ویژه نامه توانبخشی :1392:1344-52

تحلیل تغییرات طول و نیروی تولیدی برخی از عضلات تنه در یک بیمار مبتلا به اسکولیوز ایدیوپاتیک هنگام راه رفتن با ارتز میلواکی با استفاده از نرم افزار -Open-simm پژوهش موردی

محمدتقي کريمي, مهسا کاوياني بروجني

DOI: 10.22122/jrrs.v9i7.962

چکیده


مقدمه: اسکولیوز یک ناهنجاری سه بعدی ستون فقرات است که با انحراف جانبی وچرخش مهره‌ها همراه است. روش‌های مختلفی برای ارزیابی فعالیت عضلات تنه بیماران طی استفاده از ارتز هنگام راه رفتن به کار رفته است هر چند چگونگی تأثیرارتز برطول ونیروی تولید شده توسط عضلات تنه تاکنون مورد بررسی قرارنگرفته است. هدف از مطالعه حاضر بررسی تأثیر ارتز میلواکی بر طول و نیروی تولید شده توسط برخی عضلات تنه در یک بیمار مبتلا به اسکولیوز هنگام راه رفتن می‌باشد.

مواد و روش‌ها: یک دختر 12 ساله دچار اسکولیوز در این مطالعه شرکت نمود. برخی از پارامترهای ارزیابی شده در این مطالعه شامل طول عضلات تنه، نیروهای تولید شده توسط آن‌ها و نیروی عکس‌العمل مفاصل هیپ وناحیه کمرمی‌باشند. نرم افزارهای Open SIMMو Visual 3D‌برای مدل کردن سیستم اسکلتی عضلانی بیمار به کار رفتند.

یافته‌ها: طول عضلات راست کننده ستون فقرات(ارکتور اسپاین) با استفاده از ارتز افزایش یافت(27/13 درصد). هم چنین، نیروی تولید شده توسط عضلات تنه هنگام راه رفتن در دو وضعیت استفاده و عدم استفاده از ارتز و نیز بین دو سمت راست و چپ متفاوت بود(جدول5) .

نتیجه‌گیری: در مطالعات قبلی از این نرم افزار به منظور اندازه‌گیری طول عضلات در اندام فوقانی یا تحتانی استفاده گردیده است و به طور ویژه ‌طول عضلات و نیروی اعمالی آن‌ها در بیماران دچار اسکولیوز با استفاده از این نرم افزار تاکنون مورد ارزیابی قرار نگرفته است. بر اساس نتایج حاصل از این مطالعه،به نظر می‌رسد نرم افزارOpen-SIMM قابلیت کاربرد در اندازه‌گیری طول و نیروهای فعال و غیرفعال اعمال شده توسط عضلات تنه در بیماران دچاراسکولیوز را هم دارد بنابراین پیشنهاد میگردد که این مطالعه برروی  نمونه آماری بزرگترانجام بگیرد.

کلیدواژه‌ها: اسکولیوزیس، ارتز،  سینتیک، Open SIMM


تمام متن:

PDF

ارجاعات

  • در حال حاضر ارجاعی نیست.


Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 Unported License which allows users to read, copy, distribute and make derivative works for non-commercial purposes from the material, as long as the author of the original work is cited properly.