دوره 8، شماره 8: 1391 ویژه نامه اختلالات حرکتی:1363-1370

مروری بر شاخص‌های کینتیکی در افراد مبتلا به اسکولیوز

محمد تقي کريمي, آزاده نادي

DOI: 10.22122/jrrs.v8i8.950

چکیده


مقدمه: اسکولیوز به عنوان یک بدشکلی رایج ستون فقرات محسوب می‌شود. بسیاری از مطالعات پیشین، آنالیز حرکات افراد مبتلا به اسکولیوز را بر پایه اندازه‌گیری‌های کینماتیک بررسی کردند، اما از آن‌جایی که اسکولیوز یک بدشکلی ساختاری است که تقارن ستون فقرات را به هم می‌زند و در نتیجه باعث تغییر مکان مرکز جرم (center of mass یا COM) و توزیع نامتقارن وزن در اندام تحتانی می‌شود. بررسی و ارزیابی اطلاعات کینتیکی باعث فهم بهتر علل اسکولیوز می‌شود. هدف این تحقیق، بررسی شاخص‌های کینتیکی در گیت افراد مبتلا به اسکولیوز و تفاوت آن با افراد سالم با توجه به مطالعات گذشته است.

مواد و روش‌ها: در روند این تحقیق از سایت‌های Google scholar، PubMed، Elsevier، Ovid و از کلمات کلیدی Scoliosis، Kinetic، نیروی عکس‌العمل زمین (Ground reaction force)، مرکز فشار (Center of pressure)، گشتاور (Moment) و نیروهای بین مهره‌ای (Intervertebral force) و در این بین مقالات از سال 1984 تا 2012 انتخاب و استفاده گردید. در این تحقیق کیفیت مقالات نیز بر حسب جدول Black and down tools بررسی و امتیازگذاری شدند.

یافته‌ها: با استفاده از روش جستجوی ذکر شده، 13 مقاله به دست آمد که با توجه به معیارهای ورود و خروج، از 11 مقاله استفاده شد. در بین بررسی‌های انجام شده بر روی شاخص‌های تقارن، محققان یک عدم تقارن را مشاهده کردند، اما این عدم تقارن الگوی خاصی را متناسب با انحنا دنبال نمی‌کرد. در بررسی که بر جابجایی مرکز فشار انجام شد به این نتیجه رسیدند که جابجایی بیشتر در جهت داخل- خارج است. مطالعه دیگری ارزیابی اطلاعات کینتیکی را حین گام برداشتن به پهلو پیشنهاد کرد؛ چرا که در این حالت تفاوت در عدم تقارن شاخص‌ها بین دو گروه شاهد و اسکولیوزی بیشتر بود.

نتیجه‌گیری: در آخر با بررسی مطالعات گذشته، یک عدم تقارن در شاخص‌ها دیده شد، اما هنوز رابطه بین این شاخص‌ها و میزان انحنا در این افراد یافت نشده است.

کلید واژه‌ها: اسکولیوز، گیت، کینتیک

مقدمه: اسکولیوز به عنوان یک دفورمیتی بدشکلی رایج ستون فقرات محسوب می می‌شود . بسیاری از مطالعات پیشین، آنالیز حرکات افراد مبتلا به اسکولیوز را بر پایه ی اندازگیری اندازه‌گیری‌های کینماتیک بررسی کردند ، اما از آن‌جایی که اسکولیوز یک بد شکلی ساختاری است که تقارن ستون فقرات را به هم می می‌زند و در نتیجه باعث تغییر مکان مرکز جرم (center of mass یا COM) (COM) و توزیع نامتقارن وزن در اندام تحتانی می می‌شود، . بررسی و ارزیابی اطلاعات کینتیکی باعث فهم بهتر علل اسکولیوز می می‌شود. هدف این تحقیق ، بررسی شاخص شاخص‌های کینتیکی در گیت افراد مبتلا به اسکولیوز و تفاوت آن با افراد سالم با توجه به مطالعات گذشته است.

مواد و روش‌ها: در روند این تحقیق از سایت سایت‌های Google scholarگوگل اسکولار[1]، پاب مدPubMed[2]، Elsevierالسویر[3] ، Ovid اوید[4] و از کلمات کلیدی  Scoliosis، اسکولیوز[5]، Kinetic، کینتیک[6]، نیروی عکس عکس‌العمل زمین Ground reaction force[7] ، مرکز فشار Center of pressure[8] ،  گشتاور Moment[9] و نیروهای بین مهره مهره‌ای Intervertebral force[10] و و در این بین مقالات از سال 1984 تا 2012 انتخاب و استفاده شدگردید . در این تحقیق کیفیت مقالات نیز بر حسب جدول Black and down tools بررسی و امتیاز گذاری شدند.

یافته یافته‌ها: با استفاده از روش جستجوی ذکر شده ، 13 مقاله به دست آمد که با توجه به معیارهای ورود و خروج ، از 11 مقاله استفاده شد. در بین بررسی بررسی‌های انجام شده بر روی شاخص شاخص‌های تقارن ، محققان یک عدم تقارن را مشاهده کردند، اما این عدم تقارن الگوی خاصی را متناسب با انحنا دنبال نمی نمی‌کرد . در بررسی که بر جابه جایی مرکز فشار انجام شد به این نتیجه رسیدند که جابه جایی بیشتر در جهت داخل- خارج است . مطالعه ی دیگری ارزیابی اطلاعات کینتیکی را حین گام برداشتن به پهلو پیشنهاد کرد؛ چرا که در این حالت تفاوت در عدم تقارن شاخص شاخص‌ها بین دو گروه کنترل شاهد و اسکولیوزی بیشتر بود.

نتیجه نتیجه‌گیری : در آخر با بررسی مطالعات گذشته ، یک عدم تقارن در شاخص شاخص‌ها دیده شد، اما هنوز به رابطه ی بین این شاخص شاخص‌ها و میزان انحنا در این افراد یافت نشده است .

کلید واژه واژه‌ها : اسکولیوز ، گیت ، کینتیک

[1] Google scholar

[2] Pub Med

[3] Elsevier

[4] Ovid

[5] Scoliosis

[6] Kinetic

[7] Ground Reaction Force

[8] Center Of Pressure

[9] Moment

[10] Intervertebral Force


تمام متن:

PDF XML

ارجاعات

  • در حال حاضر ارجاعی نیست.


Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 Unported License which allows users to read, copy, distribute and make derivative works for non-commercial purposes from the material, as long as the author of the original work is cited properly.