ویژه نامه توانبخشی :1392:1254-66

تغییر پوسچر لگن در وضعیت ایستاده و تاثیرآن بر شاخص‌های اولتراسونیک کنترل ادرار در دوگروه زنان با و بدون بی اختیاری استرسی ادراری

فريده دهقان منشادي, جواد صراف زاده, زينت قنبري, انوشيروان کاظم نژاد, محمودرضا آذغاني, محمد پرنيان پور

DOI: 10.22122/jrrs.v9i7.905

چکیده


مقدمه:تاثیر تغییر وضعیت بدن بر عملکرد عضلات کف لگن در مطالعات محدودی گزارش شده است. به نظر می‌رسد این مطالعات به نوعی تاثیر مداخله به شکل تغییر یا اصلاح پوسچر را بر ثبات کف لگن و به کار گیری آن را در درمان بی‌اختیاری استرسی ادراری مطرح می‌کنند. هدف این مطا لعه بررسی تاثیر تغییر وضعیت ناحیه لگن، انقباض عضلات کف لگن و عرضی شکم بر سطح پایداری کف لگن و مقایسه آن در دو گروه زنان با و بدون بی اختیاری استرسی ادراری با استفاده از اولتراسونوگرافی به روش ترانس لبیال بود.

مواد و روش‌ها: این مطالعه نیمه تجربی بر روی 41 زن (21زن مبتلا به بی اختیاری استرسی ادراری و20 زن بدون هیچ نوع بی اختیاری ادراری ) مراجعه کننده به درمانگاه زنان بیمارستان ولی عصر-م جتمع بیمارستانی امام خمینی تهران انجام گرفت. پس از تکمیل فرم اطلاعاتی، تصویربرداری به روش ترانس لبیال در وضعیت‌های ایستاده با حفظ وضعیت نوترال لگن، تیلت قدامی وخلفی لگن و حین انقباض عضلات کف لگن و عرضی شکم انجام شد. سپس شاخص‌های اولتراسونیک معرف سطح پایداری کف لگن مانند زوایای آلفا و بتا و فاصله H اندازه گیری شدند.از نرم افزارآماری SPSS نسخه 16 و آزمون‌های کولمگروف –اسمیرنف، تی مستقل‌، آنالیز واریانس با تکرار یک طرفه، آزمون تعقیبی مقایسه زوج‌های بونفرونی و پیرسون برای تحلیل داده‌ها استفاده و میزان P کمتر از 05/0 معنی‌دار در نظر گرفته شد.

یافته‌ها: بررسی تاثیر تعامل مداخله و گروه بر شاخص‌های اولتراسونیک نشان داد که اثر اصلی تغییر وضعیت بر روی زوایای آلفا، گاما و صفحه لواتورا معنی‌دار بود(05/0>P) ولی تاثیری برزاویه بتا نداشت (05/0<P). مقایسه بین دوگروه نشان داد که حین تیلت خلفی لگن میانگین زاویه گاما و زاویه صفحه لواتور بین دوگروه تفاوت معنی‌دار داشت با (05/0>P). در مقایسه تیلت قدامی و تیلت خلفی، تیلت قدامی در هر دو گروه سبب افزایش زاویه گاماشده بود (05/0>P).

نتیجه‌ گیری: بر اساس نتایج این مطالعه تیلت خلفی در مقایسه با تیلت قدامی به عنوان وضعیتی که سبب تغییر شاخص‌های اولتراسونوگرافیک در جهت افزایش پایداری مجموعه کف لگن می‌شود، شناخته می‌شود.

کلید واژه‌ها: پوسچر لگن ، اولتراسونوگرافی ، کنترل ادرار، بی اختیاری استرسی ادراری


تمام متن:

PDF

ارجاعات

  • در حال حاضر ارجاعی نیست.


Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 Unported License which allows users to read, copy, distribute and make derivative works for non-commercial purposes from the material, as long as the author of the original work is cited properly.