1386

بررسی و مقایسه مهارتهای ادراک بینایی درکودکان نارساخوانی رشدی و عادی شهر اهواز

مجید سلطانی, طاهره سیما شیرازی, نگین مرادی, محمد رضا لوری زاده

چکیده


چکیده

مقدمه: یکی از شگفت انگیزترین مهارتهای انسانی، خواندن می­باشد. ما که از کودکی با خواندن آشنا بوده­ایم و راحت و روان از عهدۀ آن برمی‌آییم، کمتر به پیچیدگی مکانیسم این مهارت توجه می‌کنیم. نارساخوانی رشدی یکی از انواع اختلالات خواندن است. محققین مختلف نارساخوانی رشدی را از دیدگاههای مختلف مورد بررسی قرار داده‌اند و هر یک سعی در روشن کردن علل بوجود آورنده و مکانیسم‌های زیربنایی ایجاد نارساخوانی داشته­اند. یکی از فرضیات مطرح در زمینه علت­شناسی این اختلال وجود نقایص ادراک بینایی در این کودکان است. هدف از پژوهش حاضر بررسی مهارتهای ادراک بینایی نارساخوانهای رشدی و مقایسه این مهارت­ها با کودکان عادی است.

مواد و روش‌ها: این پژوهش از نوع مقطعی و تحلیلی است. جامعه مورد مطالعه 35 کودک نارساخوان رشدی و 35 کودک عادی از مدارس ابتدایی مناطق 1، 2، 3 و 4 آموزش و پرورش شهر اهواز می‌باشند. مهارتهای ادراک بینایی با استفاده از آزمون مهارتهای ادراک بینایی TVPS-R   بررسی شده­اند.

نتايج: نتایج این پژوهش نشان می­دهند که مهارتهای ادراک بینایی کودکان نارساخوان در مقایسه با کودکان عادی تفاوت معني­داری ندارند. این یافته­ها با نظریاتی همسو می­باشند که علت نارساخوانی رشدی را در نقایص بینایی به تنهایی جستجو نمی­کنند و علتهای دیگری را برای توجیه این اختلال ضروری می­دانند.

كليد واژه ها:  نارساخوانی رشدی، خواندن، ادراک بینایی


تمام متن:

PDF XML

ارجاعات

  • در حال حاضر ارجاعی نیست.


Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 Unported License which allows users to read, copy, distribute and make derivative works for non-commercial purposes from the material, as long as the author of the original work is cited properly.