دوره 10، شماره 1: 1393:131-138

مقایسه حافظه صریح و ضمنی کودکان با اختلال کم¬توجهی- بیش¬فعالی و همتایان عادی

وحيد نجاتي, شهريار شهيدي, اسماعيل شيري, مرضيه خوشحالي پناه,

DOI: 10.22122/jrrs.v10i1.913

چکیده


مقدمه: حافظه صریح بیش از حافظه ضمنی به منابع توجهی نیاز دارد. هدف این پژوهش مقایسه حافظه صریح و ضمنی کودکان مبتلا به اختلال کم­توجهی- بیش­فعالی و کودکان با تحول طبیعی است.

مواد و روش­ها: پژوهش مقطعی مقایسه­ای در 15 دانش­آموز مبتلا به اختلال کم­توجهی- بیش­فعالی و 15 دانش­آموز سالم از مدارس شهرستان ابرکوه انجام شد. برای حافظه صریح لیست کلمات به فرد ارائه می­شد و فرد باید کلمات شنیده شده را یکبار بدون تأخیر و یک­بار با تأخیر بیان می­کرد. برای حافظه ضمنی نیز باید لغات شنیده شده را از بین لغات ارایه شده مشخص نماید. جهت تحلیل داده­ها از آزمون­های تی مستقل و تحلیل واریانس دو عاملی استفاده شد.

یافته­ها: نتایج نشان داد که کودکان مبتلا به کم­توجهی- بیش­فعالی در حافظه صریح عملکرد پایین­تری نسبت به کودکان سالم دارند (05/0P<). همچنین در حافظه ضمنی، تفاوتی درعملکرد کودکان کم­توجه- بیش­فعال و سالم یافت نشد(05/0P>).

نتیجه­گیری: کودکان با کم­توجهی- بیش­فعالی در حافظه صریح نقص دارند. پیشنهاد می­شود رویکردهای توانبخشی و آموزشی، حافظه ضمنی را برای مداخلات کودکان کم­توجه- بیش­فعال به کار گیرند.

کلید واژه­ها: حافظه صریح، حافظه ضمنی، اختلال کم­توجهی- بیش­فعالی


تمام متن:

PDF

ارجاعات

  • در حال حاضر ارجاعی نیست.


Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 Unported License which allows users to read, copy, distribute and make derivative works for non-commercial purposes from the material, as long as the author of the original work is cited properly.