دوره 10، شماره 1: 1393:113-122

تأثیر برنامه آگاه سازی بر تغییر نگرش دانش آموزان دختر در زمینه جامعه پذیری و موقعیت تحصیلی نسبت به همسالان دارای اختلال جسمی – حرکتی در مدارس تلفیقی

فائقه شمسي, نرگس اديب سركشي, گيتا موللي, عباس مهوش ورنوسفادراني

DOI: 10.22122/jrrs.v10i1.983

چکیده


چکیده

مقدمه: با افزایش تلفیق دانش آموزان دارای ناتوانی در کلاس‌های عادی، به کارگیری راهکارهایی که موجب بهبود نگرش نسبت به این افراد می‌شود، ضروری به نظر می رسد. هدف پژوهش حاضر بررسی تأثیر برنامه آگاه سازی بر بهبود نگرش دانش آموزان پایه پنجم ابتدایی در دو حیطه جامعه طلبی و موقعیت تحصیلی در مدارس تلفیقی نسبت به همسالان دارای ناتوانی جسمی- حرکتی است.

مواد و روش ها: با استفاده از نمونه گیری چند مرحله ای 62 دانش آموز دختر پایه پنجم ابتدایی از 2 مدرسه تلفیقی شهر اراک در سال تحصیلی 92-1391 به صورت تصادفی انتخاب و در گروه مداخله (31نفر) و کنترل (31نفر) قرار گرفتند. با استفاده از پرسشنامه نگرش سنج گش (1993)، نگرش دانش آموزان مورد ارزیابی قرار گرفت. یافته ها، با استفاده از آزمون آماری تحلیل واریانس دو متغیری و آزمون توکی تجزیه و تحلیل شدند.

یافته ها: نتایج بیانگر آن بود که نگرش دانش آموزان گروه مداخله، در مقیاس های جامعه طلبی و موقعیت تحصیلی، پس از شرکت در برنامه آگاه سازی در مقایسه با گروه گواه به طور معنادار افزایش یافته است.

نتیجه گیری: شرکت دانش آموزان در برنامه آگاه سازی، موجب بهبود نگرش آن‌ها نسبت به همسالان دارای اختلال حسی- حرکتی می شود.

کلید واژگان : مدارس تلفیقی، تغییر نگرش، ناتوانی.


تمام متن:

PDF

ارجاعات

  • در حال حاضر ارجاعی نیست.


Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 Unported License which allows users to read, copy, distribute and make derivative works for non-commercial purposes from the material, as long as the author of the original work is cited properly.