1386

بررسی تاثیر درمانی با استفاده از Swiss Ball در بهبود تعادل افراد مبتلا به پارکینسون

احسان قاسمي, وحيد شايگان نژاد, فرشته اشتري, شهاب خاکي, عليرضا سپهري

DOI: 10.22122/jrrs.v3i2.91

چکیده


مقدمه: بيماري پاركينسون يك بيماري دژنراتيو و پيشرونده هسته­هاي قاعده­اي مغز است و چهار علامت اصلي آن برادي كينزي، ترمور، رژيديتي و بي­ثباتي پاسچرال است، كه بي­ثباتي پاسچرال از بزرگترين عوامل افتادن در اين افراد مي­باشد .

عليرغم اثبات نقش تمرين درماني در كاهش عوارض ثانويه بي­حركتي در اين افراد، شواهد كافي براي بيان تاثير اين تمرينات وجود ندارد كه اين مطالعه در جهت رفع اين خلا انجام گرفته است.

مواد و روشها: اين مطالعه از نوع آينده نگر، شبه تجربي و يك سويه كور بوده كه در سال­هاي 86-85 در كلينيكهاي فيزيوتراپي وابسته به دانشكده توانبخشي اصفهان انجام گرفته است. از ميان بيماران پاركينسوني مراجعه كننده به بيمارستان الزهرا با مشورت متخصص آمار 23 نفر با داشتن شرايط ويژه (75/7  ± 43/67  = سن ،  44/8 ± 74/164 = قد ،85/7 ± 61/65=وزن) به صورت غير تصادفي انتخاب گرديدند و 12 جلسه (هفته اي 3 جلسه و هر جلسه حدود يك ساعت) تحت تمريناتي با استفاده از Swiss Ball و با نظارت كامل تراپيست قرار گرفتند. قبل و بعد از درمان و همچنين بعد از يك ماه follow up  جهت بررسي بالانس اين بيماران از آزمون Berg Balance Scale و جهت بررسي افسردگي اين بيماران از پرسشنامه Beck استفاده گرديد. همچنين براي تجزيه و تحليل داده­ها از نرم افزار SPSS و آزمون t زوج شده استفاده شد.

نتايج: در ارزيابي بالانس بين قبل و بعد از درمان (00/0 =P) وبين قبل از درمان و بعد از يك ماهfollow up  (00/0 =P) تفاوت معني‌داري حاصل گرديد.

در ارزيابي بالانس بين بعد از درمان و يك ماه follow up تفاوت معني داري حاصل نگرديد (141/.=P).

در ارزيابي افسردگي بين قبل و بعد از درمان (00/0=P) و بين قبل از درمان و بعد از يك ماهfollow up (00/0=P) تفاوت معني­داري حاصل گرديد.

در ارزيابي افسردگي بين بعد از درمان و يك ماه follow up تفاوت معني­داري حاصل نگرديد.(56/.=P)

بحث و نتيجه‌گيري: با توجه به نتايج حاصل مي­توان چنين نتيجه گرفت كه استفاده از تمرين درماني با استفاده از Swiss Ball باعث بهبود بالانس و افسردگي حداقل براي يك ماه در اين بيماران خواهد شد. اما بايد توجه داشت كه با توجه به پيشرونده بودن اين بيماري اگر اين تمرينات به صورت روزانه تداوم نيابد، ايجاد مجدد مشكلات بالانس و افسردگي اجتناب ناپذير خواهد بود.

كليد واژه‌ها: پاركينسون، تمرين درماني، بالانس، افسردگي.


تمام متن:

PDF XML

ارجاعات

  • در حال حاضر ارجاعی نیست.


Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 Unported License which allows users to read, copy, distribute and make derivative works for non-commercial purposes from the material, as long as the author of the original work is cited properly.