دوره 9، شماره 1: 1392:94-103

مقایسه تأثیر تکلیف بینایی بر کنترل وضعیتی در بیماران همی‌پارزی مزمن راست و چپ (مطالعه مقدماتی)

نرگس قمري, اکرم آزاد, افسون حسني مهربان, قربان تقي زاده, حامد قماشچي

DOI: 10.22122/jrrs.v9i1.893

چکیده


مقدمه: نقش و اهمیت تکالیف دوگانه و نیم‌کره راست برای حفظ کنترل وضعیتی، در مطالعات بسیاری ذکر گردیده است، اما تأثیر سطوح مختلف تکلیف بینایی روی کنترل وضعیتی در بیماران همی‌پارزی مزمن راست و چپ مشخص نشده است. بنابراین این مطالعه با هدف، بررسی مقایسه‌ای تأثیر تکلیف بینایی بر کنترل وضعیتی بیماران همی‌پارزی مزمن راست و چپ انجام شد.

مواد و روش‌ها: 6 بیمار همی‌پارزی راست و 14 بیمار همی‌پارزی چپ به روش نمونه‌گیری غیر احتمالی ساده در مطالعه حاضر شرکت کردند. کنترل وضعیتی بر روی صفحه نیرو در حالات مختلف چشم باز، چشم بسته، جستجوی هدف‌دار در فاصله دور و نزدیک و جستجوی بدون هدف در فاصله دور و نزدیک مورد بررسی قرار گرفت. پارامترهای نوسان مرکز فشار در این مطالعه شامل سطح کل نوسان، میانگین سرعت، طول مسیر و سطح فاز کل بود.

یافته‌ها: اثر اصلی تکلیف وضعیتی در تمامی پارامترها (میانگین سرعت، طول مسیر و سطح فاز کل) به جز سطح کل نوسان و همچنین اثر اصلی سمت مبتلا فقط در پارامتر سطح کل نوسان مرکز فشار معنی‌دار بود (05/0 £ P). اثر متقابل سمت مبتلا با تکلیف وضعیتی در هیچ یک از پارامترهای مرکز فشار به جز صفحه فاز کل معنی‌دار نبود (05/0 ³ P).

نتیجه‌گیری: در هر دو گروه بیماران همی‌پارزی مزمن راست و چپ، فاصله تکلیف بینایی بر کنترل وضعیتی تأثیر داشت، ولی نوع تکلیف بینایی تأثیر معنی‌داری روی کنترل وضعیتی نداشت.

کلید واژه‌ها: همی‌پارزی، تکلیف بینایی، کنترل وضعیتی


تمام متن:

PDF XML

ارجاعات

  • در حال حاضر ارجاعی نیست.


Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 Unported License which allows users to read, copy, distribute and make derivative works for non-commercial purposes from the material, as long as the author of the original work is cited properly.