دوره 8، شماره 8: 1391 ویژه نامه اختلالات حرکتی:1371-1378

تاثیر ورزش در درمان اسکولیوز با علت ناشناخته: یک مطالعه مروری

علي طهماسبي, حميدرضا آزادي

DOI: 10.22122/jrrs.v8i8.942

چکیده


مقدمه: اسکولیوز با علت ناشناخته یک ناهنجاری سه بعدی در ستون فقرات است که بیشتر در دختران نوجوان روی می‌دهد. اگر که اسکولیوز بدون درمان رها شود، می‌تواند پیشرفت کند و منجر به ایجاد درد کمر، نقص در ظرفیت حیاتی و اختلالات روانی- اجتماعی گردد. این چنین به نظر می‌رسد که درمان‌های ورزش بنیان می‌توانند در درمان اسکولیوز مؤثر واقع شوند، بنابراین هدف اولیه در مطالعه مروری حاضر، ارزیابی تأثیرگذاری ورزش‌های خاص اسکولیوز در درمان اسکولیوز با علت ناشناخته (Idiopathic) بود.

مواد و روش‌ها: جستجوی انجام شده در پایگاه‌های اطلاعاتی بین‌المللی Ebsco (Medline از طریق PubMed)،
ISI Web of Knowledge  صورت گرفت. در این جستجو از اصطلاحاتی مانند: اسکولیوز همراه با مرور، اسکولیوز همراه با تمرین ورزشی (Exercise)، اسکولیوز همراه با ورزش (Sport) و اسکولیوز همراه با توان‌بخشی استفاده گردید. معیارهای ورود به مطالعه حاضر شامل موارد زیر می‌باشد: 1) بیماران فقط با فرایند استفاده از ورزش‌های فیزیکی درمان شده باشند. 2) طراحی مطالعه در قالب بازبینی سیستماتیک باشد.

یافته‌ها: سرانجام پنج مقاله بر طبق معیارهای ورود بررسی گردید. از پنج مقاله باقی‌مانده سه مورد به دلیل کمبود کارآزمایی تصادفی شاهددار با کیفیت بالا در این زمینه، استفاده از ورزش را در درمان اسکولیوز با علت ناشناخته مورد حمایت قرار نداد، ولی دو بازبینی سیستماتیک در سال‌های 2008 و 2011  مؤثر بودن ورزش را در کاهش نرخ پیشرفت و بهبود زاویه انحراف به اثبات رسانید.

نتیجه‌گیری: نتایج نویدبخش حاصل از مطالعات ذکر شده یک بنیان را برای این فرضیه که «ورزش فیزیکی در درمان اسکولیوز با علت ناشناخته تأثیرگذار است» فراهم می‌آورند. فرضیه‌ای که هر چند باید به وسیله یک کارآزمایی تصادفی شاهددار با طراحی مناسب، مورد بازبینی قرار گیرد.

کلید واژه‌ها: اسکولیوز با علت ناشناخته، ورزش، مطالعه مروری

تمام متن:

PDF XML

ارجاعات

  • در حال حاضر ارجاعی نیست.


Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 Unported License which allows users to read, copy, distribute and make derivative works for non-commercial purposes from the material, as long as the author of the original work is cited properly.