دوره 9، شماره 4: 1392

اثر خستگی عضلات مرکزی بدن بر آزمونهای عملکردی اندام تحتانی در مردان ورزشکار

سهیل شیخ حسنی, رضا رجبی, هومن مینونژاد

DOI: 10.22122/jrrs.v9i4.916

چکیده


 

 چکیده

مقدمه: ثبات مرکزی بدن توانایی کنترل موقعیت و حرکت تنه بر روی لگن و اندام تحتانی جهت تولید و انتقال مثر نیرو به بخش‌های انتهایی بدن در طول فعالیت‌های ورزشی است. نقش ثبات مرکزی بدن در عملکرد اندام تحتانی در تعدادی از مطالعات مورد ارزیابی قرار گرفته است، اما نتایج این‌گونه تحقیقات با یکدیگر همسو نیستند. در این زمینه، نشان داده شده است که بررسی اثر خستگی عضلات مرکزی بدن بر عملکرد اندام تحتانی می‌تواند اطلاعات مفیدی را درباره نقش ثبات مرکزی بدن در عملکرد اندام تحتانی فراهم آورد. بنابراین هدف از انجام این مطالعه بررسی اثر خستگی عضلات مرکزی بدن بر آزمون‌های عملکردی اندام تحتانی در مردان ورزشکار بود.

مواد و روش‌ها: 34 دانشجوی مرد سالم رشته تربیت بدنی و علوم ورزشی در یک جلسه آزمون‌های عملکردی اندام تحتانی شامل آزمون‌های تعادلY، جهش جانبی، جهش هشت لاتین و سه جهش تک‌پا را در شرایط عادی (بدون خستگی) انجام دادند. در جلسه دوم، ابتدا ورزشکاران در پروتکل خستگی عضلات مرکزی بدن که شامل هفت تمرین بود شرکت کرده و بلافاصله آزمون‌های عملکردی اندام تحتانی را انجام دادند. به منظور مقایسه نتایج آزمون‌های عملکردی اندام تحتانی قبل و بعد از خستگی از آزمون آماری تی زوجی استفاده شد.

یافته‌ها: پروتکل خستگی عضلات مرکزی بدن موجب کاهش معنی‌داری در نمرات تمامی آزمون‌های عملکردی اندام تحتانی شامل آزمون‌های تعادلY، جهش جانبی، جهش هشت لاتین و سه جهش تک‌پا شد (001/0P = برای تمامی آزمون‌ها).

نتیجه‌گیری: از نتایج این تحقیق می‌توان استنباط کرد که کارکرد عضلات مرکزی بدن بر عملکرد اندام تحتانی تأثیر می‌گذارد زیرا خستگی عضلات مرکزی بدن موجب کاهش نمرات تمامی آزمون‌های عملکردی اندام تحتانی در این مطالعه گشت. با توجه به احتمال خسته شدن عضلات مرکزی بدن طی فعالیت‌های بلند مدت ورزشی، تمریناتی که باعث افزایش استقامت عضلات مرکزی بدن و بهبود توانایی آن‌ها در مقابله با خستگی می‌شوند، احتمالاً می‌توانند به عنوان راهی برای جلوگیری از کاهش عملکرد اندام تحتانی طی فعالیت‌های طولانی مدت ورزشی پیشنهاد شوند.

کلید‌واژه‌ها: ثبات مرکزی، خستگی، آزمون‌های عملکردی


تمام متن:

PDF XML

ارجاعات

  • در حال حاضر ارجاعی نیست.


Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 Unported License which allows users to read, copy, distribute and make derivative works for non-commercial purposes from the material, as long as the author of the original work is cited properly.