دوره 9، شماره 2: 1392:266-277

برتری جانبی در انتقال نامتقارن قدرت و سرعت در کودکان: با توجه به نقش نیم‌کره‌های مغزی

بهروز عبدلي, عليرضا فارسي, مصطفي تيموري خروي, اتلا شجاع

DOI: 10.22122/jrrs.v9i2.961

چکیده


مقدمه: در این مطالعه نیمه تجربی، هدف از تحقیق حاضر، مقایسه برتری جانبی در انتقال دو سویه قدرت و سرعت در کودکان 11 تا 13 ساله بود.

مواد و روش‌ها: آزمودنی‌ها شامل 28 کودک (62/0 ± 6/11 سال) بود كه از بین مدارس راهنمایی شهرستان کاشمر، انتخاب شدند و در 2 گروه 14 نفره قرار گرفتند. یک گروه با دست راست تمرین قدرتی و با دست چپ تمرین سرعتی و گروه دیگر با دست چپ تمرین قدرتی و با دست راست تمرین سرعتی انجام دادند. آزمودنی‌ها به مدت 4 هفته تمرین کردند که هر هفته شامل 3 جلسه بود.

یافته‌ها: نتایج آزمون تحلیل واریانس یک طرفه نشان داد که در میزان انتقال قدرت بین گروه‌ها تفاوت معنی‌داری وجود داشت. میزان انتقال قدرت از دست چپ به راست بیشتر از میزان انتقال قدرت از دست راست به چپ بود
 (023/0 = P). با وجود این، در متغیر سرعت تفاوت معنی‌داری وجود نداشت.

نتیجه‌گیری: با توجه به نتایج تحقیق حاضر و تخصص نیمکره راست در کنترل قدرت، به نظر می‌رسد که میزان انتقال قدرت از دست چپ به راست بیشتر از میزان انتقال از دست راست به چپ می‌باشد.

کلید واژه‌ها: انتقال نامتقارن، برتری جانبی، قدرت، سرعت، نیمکره‌های مغز

 


تمام متن:

PDF XML

ارجاعات

  • در حال حاضر ارجاعی نیست.


Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 Unported License which allows users to read, copy, distribute and make derivative works for non-commercial purposes from the material, as long as the author of the original work is cited properly.