0 > P). بدین معنی که تمرینات اعمال شده دارای تأثیر مثبتی بوده است. همچنین تفاوت‌های بين گروهي در تمامی متغيرهای تحقيق معنی‌دار نبود (05/0 < P).

نتيجه‌گيري: به نظر مي‌رسد برنامه تمرینی با توپ فیزیوبال برای بهبود ناهنجاری کیفوز پشتی، افزایش تعادل و کیفیت زندگی افراد مبتلا به مصرف مواد مخدر در حال ترک مفید است و می‌تواند به عنوان یک روش درمان غیر دارویی در بازتوانی این افراد مؤثر واقع شده و توسط مراکز ترک اعتیاد مورد استفاده قرار گیرد.

کليد واژه‌ها: اعتیاد، توپ فیزیوبال، کیفوز، تعادل، کيفيت زندگي


تمام متن:

PDF XML

ارجاعات

  • در حال حاضر ارجاعی نیست.


Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 Unported License which allows users to read, copy, distribute and make derivative works for non-commercial purposes from the material, as long as the author of the original work is cited properly.