1386

ساختار سازه‌ای هر یک از واکه‌های زبان فارسی در دانش‌آموزان 15 تا 18 ساله عادی و مبتلا به افت شنوایی متوسط و شدید شهر اصفهان در مقطع دبیرستان

اکبر بهرامي, جمشيد پورقريب, فرهاد ترابي‌نژاد, محمد کمالي, فرانک صالحي

DOI: 10.22122/jrrs.v3i2.90

چکیده


مقدمه: یکی از مهمترین ویژگیهای فیزیکی آواهای گفتار، ‌ساختار سازه‌ای است. اهمیت ساختار سازه‌ای به گونه‌ای است که روابط میان سه سازه اول از اجزای اصلی تشخیص نوع واکه توسط شنونده است. تشخیص غیرطبیعی بودن واکه‌های فرد مبتلا به افت شنوایی بر پایه ادراک درمانگر از صدای او نیست بلکه اندازه‌گیری میزان فرکانس او به کمک دستگاه تشخیص را دقیق‌تر می‌کند. هدف از این مطالعه تعیین و مقایسۀ ‌ساختار سازه‌ای واکه‌های زبان فارسی در دانش آموزان عادی و مبتلا به افت شنوایی متوسط و شدید محدودۀ سنی 18-15 سال مقطع دبيرستان می‌باشد.

مواد و روشها: این پژوهش توصیفی- تحلیلی و به صورت مقطعی روی 64 نفر دانش آموز از دبیرستانهای عادی و دبیرستانهای مربوط به  دانش آموزان مبتلا به افت شنوایی شهر اصفهان انجام گرفت.

میانگین F2 , F1 و ميانگين F2/F1 وF3/F1 در هر 6 واکه‌ی زبان فارسی در بین سه گروه دانش‌آموزان عادی و مبتلا به افت شنوایی متوسط و شدید تفاوت معنی‌داری داشت. (05/0 > P‌)، میانگین F3 در تمام واکه‌ها به جزء در واکه /u/ تفاوت معنی‌داری را نشان نداد.

نتایج: حاصل از این پژوهش نشان می‌دهد دانش آموزان مبتلا به افت شنوایی متوسط و شديد الگوی نامنظمی از ترتیب قرارگیری واکه‌ها از لحاظ بیشترین و کمترین سازه اول و دوم و سوم را نسبت به افراد عادی نشان می‌دهند و تمایل به جابجایی واکه‌های پیشین با پسین و نزدیکتر کردن محل تولید واکه‌ها به ناحیۀ انتهایی زبان و تولید واکۀ‌ خنثی كه به دلیل وابستگی بیشتر آنها به حس عمقی هنگام تولید صداها است.

بحث و نتیجه‌گیری: افراد مبتلا به افت شنوایی (بسته به میزان افت شنوایی) متمایل به تولید مشابه همه واکه‌ها دارند و محل تولید واکه‌ها را به هم نزدیک می‌کنند چون واکه‌های باز را نیم بسته و واکه‌های بسته را نيم باز و واکه‌های پسین را پیشین‌تر و واکه‌های پیشین را پسین‌تر تولید می‌کنند.

كليد واژه‌ها: ساختار سازه‌اي، واكه، افت شنوايي متوسط و شديد، فضاي واكه‌اي

تمام متن:

XML

ارجاعات

  • در حال حاضر ارجاعی نیست.


Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 Unported License which allows users to read, copy, distribute and make derivative works for non-commercial purposes from the material, as long as the author of the original work is cited properly.